Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Rewizyjna/regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


         


  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 31a i 32 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się „na żywo” nie rzadziej niż jeden raz w roku. Oprócz tego mogą podejmować wspólne decyzje korzystając z różnych form kontaktu online lub z kontaktu telefonicznego.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą – w miarę możliwości – w regularnych posiedzeniach Zarządu i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji decyzja podejmowana jest w drodze głosowania większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
  6. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza.
  7. Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdanie z działalności własnej za miniony rok do dnia 31 stycznia roku następnego.
  8. W przypadku zmiany w wyniku wyborów minimum dwóch osób w składzie Komisji Rewizyjnej poprzedni skład Komisji zobowiązany jest przygotować materiał do sprawozdania z działalności własnej w pierwszym półroczu i przekazać go nowemu składowi Komisji do dnia 31 lipca w roku, w którym nastąpił wybór nowych członków.