Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/Propozycje zmian

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Propozycje zmian do przegłosowania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

 1. Rozdział I: Postanowienia ogólne
  1. Art 6
   • jest: Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności reprezentuje i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.
   • zmiana na: Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności wspiera i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.
 2. Rozdział II: Cele i sposoby działania
  1. Art 9, pkt 2
   • jest: Dostarczanie przez Internet pełnej zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
   • zmiana na: Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet pełnej zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
  2. Art 9, pkt 3
   • jest: Reprezentowanie na zewnątrz projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w językach polskim, kaszubskim oraz w jakimkolwiek innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
   • zmiana na: Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w językach polskim, kaszubskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
  3. Art 9, pkt 4
   • jest: Wspieranie finansowe organizacji nadrzędnej Wikimedia Foundation, Inc., w celach instalacji i zarządzania serwerów dla Projektów Wikimedia.
   • zmiana na: Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie
  1. Art. 24. pkt 2
   • jest:Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 grudnia. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
   • zmiana na: Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
    • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
    • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
    • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  2. Art. 25
   • jest: Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
    1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
    2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
    3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
    4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
    5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
    6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
   • zmiana: Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
    1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
    2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
    3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
    4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
    5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
    6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 4. Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
  1. Art. 40 pkt. 1
   • jest: Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
   • zmiana: Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.

Uzasadnienie zmian

 • Art. 6 i art. 9 p. 3: Słowo "reprezentuje" powinno zostać usunięte, ponieważ Stowarzyszenie nie ma do tego prawa. Jedyną oficjalną reprezentacją projektów w sensie prawnym może być tylko Wikimedia Foundation.
 • Art 9 p 2. : w dawnym brzmieniu sugerował, że to Stowarzyszenie Wikimedia Polska dostarcza Wikipedię i inne projekty Wikimedia, podczas gdy zajmuje się tym Wikimedia Foundation.
 • Art 9. p 4. : - dawne brzmienie ograniczało ew. wsparcie finansowe Wikimedia Foundation tylko do obsługi serwerów - co np: może utrudnić wspólne organizowanie Wikimanii czy WikiAkademii lub wspieranie innych działań Wikimedia Foundation.
 • Art 24. p. 2 : - dostosowuje obowiązkowe terminy Walnych do faktu konieczności zwoływania walnego sprawozdawczego po zakończeniu roku fiskalnego, aby Walne to mogło przyjąć/odrzucić roczne sprawozdanie finansowe Zarządu.
 • Art 25.: - dodane tam jest "sprawozdań finansowych" - gdyż to jest wymagane przez prawo podatkowe.
 • Art 40.: - zmiana znosi konieczność aby na Walnym było kworum jeśli chce się zmienić statut, co powoduje, że konieczne zmiany statutu są bardzo trudne do przeprowadzenia.

Uchwała nieprzyjęta przez sąd

Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska z 15.12.2007

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia, które miało miejsce 15 grudnia 2007 w Chorzowie przegłosowało następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia:

 1. Rozdział I: Postanowienia ogólne
  1. Art 6
   • jest: Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności reprezentuje i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.
   • zmiana na: Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności wspiera i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.
 2. Rozdział II: Cele i sposoby działania
  1. Art 9, pkt 2
   • jest: Dostarczanie przez Internet pełnej zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
   • zmiana na: Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet pełnej zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
  2. Art 9, pkt 3
   • jest: Reprezentowanie na zewnątrz projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w językach polskim, kaszubskim oraz w jakimkolwiek innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
   • zmiana na: Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w językach polskim, kaszubskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
  3. Art 9, pkt 4
   • jest: Wspieranie finansowe organizacji nadrzędnej Wikimedia Foundation, Inc., w celach instalacji i zarządzania serwerów dla Projektów Wikimedia.
   • zmiana na: Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie
  1. Art. 24. pkt 2
   • jest:Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 grudnia. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
   • zmiana na: Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
    • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
    • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
    • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  2. Art. 25
   • jest: Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
    1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
    2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
    3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
    4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
    5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
    6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
   • zmiana: Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
    1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
    2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
    3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
    4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
    5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
    6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Uchwała został przyjęta 23 głosami "za", 0 wstrzymujących się i 0 przeciw.

Komentarz

Uchwała została przez Sąd KRS uznana za podjętą niezgodnie z prawem i dlatego została ona unieważniona. Patrz: Grafika:Krs_2008_odpis.png.


Uchwała przyjęta podczas Walnego Zebrania 27.9.2008

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska z 27.9.2008

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia, które miało miejsce 27 września 2007 w Poznaniu przegłosowało następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia:

 1. Rozdział I: Postanowienia ogólne
  1. Art 6
   • jest: Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności reprezentuje i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.
   • zmiana na: Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności wspiera i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.
 2. Rozdział II: Cele i sposoby działania
  1. Art 9, pkt 2
   • jest: Dostarczanie przez Internet pełnej zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
   • zmiana na: Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet pełnej[1] zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
  2. Art 9, pkt 3
   • jest: Reprezentowanie na zewnątrz projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w języku polskim, kaszubskim oraz w jakimkolwiek innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
   • zmiana na: Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w językach polskim, kaszubskim języku polskim[2] oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
  3. Art 9, pkt 4
   • jest: Wspieranie finansowe organizacji nadrzędnej Wikimedia Foundation, Inc., w celach instalacji i zarządzania serwerów dla Projektów Wikimedia.
   • zmiana na: Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Walne Zebranie
  1. Art. 24. pkt 2
   • jest:Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 grudnia. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
   • zmiana na: Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
    • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
    • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
    • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  2. Art. 25
   • jest: Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
    1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
    2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
    3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
    4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
    5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia,
    6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
   • zmiana: Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
    1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
    2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
    3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
    4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
    5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
    6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Uchwała został przyjęta 43 głosami "za", 0 wstrzymujących się i 0 przeciw.


14 listopada 2008 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać do rejestru przyjęte w uchwale zmiany w Statucie.

 1. skreślono po poprawce przegłosowanej podczas obrad 27.9.2008
 2. po zmianie przegłosowanej podczas obrad 27.9.2008