Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-21/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2015-20 UZ 2015-22


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 21/2015

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 10 marca 2015 roku


w sprawie w sprawie regulaminu "Wiki Lubi Przyrodę 2015"


Postanowienia ogólne
§ 1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Przyrodę” 2015, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.
§ 2
Konkurs objęty jest Patronatem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
§ 3
Konkurs stanowi polską edycję projektu „Wiki Loves Earth”, organizowanego przez międzynarodowy komitet organizacyjny działający przy Wikimedia Ukraina.
§ 4
Celem Konkursu jest:
 1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie obiektów przyrodniczych, o których mowa w § 10 regulaminu, znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby obiektów przyrodniczych, o których mowa w § 10 regulaminu, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu
§ 5
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. podała do wiadomości Organizatora swój aktywny adres e-mail;
  3. posiada nr PESEL lub polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 6
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu zamieszkania;
  3. numeru PESEL lub NIP autora wyróżnionej Fotografii lub numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. numeru rachunku bankowego;
  5. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 6, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Niepodanie danych wymienionych w § 6, p.1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie
§ 7
 1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
 1. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że uzyskano na taki udział zgodę Organizatora.
 2. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w innych miejscach, włącznie z publicznie dostępnymi stronami internetowymi, przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 3. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w okresie od godziny 00:00 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 maja 2015 do godziny 24:00 (CEST) 31 maja 2015 roku poprzez formularz udostępniony na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 5. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 8
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
§ 9
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG. Suma dwóch prostopadłych boków Fotografii nie może być mniejsza niż 5000 px, przy czym minimalna długość krótszego boku musi wynosić co najmniej 1500 px.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 10
 1. Fotografie muszą przedstawiać co najmniej jeden z poniższych obiektów:
  1. szerokie plany następujących obszarów chronionych przyrodniczo: parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000;
  2. charakterystyczne obiekty naturalne znajdujące się w obszarach chronionych wymienionych w § 10 p. 1.1, jak na przykład: góry, skały, rzeki, strumienie, jeziora, kompleksy leśne;
  3. zarejestrowane pomniki przyrody.
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się:
  1. w przypadku szerokich planów obszarów chronionych: nazwa obszaru chronionego i miejsce, z którego wykonano zdjęcie (opisowo lub lepiej poprzez wskazanie na mapie lub w formularzu ładowania współrzędnych geograficznych pozycji fotografa);
  2. w przypadku obiektów w obszarach chronionych: nazwa obszaru chronionego i nazwa charakterystycznego obiektu; zalecane jest także wskazanie współrzędnych geograficznych;
  3. w przypadku pomnika przyrody: numer rejestru wojewody oraz lokalizacja.
§ 11
 1. Zakazuje się surowo uczestnikom konkursu łamać jakiekolwiek przepisy dotyczące ochrony środowiska w szczególności:
  1. wkraczać bez zezwolenia na teren stref ochrony ścisłej;
  2. schodzić z wyznaczonych szlaków na terenie obszarów chronionych, bez uzyskania zgody odpowiednich służb;
  3. wykonywać czynności zagrażających pozostającym pod ochroną gatunkom zwierząt i roślin.
 2. Stwierdzenie więcej niż dwukrotnego złamania zakazów wymienionych w § 11, p. 1. przez Uczestnika Konkursu skutkuje całkowitym wyłączeniem go z Konkursu.
§ 12
 1. Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w §§ 7–10 nie biorą udziału w Konkursie.
 2. Zdjęcia, co do których zostanie wykazane, że zostały wykonane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród
§ 13
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z:
  1. przedstawicieli patrona honorowego;
  2. przedstawicieli środowiska fotograficznego;
  3. reprezentantów społeczności przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
 3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 14
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w §§ 7–11 wybierze:
  1. Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
  2. do siedmiu Fotografii wyróżnionych;
  3. do trzech Fotografii w każdej z następujących kategorii tematycznych:
   1. szeroki plan obszaru chronionego;
   2. charakterystyczne obiekty wodne;
   3. charakterystyczne obiekty skalne;
   4. zarejestrowane pomniki przyrody.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.
§ 15
 1. Nagrody są nagrodami pieniężnymi w wysokościach:
  1. Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 14 pkt 1.1):
   1. Nagroda – 3000 PLN;
   2. Nagroda – 1500 PLN;
   3. Nagroda – 750 PLN.
  2. Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 14 pkt 1.3):
   1. Nagroda – 1000 PLN;
   2. Nagroda – 750 PLN;
   3. Nagroda – 500 PLN.
 2. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od otrzymanych nagród zgodnie z właściwymi przepisami jest osoba otrzymująca Nagrodę.
 3. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych Organizatora. Ich prace zostaną również zaprezentowane w ramach wystawy, o której mowa w § 16.
§ 16
Fotografie wyróżnione oraz nagrodzone na podstawie § 14 pkt 1 zostaną zaprezentowane przez Organizatora na wystawie, której termin i miejsce zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia zakończenia Konkursu.
§ 17
 1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie zostaną wręczone na uroczystości zakończenia Konkursu, której dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu. W razie zorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Organizator pokryje osobom nagrodzonym również koszty przejazdu na uroczystość do kwoty 300 PLN.
 2. W przypadku niezorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 18
Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
§ 19
Fotografie nagrodzone na podstawie § 14 pkt 1.1 i 1.2 zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Earth”.


Wyłączenia odpowiedzialności
§ 20
Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Przyrodę”.
§ 21
Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
§ 22
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.
§ 23
Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.