Regulamin konkursu Wiki Lubi Zabytki 2023

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

← wróć do strony głównej konkursu

REGULAMIN KONKURSU WIKI LUBI ZABYTKI 2023


Zakres przedmiotowy
§ 1
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i przyznawania nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs fotograficzny Wiki Lubi Zabytki;
  • Organizator – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732 z siedzibą w Warszawie, 00-580, al. Szucha 16/15;
  • Regulamin – regulamin konkursu Wiki Lubi Zabytki;
  • WMF – Wikimedia Foundation, Inc., z siedzibą w San Francisco przy Montgomery Street 1, Suite 1600, CA 94104, USA;
  • Wikimedia Commons – jeden z siostrzanych projektów WMF utworzony jako magazyn ilustracji, zdjęć i plików multimedialnych dla wszystkich wersji językowych Wikipedii i projektów WMF.
  • Strona Konkursu – strona o charakterze informacyjnym i organizacyjnym prowadzona na potrzeby Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii, która dostępna jest pod adresem URL https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki;


Przedmiot i cele konkursu
§ 2
 1. Celem Konkursu jest:
  1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF o fotografie polskich zabytków nieruchomych.
  2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby obiektów zabytkowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.


§ 3
 1. Konkurs stanowi polską edycję międzynarodowego konkursu Wiki Loves Monuments.
 2. Konkurs trwa od 1 września 2023 roku od godziny 00:00:01 do 30 września 2023 roku do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST), czyli łącznie 30 dni kalendarzowe.
 3. Konkurs polega na przesłaniu fotografii poprzez załadowanie ich do Wikimedia Commons zgodnie z Regulaminem.
 4. Przedmiotem Konkursu są fotografie przedstawiające obiekty znajdujące się na terenie Polski i wpisane do rejestru zabytków nieruchomych (A), uznane rozporządzeniem Prezydenta RP za pomnik historii lub wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz fragmenty niniejszych obiektów, które stanowią ich integralną część.
 5. W przypadku skreślenia zabytku z rejestru zabytków po 30 września 2023, a przed ogłoszeniem wyników Konkursu, uznaje się, że zabytek spełnia warunki Konkursu określone w punkcie 4.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu
§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, która:
  1. zaakceptowała treść Regulaminu;
  2. dysponuje kontem w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika;
  3. posiada nr PESEL lub polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracownicy Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, bliskiego pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie
§ 5
 1. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników.
 2. W opisie fotografii musi znajdować się numer z rejestru zabytków lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych) przedstawiony na fotografii.
 3. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w czasie trwania Konkursu określonym w § 3 pkt 2 na jeden z dwóch sposobów:
  1. poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu lub na https://wikimedia.pl/wlz2023; lub
  2. poprzez załadowane do projektu Wikimedia Commons i umieszczenie w kategorii konkursowej: Category:Images from Wiki Loves Monuments 2023 in Poland.
 4. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 5. Fotografie nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie trwania Konkursu.
 6. Organizator dopuszcza udział fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że uzyskano na taki udział zgodę Organizatora.
 7. O zachowaniu terminu dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 6
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Utworów w domenie publicznej lub na zasadach jednej z wolnych licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 (CC BY 4.0), której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0), której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF.
§ 7
 1. Preferowany format zapisu fotografii to JPG.
 2. Rozmiar fotografii powinien wynosić nie mniej niż 2 Mpix.
 3. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 4. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 8

Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w Regulaminie nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród
§ 9
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowanie danego obiektu lub jego fragmentu do udziału w Konkursie, Komisja Konkursowa podejmuje w tym zakresie nieodwołaną decyzję.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej dot. nagród i wyróżnień nie przysługuje odwołanie.
§ 10
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu fotografii spełniających warunki wymienione w Regulaminie wybierze:
  1. Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
  2. do siedmiu Fotografii wyróżnionych;
  3. Uczestników, którzy otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę dla fotografów za szczególne zaangażowanie w Konkurs. Przy przyznawaniu tych nagród brana pod uwagę będzie zarówno liczba sfotografowanych obiektów, jak i jakość fotografii;
  4. do trzech fotografii w każdej z kategorii tematycznych organizowanych wspólnie z partnerami merytorycznymi Konkursu.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator. W przypadku Nagród przyznawanych w kategoriach tematycznych fundatorem jest partner merytoryczny Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 11
 1. Nagrody są kartami premiowymi, dzięki którym można zrealizować płatności w internecie i sklepach stacjonarnych.
a) Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 10 pkt 1.1):
– 1. Nagroda – 2000 PLN;
– 2. Nagroda – 1000 PLN;
– 3. Nagroda – 500 PLN.
b) Nagrody dla Fotografów (§ 10 pkt 1.3):
– 1. Nagroda – 1000 PLN;
– 2. Nagroda – 500 PLN;
– 3. Nagroda – 300 PLN.
c) Informacja o Nagrodach przewidzianych w ramach kategorii tematycznych (§ 10 pkt 1.4) zostanie podana na stronie Konkursu.
§ 12
 1. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw gadżetów konkursowych.
 2. Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 4 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
§ 13

Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora na stronie Konkursu oraz na https://wikimedia.pl/wlz2023.

§ 14

Fotografie nagrodzone na podstawie § 10 pkt 1.1 i 1.2 zostaną zgłoszone do międzynarodowego konkursu Wiki Loves Monuments.

Dane osobowe
§ 15
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu zamieszkania;
  3. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz jego pisemnej zgody.
 2. Przekazując wymienione w § 15, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu przystąpienia do Konkursu, jego prawidłowego przeprowadzenia i wydania przyznanych nagród zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Niepodanie danych wymienionych w § 15, p.1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane do WMF, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.


Wyłączenia odpowiedzialności
§ 16
 1. Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Zapytania należy wysłać na adres Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki” lub na stronie Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii poprzez zakładkę “Zadaj pytanie”.
 3. Organizator zastrzega, że odpowie jedynie na pytania, które nie zostały opublikowane wraz z odpowiedziami na stronie Konkursu.
§ 17

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 19

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.