Kierunek Strategiczny Ruchu Wikimedia 2017

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia

Po trzech cyklach konsultacji, w których uczestniczyło ponad 1000 osób (w tym ok. 40 edytorów z polskich projektów Wikimedia) powstał dokument o nazwie “Kierunek strategiczny”, który nie jest jeszcze strategią w pełnym sensie tego słowa, lecz tylko określeniem, gdzie chcemy podążać przez następne 15 lat.

Najważniejsza część "Kierunku"

[edytuj | edytuj kod]

Do 2030 Wikimedia stanie się podstawową infrastrukturą systemu wolnej wiedzy i każdy, kto podziela naszą wizję, będzie mógł do nas dołączyć.

My, społeczności i organizacje Wikimedia, razem zmienimy świat, zbierając wiedzę, która w pełni odzwierciedla ludzką różnorodność, oraz tworząc struktury i usługi, dzięki którym inni będą mogli robić to samo.

Będziemy kontynuowali naszą misję tworzenia treści, tak jak to robiliśmy dotychczas, i pójdziemy z tym dalej.

Wiedza jako usługa: aby służyć użytkownikom, rozwiniemy naszą podstawową infrastrukturę w platformę, która dostarczy otwartą wiedzę światu i społecznościom na wszystkich interfejsach. Stworzymy narzędzia dla sojuszników i partnerów, którzy będą mogli organizować i dostarczać otwartą wiedzę poza Wikimediami. Dzięki naszej infrastrukturze my i inni będziemy zbierali i korzystali z różnych form wolnej, godnej zaufania wiedzy.

Sprawiedliwość wiedzy: jako ruch społeczny skupimy się na wiedzy i społecznościach, które są marginalizowane przez struktury władzy i przywilejów. Przyjmiemy ludzi o każdym doświadczeniu, aby budowali silne i zróżnicowane społeczności. Przełamiemy społeczne, polityczne i techniczne bariery, które utrudniają ludziom uzyskanie dostępu i wnoszenie wkładu w wolną wiedzę.


Podsumowanie głosów z maili członków Stowarzyszenia

[edytuj | edytuj kod]

Wersja polska

[edytuj | edytuj kod]

Spośród 17 członków, którzy się wypowiedzieli mailowo, 13 postulowało podpisać „Kierunek”, dwie się wstrzymały, 2 były przeciw.

Członkowie popierający stwierdzali najczęściej, że popierają kierunki dotyczące „zbierania wiedzy, która w pełni odzwierciedla ludzką różnorodność”, tj. w zasadzie kontynuację tego co robimy dotąd, oraz działania na rzecz „sprawiedliwości wiedzy” – czyli rozpowszechniania treści i promocji uczestnictwa w projektach w regionach i grupach społecznych dotąd słabo reprezentowanych. Troje popierających stwierdziło, że szczególnie ważny jest rozwój technologiczny aby adaptować się do przyszłych trendów, w szczególności zacząć traktować projekty Wikimedia jako usługi a nie produkty oraz zwiększyć liczbę zasobów multimedialnych i interaktywnych.

Zarówno liczni popierający, jak i osoby które się wstrzymały stwierdzały, że dokument jest bardzo ogólny i życzeniowy, wymagający dalszych interpretacji i doprecyzowań aby można go było stosować w praktyce Wikimediów.

Jedna osoba, która była przeciw podniosła sprawę, że kierunek nadmiernie koncentruje się na aspektach technologicznych i zewnętrznych, a nie odnosi się prawie wcale do problemu słabej świadomości społecznej sposobu w jaki działają projekty Wikimedia i trudności z wejściem do ich społeczności, co powinno być podstawowym kierunkiem strategicznym. Z kolei druga osoba, która była przeciw stwierdziła, że głównym kierunkiem powinno być tworzenie wiedzy “godnej zaufania”, a sztuczne powiększanie jej ilości, rodzaju oraz docierania do grup niedoreprezentowanych jest kierunkiem błędnym.

English translation

[edytuj | edytuj kod]

Out of the 17 members who submitted their opinions via e-mail, 13 voted in favour of endorsing the direction, 2 remained neutral, and 2 were against.

Supporters often stated that they support collecting of knowledge that fully represents human diversity which is the essence and the continuation of what we have been doing so far, and the "Knowledge equity" - that is, disseminating content and promoting participation in projects in those geographical regions and within those communities that so far have been poorly represented. 3 supporters stated that it is particularly important to be "technologically advanced" to adapt to future trends, in particular to treating of the Wikimedia projects as services rather than products and increased amounts of multimedia and interactive resources.

Both the supporters and the people who abstained stated that the document is very general and wishful, requiring further interpretation and clarification so that it could be applied in the practice of Wikimedia projects.

One person who was against raised the matter that the direction "focused too much on the technological aspects" and the "outside", and does not refer almost at all to the "poor social awareness of how Wikimedia projects work" as well as "the difficulty of entering their community", which should be the basic strategic direction. On the other hand, the other person who was against said that the main direction should be the creation of "trustworthy" knowledge, and the artificial enlargement of its quantity, type, and access to unrepresented groups is the wrong direction.

Stanowisko Stowarzyszenia

[edytuj | edytuj kod]

Wersja polska

[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie opinii członków, Zarząd skłania się do podpisania „Kierunku”, jednocześnie kierując apel do Komitetu ds. Strategii, aby w następnym etapie prac nad Strategią skupić się szczególnie nad doprecyzowaniem konkretnych celów dotyczących dalszego rozwoju zasobów wolnej, neutralnej i wiarygodnej wiedzy, sposobów dystrybucji tej wiedzy i rozwoju społeczności skupionej wokół projektów Wikimedia, jednocześnie uznając pozostałe wątki w „Kierunku” za mniej istotne lub służebne w stosunku do tych nadrzędnych.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez zarząd Stowarzyszenia na spotkaniu 24.10.2017 głosami 7/0/0.

English translation

[edytuj | edytuj kod]

On the basis of the members' opinions, the Board of Wikimedia Polska agreed to endorse the Direction while addressing an appeal to the Strategy Committee to focus on defining specific goals for further development of free, neutral, and credible knowledge, its distribution methods and development of a community centered around Wikimedia projects, while recognizing the other points of the Direction as less relevant or just ministerial to the superior ones.

The above position was adopted by the WMPL Board at its meeting 24.10.2017 (votes: 7/0/0).