Regulamin konkursu Wiki Science Competition 2021

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu „Wiki Science Competition” edycja polska 2021


Postanowienia ogólne


§ 1

Konkurs „Wiki Science Competition” edycja polska 2021 (dalej: „Konkurs”) organizuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000244732, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2

Konkurs stanowi polską edycję międzynarodowego projektu „Wiki Science Competition”. Jest to konkurs fotograficzny odbywający się w listopadzie i grudniu 2021 r.

§ 3

Celem Konkursu jest:

 1. zachęcenie naukowców, instytucji naukowych i miłośników nauki i fotografii do tworzenia i dzielenia się twórczością dokumentującą świat nauki m.in. obiekty i efekty badań, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą;
 2. szerzenie idei dzielenia się dokumentacją świata nauki przez naukowców, instytucje naukowe oraz miłośników nauki i fotografii,
 3. powiększenie zasobów zdjęć i innych plików dostępnych na wolnych licencjach w Wikimedia Commons dokumentujących świat nauki, które pomogą zilustrować tysiące artykułów w Wikipedii w wielu językach;
 4. promocja działań Wikimedia Polska w kontekście lokalnym i międzynarodowym.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu


§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. posiada konto w Wikimedia Commons z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu);
  3. posiada nr PESEL lub polski numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub w przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych nr PESEL lub NIP posiada jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun;
 2. Uczestnik Konkursu musi być autorem Utworu z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust.3 niniejszego paragrafu.
 3. W przypadku kiedy Uczestnik Konkursu nie jest właścicielem majątkowych praw autorskich do Utworu lub nie jest jedynym właścicielem majątkowych praw autorskich do Utworu jest on zobowiązany do uzyskania i przesłania na adres mailowy permissions-pl@wikimedia.org pozwolenia od faktycznego właściciela tych praw na udostępnienie Utworu na wolnych licencjach, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie Zarządu, Zespołu Zarządczego i Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa.


§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród i Wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody);
  3. PESEL lub NIP Uczestnika Konkursu albo PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane do Wikimedia Foundation Inc., ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.


Postanowienia dotyczące utworów biorących udział w Konkursie


§ 6


 1. W odpowiedzi na Konkurs Uczestnicy przesyłają w sposób określony poniżej w ust. 6 fotografie, zdjęcia mikroskopowe, grafiki, pliki audio i wideo, pliki generowane przez komputer, modele 3D lub inne formy zapisu (zwane dalej “Utworami”) przedstawiające świat nauki.
 2. Preferowane formaty zapisu plików to .jpg dla zdjęć, .webm lub .ogg dla plików wideo, .png dla plików generowanych przez komputer, .stl dla plików 3D.
 3. Utwory mogą zostać wykonane w dowolnym okresie. Utwory nie mogą być opublikowane w Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 4. Utwory nie mogą być nagrodzone w innych konkursach przed rozpoczęciem i w trakcie trwania Konkursu.
 5. W ramach jednego zgłoszenia Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę Utworów.
 6. Przystąpienie do Konkursu odbywa się poprzez załadowanie plików bezpośrednio do Wikimedia Commons lub na stronie Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii poprzez kliknięcie linku “Prześlij plik”.
 7. Utwór opublikowany w Wikimedia Commons musi zostać opisany w języku polskim i w języku angielskim i zawierać możliwie dokładne informacje co przedstawia oraz jak i gdzie został wykonany. Zaleca się określenie w opisie Utworu informacji co jest na nim ważne do zaobserwowania.
 8. Każdy Utwór powinien zostać przypisany do kategorii zgodnie z systemem kategorii w Wikimedia Commons.
 9. Utwory muszą zostać załadowane do Wikimedia Commons w okresie od godziny 00:00:01 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 5 listopada 2021 do godziny 23:59:59 (CET) 31 grudnia 2021 roku.
 10. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 11. Udział w Konkursie jest bezpłatny.


§ 7
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Utworów w domenie publicznej lub na zasadach jednej z wolnych licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Utworów w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.


§ 8
 1. Uczestnik Konkursu powinien zapewnić wysoką jakość Utworu poprzez dostarczenie plików o wysokiej rozdzielczości. Rozmiar pliku powinien wynosić nie mniej niż 2 megapixele, chyba że nie jest to możliwe ze względów technologicznych.
 2. Utwory nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Utworze.
 3. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Utworu do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 4. Utwory nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.


