Użytkownik:Wojciech Pędzich/Wytyczne: Media społecznościowe

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WYTYCZNE W SPRAWIE ADMINISTROWANIA KONTAMI PROWADZONYMI PRZEZ STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. DEFINICJA: Niniejsze wytyczne dotyczą kont (profili, fanpages itd.) prowadzonych przez pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia Wikimedia Polska (dalej: WMPL) w mediach społecznościowych, używających logotypów i nazw projektów Wikimedia w celu ich promocji i komunikacji zewnętrznej.

2. KIEROWNICTWO: Osobą sprawującą ogólne kierownictwo nad prowadzeniem kont jest członek Zarządu WMPL, któremu zgodnie z pisemnym podziałem zadań Zarządu przypadły kompetencje w zakresie mediów społecznościowych (dalej: członek Zarządu). Decyzje tego członka Zarządu są wiążące dla wszystkich administratorów profili i podlegają zmianie jedynie decyzją całego Zarządu. W przypadku odmiennych stanowisk dwóch lub większej liczby członków Zarządu, do czasu podjęcia formalnej decyzji na posiedzeniu Zarządu, wiążąca jest decyzja członka odpowiedzialnego za media społecznościowe.

3. PERSONEL: Administratorami kont mogą być: a) pracownicy Stowarzyszenia w ramach swoich obowiązków służbowych b) członkowie Stowarzyszenia, pracujący jako wolontariusze za zgodą członka Zarządu wymienionego w punkcie 2; c) w wyjątkowych wypadkach członek Zarządu może dopuścić do opieki nad profilami inne osoby, w związku z realizowanymi przez nie zadaniami

4. KOORDYNACJA: Administratorzy kont mogą koordynować swoje działania poprzez komunikację bezpośrednią lub poprzez zamknięte kanały zbiorowej komunikacji (listy dyskusyjne, grupy w mediach społecznościowych itd.). W przypadku utworzenia takich kanałów, dostęp do nich powinny mieć wszystkie osoby administrujące profilami, kierownik Biura Prasowego i rzecznik prasowy Stowarzyszenia, a także członek Zarządu odpowiedzialny za media społecznościowe.

5. ZASADY TWORZENIA TREŚCI: Administratorzy kont prowadzą je w dobrej wierze i zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. Przy tworzeniu postów w szczególności należy uwzględniać następujące zasady: a) Posty nie mogą łamać podstawowych zasad ruchu Wikimedia, w szczególności zawierać treści reklamowych, wulgarnych, niezgodnych z prawem lub nadmiernie zaangażowanych politycznie, światopoglądowo itp., z wyjątkiem promocji idei z obszaru wolnej kultury, otwartej edukacji itp. Nie mogą także naruszać dóbr osobistych wikipedystów, opisywanych w projektach osób ani nikogo innego. b) Zamieszczane linki powinny prowadzić do stron projektów lub do zewnętrznych treści bezpośrednio związanych z projektami, ich twórcami, wolną kulturą itd. Również tematyka postów powinna skupiać się na treściach z tych obszarów tematycznych. c) Dopuszcza się tworzenie linków wewnętrznych (tagów) do stron osób i instytucji opisywanych w danym poście, np. bohaterów linkowanych biogramów w Wikipedii czy organizacji, z którymi prowadzona jest współpraca. d) Posty powinny być podpisywane (nickiem lub imieniem) w sposób pozwalający czytelnikowi dostrzec, iż są autorstwa konkretnej osoby. Administratorzy nie powinni rościć sobie prawa do reprezentowania całej społeczności, chyba że prezentują przyjęte w stosownych procedurach zalecenia edycyjne, zasady itp.

6. TREŚCI KONTROWERSYJNE: Co do zasady, w ramach powierzonych mu obowiązków każdy administrator konta cieszy się zaufaniem Stowarzyszenia i wynikającą z niego autonomią. Tym niemniej, w przypadku uznaniu treści posta za niezgodną z punktem 5, szczególnie kontrowersyjną lub z innego powodu niewskazaną, każdy z pozostałych administratorów, a także członek Zarządu odpowiedzialny za media społecznościowe, ma prawo niezwłocznej edycji lub usunięcia posta. Spory między administratorami, o ile nie uda się osiągnąć konsensusu, rozstrzyga członek Zarządu odpowiedzialny za media społecznościowe.

7. OCHRONA PRAWNA: Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia ochronę prawną administratorom swoich kont, to jest zobowiązuje się do zapewnienia im pomocy prawnej w przypadku wysunięcia wobec nich roszczeń wynikających z wykonywanych obowiązków. Nie dotyczy to przypadków ewidentnego, świadomego działania na szkodę Stowarzyszenia, Wikimedia Foundation lub projektów Wikimedia.

8. SOLIDARNOŚĆ: Członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jego pracownicy oraz administratorzy będący wolontariuszami powstrzymują się od publicznej krytyki sposobu prowadzenia kont, w szczególności nie zamieszczają na nich negatywnych komentarzy ani nie przyłączają się do nich (poprzez lajki, retweety itd.). Nie ogranicza to w żaden sposób dyskusji na temat pracy administratorów, jedynie sprowadza ją do kanałów wewnętrznych.

9. ZASADY KOŃCOWE: Niniejsze wytyczne stanowią załącznik do ustanawiającej je uchwały Zarządu i wchodzą w życie w dniu uchwalenia. Ich zmiana może nastąpić wyłącznie tą samą drogą. Spory interpretacyjne rozstrzyga członek Zarządu odpowiedzialny za media społecznościowe lub - w drodze odwołania - cały Zarząd.