Użytkowniczka:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/WLZ

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
REGULAMIN KONKURSU WIKI LUBI ZABYTKI 2019


Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” 2019, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2

Konkurs stanowi polską edycję ogólnoeuropejskiego projektu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez międzynarodowy komitet organizacyjny działający przy Wikimedia Foundation, Inc.

§ 3
Celem Konkursu jest:
 1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu


§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. dysponuje kontem w Wikimedia Commons z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.


§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
  3. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 5, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 3. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie


§ 6


 1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
 2. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że zyskały one oficjalną aprobatę Organizatora.
 3. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 4. Fotografie mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
 5. Fotografie muszą zostać załadowane do Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) w okresie od godziny 00:00 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 września 2019 do godziny 24:00 (CEST) 30 września 2019 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu (http://wikizabytki.pl), albo bezpośrednio do Wikimedia Commons w dowolny sposób.
 6. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 7. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.


§ 7


 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URI: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
§ 8
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 9
 1. Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych udostępnionych na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem, o którym mowa w ust. 1 lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).
§ 10
 1. Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 6–9 nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród
§ 11
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 12
1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w § 6–9 wybierze:
a) Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
b) do 7. Fotografii wyróżnionych;
c) 1., 2. i 3. Nagrodę dla fotografów za szczególne, jakościowe zaangażowanie w konkurs. Przy przyznawaniu tych nagród liczyć się będą zarówno liczba sfotografowanych obiektów jak i liczba oraz jakość Fotografii.
d) do trzech Fotografii w każdej z kategorii tematycznych, które zostaną najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu
2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.


§ 13
 1. . Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych o wartości:
I. Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 12 pkt 1a):
1. Nagroda – 1600 PLN;
2. Nagroda – 800 PLN;
3. Nagroda – 400 PLN.
II. Nagrody dla Fotografów (§ 12 pkt 1c):
1. Nagroda – 800 PLN;
2. Nagroda – 400 PLN;
3. Nagroda – 200 PLN.
III. Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 12 pkt 1d):
1. Nagroda - 300 PLN;
2, Nagroda - 200 PLN;
3, Nagroda - 100 PLN.
 1. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych
 2. Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 4 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
 3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 14
Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
§ 15
Fotografie nagrodzone na podstawie § 12 pkt 1a i 1b zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez Wikimedia Foundation, Inc.
Wyłączenia odpowiedzialności
§ 16
Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.
§ 17
Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
§ 18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.
§ 19
Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.