Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-54/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Załącznik do uchwały UZ 54/2015

Regulamin konkursu „Odkurz dokument! APP w Wikipedii”

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem konkursu „Odkurz dokument! APP w Wikipedii”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43, 60-967 Poznań, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2

Konkurs został przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi.

§ 3

Celem Konkursu jest:
 1. wzbogacenie artykułów prezentowanych w encyklopedii Wikipedia o materiały z repozytorium mediów Wikimedia Commons oznaczonych kategorią "Media contributed by the State Archive in Poznań";
 2. wykorzystanie jak największej liczby skanów materiałów archiwalnych, udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu dla celów popularyzatorskich i naukowych.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu

§ 4

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. poda do wiadomości Organizatora swój aktywny adres e-mail oraz nazwę użytkownika (konta) w Wikipedii.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:
  1. pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu,
  2. pracownicy, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska,
  3. osoby pozostające z ww. w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Kandydat na uczestnika konkursu musi zgłosić zamiar brania w nim udziału poprzez wpisanie swojej nazwy użytkownika na listę uczestników na stronie konkursu w Wikipedii.
  1. Wpisanie się na listę uczestników konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnictwo w konkursie można zgłosić najpóźniej na dobę przed jego zakończeniem.
 5. Zabronione jest uczestniczenie w konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta użytkownika przez jednego uczestnika.

§ 5

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  • imienia i nazwiska;
  • adresu zamieszkania (miejscowość).
 2. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu wręczenia nagród.
 3. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w ust. 1 danych wyłącznie w celu wręczenia nagród w Konkursie.
 4. Niepodanie danych w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.


Postanowienia dotyczące Konkursu

§ 6

 1. Kopie cyfrowe materiałów archiwalnych biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Materiałami”, muszą pochodzić z repozytorium Commons z kategorii Media contributed by the State Archive in Poznań.
 2. Artykuły w Wikipedii, w których Organizator umieścił przed rozpoczęciem Konkursu Materiały (login: Crashzeroo, Kustoszka), są wyłączone z Konkursu.
 3. W czasie trwania Konkursu Organizator zobowiązuje się nie przesyłać kolejnych Materiałów do repozytorium Commons ani też nie umieszczać Materiałów wcześniej załadowanych w artykułach w Wikipedii.

§ 7

 1. W ramach konkursu będą przyznane nagrody za:
  1. Umieszczenie w dowolnych artykułach w dowolnej wersji językowej Wikipedii materiałów wcześniej załadowanych do Wikimedia Commons, znajdujących się w kategorii „Media contributed by the State Archive in Poznań”.
  2. Napisanie nowych artykułów w dowolnej wersji językowej Wikipedii, w których zostaną umieszczone materiały opisane w § 7 p.1.1.;
  3. Artykuły muszą być napisane w sposób w pełni zgodny z zasadami i zaleceniami obowiązującymi w tych serwisach i posiadać nie mniej niż 10 kB czystego tekstu.
  4. Rozwinięcie istniejących artykułów, w których znajdują się materiały opisane w § 7 p.1.1., pod warunkiem, że rozwinięcia tego dokonuje ta sama osoba, która wcześniej umieściła materiały w § 7 p.1.1; rozwinięcie artykułu musi być napisane w sposób w pełni zgodny z zasadami i zaleceniami obowiązującymi w tych serwisach.
 2. Edycje spełniające warunki opisane w § 7 p.1. muszą być dokonane w czasie trwania konkursu; w dalszej części Regulaminu są one nazywane „Dorobek uczestnika”.
  1. Dorobek uczestników będzie oceniany łącznie, zarówno pod kątem jego ilości jak i jakości, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium jakościowego.
  2. Wartość kryterium wyboru zgłoszonych artykułów zostanie ocenione na podstawie doboru materiałów z repozytorium Commons oraz ich przedstawienia w wybranym artykule w Wikipedii.
 3. Konkurs rozpocznie się: 15 października 2015 roku o godzinie 0:00:00 CEST, i zostanie zakończony 15 grudnia 2015 roku o godzinie 23:59:59 CEST, przy czym o uznaniu edycji do Dorobku Uczestnika decyduje data i czas zarejestrowana w historii edycji artykułów w Wikipedii.
 4. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursowa może zwrócić się do uczestnika, wysyłając e-mail na wcześniej wskazany adres kontaktowy, o przedstawienie listy artykułów, w których jego zdaniem wykonał edycje spełniające warunki opisane w § 7 p.1; brak udzielenia odpowiedzi w przeciągu 48 h. od daty wysłania maila, może skutkować skreśleniem z listy uczestników konkursu; Uczestnicy konkursu mają też prawo sami spontanicznie przesłać do Komisji, do 48 h. po zakończeniu konkursu listę swojego dorobku w konkursie; nie jest to jednak warunkiem uczestniczenia.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród

§ 8

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z:
  • przedstawicieli Archiwum Państwowego w Poznaniu;
  • przedstawicieli Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 9

 1. Komisja Konkursowa spośród zgłoszonych do Konkursu artykułów, spełniających warunki wymienione w § 7 dokona wyboru użytkowników, które otrzymają 1 Nagrodę (1 osoba); 2 Nagrodę (2 osoby).
 2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień - dla maksymalnie 5 użytkowników.
 3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę.
 4. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator i Współorganizator.

§ 10

 1. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć online, i zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na podstronie 'Wybór nagród' na stronie konkursu w Wikipedii.
 2. Po dokonaniu wyboru zwycięzców konkursu przez Komisję i otrzymaniu danych adresowych zwycięzców, zakupu nagród dokonuje koordynator konkursu. Nagrody zostają następnie wręczone podczas spotkania końcowego lub przesłane na adres wskazany przez użytkowników.
 3. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 10 pkt. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu, nagrody nie przyznaje się.
 4. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa w § 11.
 5. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w terminie 10 dni od zawiadomienia o wygraniu konkursu.

§11

 1. Pierwszą Nagrodę stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), albumy, czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nie przekraczające kwoty 400 PLN.
 2. 2. Drugą Nagrodę stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), albumy, czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 300 PLN.
 3. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi w Wikipedia:Źródła i w Wikipedia:Weryfikowalność.
 4. W wypadku, gdyby ta sama osoba spełniała łącznie warunki do otrzymania obu nagród, przysługuje jej wyłącznie pierwsza nagroda. Nagrody, o której mowa w § 3. pkt 2.2., w takim wypadku nie przyznaje się.
 5. Lista nagrodzonych użytkowników w Konkursie zostanie przekazana do ogólnej wiadomości na stronie konkursu w Wikipedii, oraz równolegle w mediach społecznościowych, w profilach i kanałach obsługiwanych przez Organizatora i Stowarzyszenie Wikimedia Polska; może ona być też wysłana do mediów tradycyjnych w formie komunikatu prasowego.
 6. Organizator w porozumieniu z Nagrodzonymi użytkownikami może podać dane w postaci imienia i nazwiska, nazwy użytkownika z serwisu Wikipedia lub samej nazwy użytkownika.


Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie zostaną wręczone na uroczystości podsumowania Konkursu, której dokładny termin oraz miejsce zostaną przesłane do biorących udział w Konkursie, najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu. Stowarzyszenie Wikimedia Polska pokryje osobom nagrodzonym koszty przejazdu na uroczystość do kwoty 260 PLN.
 2. W przypadku niezorganizowania uroczystości podsumowania Konkursu lub gdy nagrodzony użytkownik przedstawi stosowne oświadczenie o niemożliwości przybycia na uroczystość, Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną na koszt Organizatora w terminie 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 13

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie, pod adres e-mail mserdynski@poznan.ap.gov.pl, albo poprzez serwis Wikipedia (konto: Crashzeroo).

§ 14

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Przyznanie nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, z których użytkownicy muszą skorzystać w Konkursie.

§ 16

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.