Biuletyn Informacji Publicznej

Statut/poprawki 2011

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UWAGA: To nie jest aktualna wersja statutu. Ta wersja została zachowana jedynie w celach archiwizacyjnych. Patrz aktualna wersja.

Statut
Stowarzyszenia Wikimedia Polska

(Propozycja zmian do przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków we Wrocławiu w dniu 19 marca 2011 r. | wersja PDF)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 1

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie „Wikimedia Polska” działające na podstawie niniejszego Statutu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 3
 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać na obszarze innych państw zgodnie z przepisami prawa właściwego.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
Art. 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 5
 1. Stowarzyszenie używa odznak lub pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy i logo „Wikimedia” oraz innych znaków i nazw towarowych będących w dyspozycji Wikimedia Foundation, Inc., która jest zarejestrowana zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie odrębnych umów.
Art. 6

Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. — w szczególności wspiera lub promuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedsięwzięcia (projekty) należące do tej organizacji.

Art. 7 [dr 1]
 1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności.
 2. W razie uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie będzie przekazywać roczne sprawozdanie merytoryczne ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w szczególności poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

Rozdział 2. Cele i sposoby działania

Art. 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej lub szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji lub sztuki;
 2. promocja i organizacja wolontariatu lub działalności charytatywnej.
Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju przedsięwzięć (projektów) opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom;
 2. wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości wymienionych przedsięwzięć (projektów) w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License wydaną przez Free Software Foundation, zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Massachusetts w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
 3. propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie przedsięwzięć (projektów) internetowych Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikipedia, Wikisłownik, Wikiźródła oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., w szczególności tworzonych w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski;
 4. wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc.
Art. 10 [dr 2]

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 3. Członkowie i ich prawa i obowiązki

Art. 11
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Art. 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.
Art. 13 [zm 1]
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, która:
  1. przekazała Zarządowi pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z akceptacją niniejszego Statutu oraz kopią dowodu tożsamości;
  2. została zaakceptowana przez Zarząd;
  3. opłaciła coroczną składkę członkowską.
 2. Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania członków zwyczajnych określa Zarząd stosowną uchwałą.
Art. 14
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadania się, wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczenia we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystania z urządzeń, świadczeń lub pomocy Stowarzyszenia pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów statutowych Stowarzyszenia;
  6. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 15 [dr 3]
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna bądź prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na zasadach i w trybie określonym stosowną uchwałą.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
Art. 16
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń lub pomocy Stowarzyszenia pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów statutowych Stowarzyszenia.
  4. uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia.
Art. 17 [dr 4]
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania corocznych składek.
 4. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków podejmując stosowną uchwałę na wniosek Zarządu lub co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 18 [dr 5]
 1. W razie odmowy akceptacji wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia wyrażonej przez Zarząd, wnioskodawca ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania stosownej decyzji.
 2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Art. 19 [dr 6]
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci lub utraty praw publicznych przez członka zwyczajnego bądź honorowego na mocy prawomocnego wyroku sądu albo utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. skreślenia członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składek członkowskich zgodnie z decyzją Zarządu;
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;
  5. pozbawienia statusu członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Członek wykluczony orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego albo skreślony z listy członków decyzją Zarządu ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania orzeczenia albo decyzji; przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Od uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie pozbawienia statusu członka honorowego nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 4. Organy Stowarzyszenia

