Biuletyn Informacji Publicznej

BATUTA 2015

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konkurs "BATUTA 2015" (Bezwzględną Akcję Troskliwego Uźródławiania Tysięcy Artykułów) - polega na uźródławianiu artykułów w Wikipedii oraz przy okazji wyłapywaniu tzw. hoaxów. (artykułów na fałszywe, nieistniejące tematy). Akcja "BATUTA" odbywa się w Wikipedii: Wikipedia:BATUTA 2015. Stowarzyszenie ufundowało nagrody książkowe dla najbardziej aktywnych uczestników projektu.

Budżet

[edytuj | edytuj kod]

850 PLN - przyznany uchwałą: UZ 2015-31

Rozliczenie/wybór nagród

[edytuj | edytuj kod]

BATUTA 2015/Wybór nagród

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]
§
1.Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu BATUTA 2015;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs BATUTA organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji ze zmianami przyjętymi podczas Walnego Zebrania Członków we Wrocławiu w dniu 19 marca 2011 roku;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.
§
2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „akcja BATUTA” organizowaną w Wikipedii przez zrzeszonych w wikiprojekcie użytkowników, zwanych dalej Organizatorami Akcji.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie 5 wikipedystów szczególnie zaangażowanych w uzupełnianie nieuźródłowionych artykułów Wikipedii o źródła, tym samym przyczyniających się do wzrostu wiarygodności tychże artykułów;
  2. zachęta do zmniejszania liczby artykułów pozbawionych źródeł lub opartych na źródłach nieweryfikowalnych albo niewłaściwych;
  3. zwrócenie uwagi na słuszność dążenia do wiarygodności poprzez przyznanie wspomnianych w punkcie 3.1 nagród.
 4. Konkurs przeprowadzany jest jednorazowo w ramach trwającej w terminie 21 kwietnia – 30 kwietnia 2015 akcji BATUTA.
§
3. Nagrody
 1. Nagrody są przyznawane pięciu osobom, które uźródłowiły kolejno najwięcej haseł. Dotyczy to zarówno tych uźródłowionych przed akcją (8 marca – 20 kwietnia 2015 włącznie), jak i w trakcie akcji (21–30 kwietnia 2015 włącznie)
 2. W tej edycji Konkursu przyznawane są trzy nagrody:
  1. nagroda dla osoby, która przed akcją i podczas jej trwania uźródłowiła najwięcej haseł – w zakresie do 300 zł;
  2. nagroda dla osoby, która w rankingu uźródłowionych haseł zajęła drugie miejsce – do 200 zł;
  3. nagroda dla osoby, która w rankingu uźródłowionych haseł zajęła trzecie miejsce – do 150 zł;
  4. dwie nagrody dla osób, które w rankingu uźródłowionych haseł zajęły kolejno czwarte i piąte miejsce – do 100 zł dla każdej z tych osób.
 3. Osoby, które zostały wskazane jako zwycięzcy swoje żądania co do nagród muszą zamieścić na stronie wskazanej przez Organizatora.
 4. Nagrody mogą obejmować książki, e-booki, bony do księgarni, czasopisma (prenumeraty i pojedyncze numery), dostępy do baz artykułów, pojedyncze artykuły naukowe i podobne produkty.
 5. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi w Wikipedia:Źródła i w WP:WER.
§
4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 5.
Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 10 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w akcji BATUTA.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. Każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 7. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.
§ 7.
Zakup i przesłanie nagrody
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95, pok. 15, 90-031 Łódź, Polska, NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia drogą E-mailową koordynatora Konkursu o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych, skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.
§
8. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.
§
9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.