Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/25 czerwca 2022

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w 2022 roku odbędzie się 25 czerwca 2022 (sobota) – zgodnie z uchwałą Zarządu UZ 2022-8 z 10 czerwca 2022.

Miejscem obrad Walnego będzie hotel Mercure Toruń Centrum, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1/3 w Toruniu. Walne zostało zwołane na godz. 10:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później (tj. na godz. 10:30) tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Przewiduje się transmisję obrad Walnego w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie mogą się wypowiadać w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (bez prawa głosu).

Będziemy używali oprogramowania Zoom (do transmisji obrad Walnego i dwustronnej komunikacji z osobami przebywającymi poza salą obrad).

Link do Zooma, pod którym nadamy transmisję obrad Walnego: https://us06web.zoom.us/j/89839171009?pwd=RnlabVZBR2tJMmdZM0tvaWRham9jUT09

Meeting ID: 898 3917 1009
Passcode: 107676

Porządek obrad[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2021 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2021 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021,
  2. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2021.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2021.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2021.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2021 rok,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2021 rok.
 11. Przedstawienie przez Zarząd informacji bieżącej nt:
  1. Spraw kadrowych i rekrutacjach, w tym na stanowisko dyrektora operacyjnego;
  2. Wniosków grantowych
  3. Działalności biura
  4. Współpracy międzynarodowej
 12. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą dotyczącą rekrutacji dyrektora operacyjnego.
 13. Dyskusja na temat zarządzania konfliktami interesu w Stowarzyszeniu.
 14. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 15. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2022–2024.
 16. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2022–2024. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 17. Głosowania[1]:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 18. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Wikimedia Polska (pkt 2)[edytuj | edytuj kod]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.

  Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie rąk, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 2. Przewodniczący prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 6. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 7. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 8. W obradach Walnego Zebrania Członków na sali oraz w aplikacji Zoom mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub sformułowanie równoważne.
 9. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.

Regulamin Głosowań Tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia (pkt 14)[edytuj | edytuj kod]

Regulamin Głosowań Tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków Wikimedia Polska 25 czerwca 2022 roku

 1. Niniejszy regulamin jest zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisję skrutacyjną stanowi prezydium walnego zebrania.
 3. Ustala się następujący sposób oddawania głosów:
  a. Głosy są oddawane na kartach oznaczonych odpowiednio: P – prezes, Z – zarząd, R – komisja rewizyjna, S – sąd koleżeński, wypełnionych przez upoważnionych do głosowania na podstawie wyświetlonej na ekranie listy kandydatów w formacie: numer, nazwisko i imię.
  b. Głos na kandydata oddaje się przez wstawienie z prawej strony nazwiska i imienia znaku „X”.
  c. Można oddać co najwyżej tyle głosów, ile jest niezapełnionych miejsc w danym organie.
  d. Głos jest nieważny, jeśli:
  i. zaznaczono znakiem „X” więcej kandydatów niż jest niezapełnionych miejsc w danym organie,
  ii. nie zaznaczona znakiem „X” ani jednego kandydata,
  iii. karta jest skreślona.
  iv. na karcie są inne zapisy niż: oznaczenie literowe właściwe dla danego głosowania, numer, nazwisko i imię oraz znak „X”.
 4. Członkami organów zostają osoby, które otrzymały kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym członkiem organu może zostać wyłącznie kandydat, który uzyska bezwzględną większość sumy wszystkich głosów ważnych i nieważnych.
 5. W przypadku gdy głosowanie nie dało rozstrzygającego wyniku, w przypadku remisu oraz w przypadku niewystarczającej liczby głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio najwięcej głosów w poprzednim głosowaniu. W kolejnym głosowaniu nie uczestniczy kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.
 6. Powtórne głosowanie przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Głosowania powtórne przeprowadza się aż do zapełnienia wszystkich miejsc w organach statutowych Stowarzyszenia lub wyczerpania listy kandydatów.

Uchwały[edytuj | edytuj kod]

Dokumenty[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Kandydaci proszeni są o wpisywanie się na listę: Wybory 2022.