Art. 20

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.
Art. 21 [dr 7]
 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków za ostatni rok kalendarzowy urzędowania tych organów.
 2. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z uwzględnieniem innych przepisów niniejszego Statutu.
 3. W wyborach do Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego nie mogą kandydować członkowie Prezydium Walnego Zebrania Członków.
Art. 22 [dr 8]
 1. W razie ustania członkostwa członka organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, ich skład osobowy uzupełniany jest przez dokooptowanie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z uwzględnieniem innych przepisów niniejszego Statutu.
 2. Dokooptowanie dokonywane jest jednomyślną decyzją wszystkich pozostałych członków danego organu.
 3. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W razie konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie
Art. 23 [dr 9]
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający lub honorowi.
 2. W Walnym Zebraniu Członków mogą także brać udział bez praw wyborczych wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania, zabierać głos w dyskusjach.
Art. 24 [dr 10]
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, przyjmując wcześniej stosowną uchwałę.
 4. Jeżeli jest to zaznaczone w rozesłanym do członków powiadomieniu, Walne Zebranie może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić w 30 minut po pierwszym.
Art. 25 [zm 2]
 1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
 3. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu niewchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 5. Prezydium Walnego Zebrania Członków pełni funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, chyba że Statut przewiduje inną większość.
 7. W drugim terminie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 25a [dr 11]
 1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  1. udzielenie absolutorium organom Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy;
  3. zatwierdzenie planu działań Zarządu na przyszły rok kalendarzowy.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. uchwalenie Statutu albo jego zmian, przy czym uchwała o zmianie Statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w powiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian;
  2. wybór lub odwoływanie członków organów Stowarzyszenia;
  3. nadawanie lub pozbawianie statusu członka honorowego;
  4. zmiana uchwalonego przez Zarząd porządku obrad;
  5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku, przy czym uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w powiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian.
Art. 26 [zm 3]
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
  4. w sytuacji wymienionej w art. 22 ust. 3.
 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 90 dni licząc od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3 lub od dnia wystąpienia sytuacji wymienionej w art. 22 ust. 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
Zarząd
Art. 27 [dr 12]
 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia oraz Prezes Zarządu wybierani są na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 3. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się wybierając spośród swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi funkcjami w Zarządzie.
Art. 27a [OPP 1]
 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Członkowie Zarządu składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W razie niezłożenia oświadczenia zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22 ust. 2.
Art. 28 [dr 13]
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
  2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
  4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego lub nieruchomego;
  5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000 zł bądź ich równowartość;
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
  7. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania lub skreślania z listy członków Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających;
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
  9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków;
  10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  11. wybór Rzecznika Prasowego zajmującego się obsługą medialną Stowarzyszenia.
 3. W razie, gdy jakaś sprawa przekracza zakres kompetencji Zarządu, konieczne jest uzyskanie zgody Walnego Zebrania Członków; przepis art. 25 ust. 6 lub 7 stosuje się odpowiednio.
Art. 29 [dr 14]
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. Na wniosek członka Zarządu w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy do roku.
 4. Zarząd określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.
Art. 30 [dr 15]
 1. Oświadczenia, akty prawne, zobowiązania finansowe lub majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem bądź, na podstawie upoważnienia Zarządu, dwóch członków Zarządu.
 2. W szczególnych przypadkach zobowiązania finansowe przekraczające kwotę 1000 zł bądź ich równowartość może podpisywać na podstawie upoważnienia Zarządu dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Komisja Rewizyjna
Art. 31 [zm 4]
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu, innych organów lub członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą należeć do innych organów Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 5. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanawiać inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 31a [OPP 2]
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W razie niezłożenia oświadczeń zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22 ust. 2.
Art. 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez żądanie od członków lub organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
 4. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w art. 24 ust. 2;
 5. przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków oceny pracy Zarządu za ostatni pełny rok kalendarzowy zakończony przed odbyciem Walnego Zebrania wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Art. 33 [dr 16]
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Na wniosek członka Komisji Rewizyjnej w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Komisja Rewizyjna określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.
Sąd Koleżeński
Art. 34
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na zasadach określonych w art. 21 ust. 2 i 3.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą należeć do innych organów Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanawiać inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 35 [zm 5]

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających z niniejszego Statutu lub uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia lub członkami i organami Stowarzyszenia na tle praw lub obowiązków wynikających z przynależności do Stowarzyszenia.
Art. 35a [dr 17]
 1. Uchwały Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jego członków. Na wniosek członka Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
 2. Sąd Koleżeński określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą.
Art. 36 [zm 6]
 1. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 do 6 miesięcy;
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie statusu członka honorowego.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie wnoszone do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania orzeczenia; przepisy art. 18 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5. Majątek Stowarzyszenia

Art. 37

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości lub fundusze.