§ 9
 1. Utwory muszą dokumentować świat nauki w jednej z 7 kategorii konkursowych:
  1. ludzie nauki, czyli naukowcy podczas pracy, analiz, badań itp. w tym dodatkowa podkategoria konkursowa - kobiety nauce, w tym szczególnie kobiety w STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics),
  2. zdjęcia mikroskopowe, czyli zdjęcia optyczne, elektronowe oraz skany z sond, itp.
  3. media niefotograficzne (pliki audio i wideo, obrazy generowane przez komputer, modele 3 D i inne),
  4. zestawy zdjęć, czyli tematycznie powiązane fotografie, które stanowią jedną całość. Zestaw zdjęć może składać się z minimalnie 2 i maksymalnie 10 fotografii. Każde zdjęcie w zestawie powinno mieć wspólną nazwę i kolejny numer porządkowy (np. “Nazwa 1.jpg”, “Nazwa 2.jpg”, itp),
  5. natura, czyli organizmy żywe i rośliny - także z ogrodów botanicznych. Kategoria obejmuje także makrofotografię.
  6. astronomia, czyli wszystkie Utwory związane z astronomią, jak np. zdjęcia gwiazd, ludzi obserwujących niebo oraz wyposażenia do obserwacji kosmosu,
  7. kategoria ogólna, czyli wszystkie pozostałe utwory od archeologii do wulkanologii.
 2. Organizator może dokonać zmiany kategorii konkursowej wybranej przez Uczestnika Konkursu, jeśli uzna, że zdjęcie bardziej wpisuje się w kategorię inną niż wybrana przez Uczestnika Konkursu lub stwierdzi, że zdjęcie ma szansę na lepszą ocenę w innej kategorii konkursowej.


§ 10

Utwory niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 6–9 nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród


§ 11
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


§ 12
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Utworów spełniających warunki wymienione w § 6–9 wybierze:
  1. Utwory, które otrzymają nagrody główne za 1., 2. i 3 miejsce i zostaną skierowane do etapu międzynarodowego Konkursu;
  2. do siedmiu Utworów, które otrzymają wyróżnienie w postaci nagrody i zostaną skierowane do etapu międzynarodowego Konkursu;
  3. dodatkowo do maksymalnie 7 Utworów z każdej kategorii, które dostaną rekomendacje do etapu międzynarodowego;
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
 3. W przypadku Uczestników Konkursu zgłaszających Utwory należące do instytucji lub innego podmiotu posiadającego osobowość prawną Organizator przyzna Nagrodę Specjalną za zgłoszenie największej liczby Utworów.
 4. Fundatorem nagród i wyróżnień jest Organizator.


§ 13
 1. Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
  1. Nagrody główne (§ 12 ust. 1 pkt a):
   1. Za Pierwsze Miejsce - 1. Nagroda – 1 600 PLN w formie karty podarunkowej;
   2. Za Drugie Miejsce - 2. Nagroda – 1 000 PLN w formie karty podarunkowej;
   3. Za Trzecie Miejsce - 3. Nagroda – 800 PLN w formie karty podarunkowej.
  2. Nagrody dla autorów Utworów wyróżnionych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt b w wysokości 100 PLN w formie karty podarunkowej;
 2. Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora w terminie do 4 tygodni, licząc od dnia przekazania przez Uczestnika Konkursu danych zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu.
 3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
 4. Nagrodą Specjalną dla podmiotu, o którym mowa w § 12 ust. 3 będą działania popularyzujące zasoby cyfrowe danego podmiotu w Wikipedii, których zakres i terminy zostaną ustalone wspólnie przez Strony na podstawie propozycji przedstawionej przez Organizatora Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Specjalnej, o której mowa w § 13 ust.4 Regulaminu w przypadku braku zgłoszeń, o których mowa w § 12 ust. 3 lub niewielkiej liczby zgłoszonych Utworów należących do instytucji lub innego podmiotu posiadającego osobowość prawną.


§ 14

Nagrodzone Utwory i informacje o nagrodzonych Utworach opublikowane zostaną na stronie Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii.


Wyłączenia odpowiedzialności


§ 15

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na piśmie, na jego adres, wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Science Competition 2021” lub na stronie Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii poprzez zakładkę “Zadaj pytanie i FAQ”. Organizator zastrzega, że odpowie jedynie na pytania, które nie zostały opublikowane wraz z odpowiedziami na stronie Konkursu.


§ 16

Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.


§ 17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.


§ 18

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.


Zmiany w regulaminie


§ 19

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie pod warunkiem, że będą to zmiany na korzyść Uczestników Konkursu. O niniejszych zmianach Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników Konkursu na stronie Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Wiki Science Competition 2021