Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2017-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2017-1 UKR 2017-3


UCHWAŁA nr UKR 2/2017

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 8 kwietnia 2017 roku


w sprawie wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków punktów porządku obrad


Komisja Rewizyjna zwraca się z wnioskiem do Zarządu o wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zebrania Członków następujących punktów porządku obrad:

 1. Dyskusji nad przekształceniem systemu kierowania Stowarzyszeniem w ten sposób, żeby bieżące sprawy, w tym personalne, nadzorował dyrektor operacyjny.
 2. Wprowadzenia zmian w Statucie:
  • Skreślenie treści ust. 3 art. 27 oraz zmianę ust. 4 art. 27 poprzez nadanie mu treści:
  „Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając ze swego składu: Prezesa, przynajmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.”
  • Skreślenie w art. 20 pkt. 4.,
  Skreślenie w art. 21 słów: „i sądu Koleżeńskiego” – dwukrotnie,
  Skreślenie w ust. 2 art. 24 słów: „i Sądu Koleżeńskiego”,
  Skreślenie w art. 26 ust. 1 pkt 2 słów: „lub Sądu Koleżeńskiego”,
  Skreślenie treści art. 34, 35 i 36.
  • Dopisanie do art. 31 nowego ust. 8. w brzmieniu: „Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.”
poprzez poddanie pod głosowanie uchwał o następującej treści:


UCHWAŁA Nr xx/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia _______________roku
w sprawie zmian w art. 27 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić art. 27 ust. 3 Statutu.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić art. 27 ust. 4 Statutu poprzez nadanie mu treści:
  „Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając ze swego składu: Prezesa, przynajmniej jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.”


UCHWAŁA Nr xx/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia _______________roku
w sprawie zmian Statutu w zakresie usunięcia organu statutowego Sądu Koleżeńskiego
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić art. 20 ust. 4 Statutu.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić w art. 21 słowa „i sądu Koleżeńskiego” oraz nadać art.. 21 brzmienie:
  „Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów. Wybór składów osobowych Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków."
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić w art. 24 ust. 2 słowa „i sądu Koleżeńskiego” oraz nadać art. 24 ust. 2 brzmienie:
  „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia.”
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić w art. 26 ust. 1 pkt 2 słowa „lub sądu Koleżeńskiego” oraz nadać art. 26 ust. 1 pkt 2 brzmienie:
  „na żądanie Komisji Rewizyjnej”.
 5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia skreślić art. 34, 35 i 36 Statutu.


UCHWAŁA Nr xx/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia _______________roku
w sprawie zmian uprawnień Komisji Rewizyjnej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia dodać w Statucie art. 31 ust. 8 w brzmieniu:

„Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.”


UCHWAŁA Nr xx/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia _______________roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do opracowania tekstu jednolitego Statutu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia upoważnić Zarząd Stowarzyszenia do opracowania tekstu jednolitego Statutu.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 3/0/0.