Art. 38 [zm 7]
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. darowizny, dotacje, zapisy lub spadki;
  3. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej;
  4. dotacje lub subwencje;
  5. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 38a
 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 3. Wysokość składek określa Zarząd stosowną uchwałą.
Art. 38b

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Art. 39 [OPP 3]
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział 6. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia oraz przepisy końcowe

Art. 40 [dr 18]
 1. Uchwalenie Statutu, jego zmiana lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 40a

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, w szczególności dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy innych właściwych ustaw.

Spis zmian

Zmiany wymagane przez ustawę o OPP

 1. Zmiana: jest to nowy artykuł.
  • Uzasadnienie: Takie wymagania wobec członków Zarządu stawia nowelizacja ustawy o OPP; jest to ujęte w art. 20 ust. 1 pkt 5 tej ustawy. Ust. 2 określa termin złożenia oświadczeń o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Ust. 3 wprowadzony w celu określenia sposobu uzupełnienia składu Zarządu w przypadku skazania jego członka w trakcie kadencji wyrokiem za ww. przestępstwa.
 2. Zmiana: jest to nowy artykuł.
  • Uzasadnienie: Takie wymagania wobec członków Komisji Rewizyjnej stawia nowelizacja ustawy o OPP; jest to ujęte w art. 20 ust. 1 pkt 5 tej ustawy. Ust. 2 określa termin złożenia oświadczeń o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach małżeństwa, wspólnego pożycia itd. Ust. 3 wprowadzony w celu określenia sposobu uzupełnienia składu Komisji w przypadku skazania jego członka w trakcie kadencji wyrokiem za ww. przestępstwa.
 3. Zmiana: „zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie“ → „zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe“.
  Zmiana 2: „Za osoby bliskie uważa się osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.“ → „Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.“
  • Uzasadnienie: Zmiana wymagana przez nowelizację ustawy o OPP. Art. 20 ust. 1 pkt 6 tej ustawy wymaga, by zapis o dokładnie takim brzmieniu znalazł się w „statucie lub innych aktach wewnętrznych organizacji pozarządowych”. Treść tego artykułu jest skopiowana z ww. ustawy, przy czym słowo „organizacja” zamieniono na „Stowarzyszenie”.

Inne zmiany

Zmiany znaczące lub kontrowersyjne

 1. Zmiana: „osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych” → „osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego”.
  • Uzasadnienie: chęć umożliwienia osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych (czyli niepełnoletnim) wstąpienia do Stowarzyszenia.
  Usunięto: ust. 1 o treści „uczestniczy w jakimkolwiek projekcie Wikimedia”.
  • Opis: jedna z bardziej kontrowersyjnych zmian proponowanych w tej wersji Statutu.
  Inne zmiany: Zarząd zobligowano do wydania uchwały regulującej tryb i zasady przyjmowania nowych członków zwyczajnych (taka już istnieje, jest to więc zmiana techniczna).
 2. Zmiana: Dodano zapis, że członkowie Prezydium Walnego Zebrania Członków pełnią funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w czasie Walnego Zebrania. Usunięto zdanie „Zebranie odbywające się w drugim terminie nie może zmienić treści rozesłanego porządku obrad”.
  Inne zmiany: „bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia” → „bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu”.
  • Uzasadnienie: zmiany dokonane w celu uzyskania przejrzystości i jasności zapisu. Walnemu odbywającemu się w drugim terminie przyznano możliwość zmiany porządku obrad, przy czym ustalono, że informacje o głosowaniu o przyjęcie Statutu, jego zmianie lub rozwiązaniu Stowarzyszenia muszą znaleźć się w powiadomieniu o Walnym Zebraniu wysyłanym przez Zarząd.
 3. Zmiana: ograniczono kompetencje Sądu Koleżeńskiego o prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przyznając je wyłącznie Komisji Rewizyjnej jako organowi kontroli i nadzoru.
  Zmiana 2: zobowiązano Zarząd do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, jeśli w ciągu jednej kadencji trzeba będzie wymienić więcej niż połowę składu organu wybranego przez Walne.
 4. Uwaga: przed tym artykułem w aktualnym Statucie znajduje się zapis o Rzeczniku Prasowym Stowarzyszenia, który nie znalazł się w tej wersji.
  Zmiana: zakaz małżeństwa, pożycia, pokrewieństwa itd. członków Komisji i Zarządu Stowarzyszenia wyodrębniony do osobnego artykułu.
  Inne zmiany: konkretyzacja sposobu wyboru Komisji Rewizyjnej (bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, zob. art. 21 ust. 2 i 3). Dodano ust. 5 mówiący o tym, że Komisja może w ramach swego składu wyznaczać w miarę potrzeb inne stanowiska.
  • Uzasadnienie: zmiany dokonane w celu uzyskania jasności i przejrzystości.
  <ref name="P39"> Zmiana: „między członkami Stowarzyszenia” → „między członkami Stowarzyszenia lub członkami i organami Stowarzyszenia”.
  • Uzasadnienie: chęć rozszerzenia kompetencji Sądu Koleżeńskiego.
 5. Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie P39
 6. Zmiana: rozszerzono kompetencje Sądu Koleżeńskiego o możliwość orzeczenia nagany i zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 do 6 miesięcy (bez rozróżnienia na członków zwyczajnych, wspierających lub honorowych).
  Zmiana 2: ust. 2 reguluje tryb i zasady odwołania się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 7. Zmiana: do źródeł majątku Stowarzyszenia dodano „środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej“ oraz „dotacje lub subwencje“. Dodano treść art. 10 aktualnego Statutu stanowiący, iż cały majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
  Inne zmiany: zapisy o terminie wpłaty składek i ich wysokości wydzielono do osobnego artykułu (art. 38a).
  • Uzasadnienie: chęć przystosowania do realiów OPP.

