Biuletyn Informacji Publicznej

Kodeks Dobrych Praktyk

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kodeks Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska (UWZC 2/2024)


W celu ustanowienia zasad przejrzystego, etycznego, zgodnego z prawem i misją Stowarzyszenia gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Wikimedia Polska przyjmuje niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem.


I. Zasady ogólne
 1. W gospodarowaniu majątkiem Stowarzyszenie kieruje się zasadą racjonalności, transparentności i efektywności.
 2. Stowarzyszenie prowadzi sprawy finansowe z należytą starannością.
 3. Stowarzyszenie ma opracowaną politykę rachunkowości i Zakładowy Plan Kont.
 4. Stowarzyszenie działania opiera na rocznych planach budżetowych, w razie potrzeby nowelizowanych w ciągu roku.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe poddawane jest ocenie biegłego rewidenta wybranego przez Komisję Rewizyjną. Sprawozdanie finansowe i jego ocena są upubliczniane.
 6. Transakcje zawierane przez Stowarzyszenie, o ile to możliwe, mają charakter bezgotówkowy.
 7. Stowarzyszenie prowadzi controlling finansowy celem zapewnienia płynności i pewności finansowania działalności oraz zapewnienia pełnej wiedzy o stanie finansów organizacji.
 8. Stowarzyszenie prowadzi finanse w taki sposób, żeby członkowie organu kontroli mieli na bieżąco wgląd w sytuację finansową organizacji.
 9. Stowarzyszenie dąży do zdywersyfikowania źródeł przychodu.


II. Zasady wydatkowania środków pochodzących z podatku od osób fizycznych
 1. Środki pozyskane z podatku od osób fizycznych wydatkowane są na prowadzenie działalności pożytku publicznego, to jest na cele wyrażone w statucie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie nie jest zobligowane do przekazania środków z podatku od osób fizycznych na wskazany przez podatnika cel szczegółowy.
 3. Środki z podatku od osób fizycznych mogą być lokowane jedynie w bezpieczne instrumenty, takie jak lokaty bankowe, obligacje państwowe, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
 4. Środki z podatku od osób fizycznych są wydatkowane w rozsądnym terminie celem realizacji działań statutowych i nie mogą być lokowane w instrumenty finansowe na czas dłuższy niż 3 lata.
 5. Środki z podatku od osób fizycznych są wyodrębnione księgowo.
 6. Środki z podatku od osób fizycznych nie mogą być przeznaczane na reklamę i promocję. Dotyczy to też kampanii promocyjnej zachęcającej podatników do przekazywania części podatku od osób fizycznych.
 7. Środki finansowe z podatku od osób fizycznych mogą być przeznaczane na inwestycje w majątek trwały, o ile jest on wykorzystywany do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


III. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej i wydatkowania środków pochodzących z działalności gospodarczej
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w statucie.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji działań statutowych. Działalność pożytku publicznego ma prymat nad działalnością gospodarczą.
 3. Wielkość kosztów ponoszonych na działalność gospodarczą nie może być wyższa niż wielkość kosztów działalności pożytku publicznego. Czas pracy pracowników Stowarzyszenia i Zarządu, poświęcony na działalność gospodarczą, nie może być większy niż czas pracy poświęcony na działalność pożytku publicznego.
 4. Zysk z działalności gospodarczej jest wydatkowany na realizację działań statutowych, przy uwzględnieniu reguły, o której mowa w punkcie 4. cz. IV.


IV. Zasady prowadzenia funduszu oszczędnościowego
 1. Stowarzyszenie tworzy fundusz oszczędnościowy.
 2. Środki funduszu oszczędnościowego lokowane są w bezpieczne instrumenty, takie jak depozyty bankowe, obligacje państwowe, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
 3. Środki z funduszu oszczędnościowego są przeznaczone na realizację działań statutowych. O wykorzystaniu środków z funduszu oszczędnościowego na działania operacyjne Stowarzyszenia decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 4. Fundusz oszczędnościowy jest automatycznie powiększany o przychody z zysków kapitałowych od środków zgromadzonych w funduszu. Ponadto fundusz zasilany jest przez: 20% zysku z działalności gospodarczej, 20% przychodów z zysków kapitałowych i opcjonalnie z innych źródeł. Zasilenie dokonuje się raz w roku, na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego.