UZ 2019-37/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
REGULAMIN KONKURSU WIKI LUBI ZABYTKI 2019


Postanowienia ogólne


§ 1

Konkurs fotograficzny „Wiki Lubi Zabytki” 2019 (dalej: „Konkurs”) organizuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi (90-031) przy ul. Tuwima 95 pok. 15, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000244732 (dalej: „Organizator”).

§ 2

Konkurs stanowi polską edycję ogólnoświatowego projektu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez międzynarodowy komitet organizacyjny działający przy Wikimedia Foundation, Inc., z siedzibą w San Francisco przy Montgomery Street 1, Suite 1600, CA 94104, USA (dalej: „WMF”).

§ 3

Celem Konkursu jest:

 1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF, o fotografie zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu


§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród i Wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  a) imienia i nazwiska;
  b) adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
  c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 5, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane do WMF, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie


§ 6
 1. Fotografie biorące udział w Konkursie („Fotografie”), nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie Konkursu.
 2. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że zyskały one aprobatę Organizatora.
 3. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 4. Fotografie mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
 5. Fotografie muszą zostać załadowane do Wikimedia Commons w okresie od godziny 00:00:01 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 września 2019 do godziny 23:59:59 (CEST) 30 września 2019 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu (http://wikizabytki.pl), albo bezpośrednio do Wikimedia Commons w dowolny sposób.
 6. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 7. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 7
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  a) Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych;
  b) Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF lub kompatybilnych.
§ 8
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 9
 1. Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych udostępnionych na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem, o którym mowa w ust. 1 lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).
§ 10

Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 6–9 nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród


§ 11
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 12
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w § 6–9 wybierze:
  a) Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
  b) do siedmiu Fotografii wyróżnionych;
  c) 1., 2. i 3. Nagrodę dla fotografów za szczególne, jakościowe zaangażowanie w konkurs. Przy przyznawaniu tych nagród liczyć się będą zarówno liczba sfotografowanych obiektów, jak i liczba oraz jakość Fotografii;
  d) do trzech Fotografii w każdej z kategorii tematycznych, które zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i Wyróżnień jest Organizator.
§ 13
 1. Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych o wartości:
  a) Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 12 pkt 1a):
  – 1. Nagroda – 1600 PLN;
  – 2. Nagroda – 800 PLN;
  – 3. Nagroda – 400 PLN.
  b) Nagrody dla Fotografów (§ 12 pkt 1c):
  – 1. Nagroda – 800 PLN;
  – 2. Nagroda – 400 PLN;
  – 3. Nagroda – 200 PLN.
  c) Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 12 pkt 1d):
  – 1. Nagroda – 300 PLN;
  – 2. Nagroda – 200 PLN;
  – 3. Nagroda – 100 PLN.
 2. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych.
 3. Nagrody i Wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 4 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 14

Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

§ 15

Fotografie nagrodzone na podstawie § 12 pkt 1a i 1b zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez WMF.


Wyłączenia odpowiedzialności


§ 16

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.

§ 17

Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 19

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.