Zmiany drobne

 1. Zmiana: wyodrębniając ust. 1 wprowadzono konieczność sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego niezależnie od posiadania statusu OPP. Zmiana 2: „zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty”„zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w szczególności poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej”.
  • Uzasadnienie: zwrot ten zaczerpnięto z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa o OPP).
 2. Usunięto: „na zasadach ogólnych określonych w przepisach odrębnych” → „na zasadach określonych w przepisach odrębnych”.
  • Uzasadnienie: Stowarzyszenie obowiązane jest prowadzić działalność gospodarczą także na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, a nie tylko ogólnych.
  Inne zmiany: zdanie drugie przeniesiono do art. 38 ust. 2. Słowo „dochód” zmieniono na → „majątek”.
  • Uzasadnienie: cały majątek Stowarzyszenia, a nie tylko jego dochód, powinien być przeznaczony na realizację celów statutowych (czyli wymienionych w art. 8).
 3. Zmiana: „osoba prawna bądź fizyczna” → „osoba fizyczna bądź prawna”.
 4. Zmiana: „tytuł członka honorowego” → „status członka honorowego”.
  Zmiana 2: ustalono, iż Walne Zebranie Członków będzie przyjmować członków honorowych poprzez wydanie uchwały.
 5. Zmiana: Przyznano prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do organu wyższej instancji, czyli Walnego Zebrania Członków.
  Inne zmiany: Ustalono tryb podejmowania decyzji w sprawie danego odwołania, wyłączając z głosowania członków Zarządu, którzy odrzucili rozpatrywany wniosek. Decyzję Walnego Zebrania uznano za ostateczną i kończącą proces odwoławczy, nie określając jednak, czy i w jakim trybie wnioskodawca może ponownie wnioskować o przyjęcie do Stowarzyszenia, pozostawiając to decyzji Zarządu.
 6. Zmiana: Ustalono inne przesłanki ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, dodając utratę praw publicznych przez członka zwyczajnego bądź honorowego na mocy prawomocnego wyroku sądu, wykluczenie orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego i pozbawienie statusu członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków.
  Inne zmiany: Określono także sposób odwołania się od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego albo decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków; decyzję Walnego Zebrania uznano za ostateczną i kończącą proces odwoławczy.
 7. Zmiana: W ust. 2 dodano wymóg uzyskania kworum w postaci obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, określając także sposób postępowania w sytuacji braku kworum (drugi termin). W ust. 3 określono zakaz kandydowania w wyborach do organów Stowarzyszenia członków Prezydium Walnego Zebrania Członków.
  Inne zmiany: „ostatni pełny rok urzędowania” → „ostatni rok kalendarzowy urzędowania”.
  • Uzasadnienie: Zmianę z „pełny rok“ na „rok kalendarzowy“ wprowadzono, gdyż może zdarzyć się taka sytuacja, że pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków nie minie pełny rok. W ust. 2 wprowadzono wymóg kworum na wzór artykułu omawiającego podejmowanie decyzji ogólnych przez Walne, jednocześnie znosząc obowiązek uzyskania kworum w drugim terminie. W ust. 3 wprowadzono zapis, który w przeszłości był określany w regulaminie Walnego Zebrania.
 8. Zmiana: odniesiono się do zapisów, zgodnie z którymi członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą należeć do innych organów Stowarzyszenia. W ust. 2 określono sposób podejmowania decyzji o kooptacji (jednomyślność), a w ust. 3 zamieniono zwrot „niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków” dodając słowo „Nadzwyczajnego”.
  Inne zmiany: „W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia” → „W razie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu lub ustąpienia ze składu członka organów Stowarzyszenia”.
  • Uzasadnienie: zmiana dokonana, gdyż art. 17 rozszerzono o inne sytuacje, w których ustaje członkostwo w Stowarzyszeniu (nie tylko ustąpienie, wykluczenie lub śmierć członka).
 9. Zmiana: dodano ust. 2 mówiący o możliwości uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków bez praw wyborczych osób zainteresowanych i możliwości uczestnictwa w dyskusji za zgodą Prezesa Prezydium Walnego Zebrania (w przeszłości było to regulowane regulaminem Walnego Zebrania).
 10. Zmiana: zobligowano Zarząd do wydania stosownej uchwały o miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Członków (co było w praktyce czynionej do tej pory, ale bez odpowiedniego uregulowania w Statucie).
  Zmiana 2: Zasady przeprowadzania Walnego, przedmiot Zwyczajnego Walnego Zebrania oraz kompetencje Walnego Zebrania (w ogólności) przeniesiono do osobnych artykułów (odpowiednio art. 25 i art. 25a).
  • Uzasadnienie: zmiana dokonana w celu uzyskania przejrzystości i jasności zapisu.
 11. Zmiana: połączenie art. 24 i art. 25 aktualnego Statutu w jeden artykuł.
 12. Zmiana: artykuł ograniczono do regulowania kwestii wyboru i składu Zarządu. Kompetencje Zarządu i tryb podejmowania decyzji wydzielono do artykułów poniżej (odpowiednio art. 28 i art. 29).
 13. Info: ten artykuł łączy zapisy art. 27 i art. 29 aktualnego Statutu.
  Zmiana: skreślono zapis, że Zarząd uchwala regulaminy przewidywane w Statucie — ta wersja nie przewiduje uchwalania żadnych regulaminów poza regulaminem Walnego Zebrania Członków, stosując w zamian określenie „uchwała”.
  • Uzasadnienie: chęć uzyskania przejrzystości poprzez zgromadzenie kompetencji Zarządu w jednym miejscu.
 14. Info: artykuł jest połączeniem dwóch artykułów aktualnego Statutu (art. 27 ust. 6 i 7 oraz art. 28 ust. 2 i 3).
  Zmiana: „Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu” → „Zarząd określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą”.
  • Uzasadnienie: chęć zgromadzenia wszystkich zapisów nt. sposobów podejmowania decyzji przez Zarząd w jednym miejscu.
 15. Dodano: ust. 2.
 16. Zmiana: „działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu” → „określa szczegółowe zasady swojego działania stosowną uchwałą”.
  • Uzasadnienie: chęć ujednolicenia z pozostałymi tego typu zapisami tej wersji Statutu.
  Inne zmiany: zapis o możliwości kontrolowania Zarządu, innych organów lub członków Stowarzyszenia wyodrębniono do art. 31 ust. 1 w celu uzyskania przejrzystości.
 17. Zmiana: jest to nowy artykuł.
  • Uzasadnienie: chęć ujednolicenia zapisów całego Statutu (por. art. 29 lub art. 33).
 18. Zmiana: „wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu” → „wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu”.
  • Uzasadnienie: chęć ujednolicenia tego typu zapisów w całym Statucie.
  Inne zmiany: wprowadzono odwołanie do całej ustawy prawo o stowarzyszeniach (zamiast tylko rozdziału dotyczącego rozwiązania stowarzyszenia) i dodatkowo do ustawy o OPP.