Biuletyn Informacji Publicznej

Wakacje z Wikipedią 2016

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wikiwakacje logotyp kwadrat.svg


Wakacje z Wikipedią to otwarty konkurs fotograficzny, którego celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących materialne i przyrodnicze dziedzictwo Polski. Zebrane fotografie posłużą wzbogaceniu Wikimedia Commons - zasobów multimedialnych Wikipedii. Fotografie należy nadsyłać od 11 lipca do 31 sierpnia 2016.

Dzięki konkursowi poszerzymy bazę zdjęć na wolnej licencji o cenne materiały ilustracyjne związane z polską naturą i kulturą. Posłużą one m.in. do zilustrowania haseł we wszystkich wersjach językowych Wikipedii. Konkurs stanowi połączenie dwóch wcześniejszych konkursów - Wiki Lubi Zabytki oraz Wiki Lubi Przyrodę, dzięki którym pozyskano ponad 100 000 dobrej jakości fotografii przedstawiających polskie zabytki i polską przyrodę.

Statystyki[edytuj]

 • Przesłanych plików: 4205
 • Uczestników: 243
 • Czas trwania: 52 dni
 • Liczba zdjęć / dzień = 81
 • Liczba zdjęć / uczestnik = 17

Budżet[edytuj]

Budżet szacowany
 • Nagrody: 3 000 + 3 * 2 250 = 9 750
 • Impreza kończąca: 5000
 • Delegacje na podróże i inne koszty operacyjne koordynatora + zapas: 1250
 • Obsługa techniczna i organizacyjna (samozatrudnienie Yarla): 1000 * 5 = 5000 PLN

Razem: 21 000

Budżet rzeczywisty

Zakres obowiązków koordynatora[edytuj]

 • Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej http://wikiwakacje.pl
 • Zaprojektowanie i wykonanie strony konkursu w polskiej Wikipedii i na Commons
 • Wykonanie dedykowanego kreatora przesyłu plików do Konkursu w Wikimedia Commons
 • Bieżąca obsługa techniczna stron internetowych konkursu, monitoring systemu ładowania plików do Wikimedia Commons
 • Nadzór techniczny nad pracami komisji konkursowej
 • Sporządzanie i dostarczanie zbiorczych raportów statystycznych z o przebiegu Konkursu organizatorom
 • Organizacja imprezy rozdania nagród/podsumowania konkursu
 • Stała współpraca z pracownikami PR Stowarzyszenia w zakresie promocji projektu

Regulamin[edytuj]

Postanowienia ogólne
§ 1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Wakacje z Wikipedią”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.
§ 2
Konkurs objęty jest Patronatem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
§ 3
Celem Konkursu jest:
 1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie obiektów przyrodniczych, o których mowa w § 9 regulaminu, znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby obiektów dziedzictwa przyrodniczego oraz materialnego dziedzictwa kulturowego, o których mowa w § 9 regulaminu, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.
Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu
§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. podała do wiadomości Organizatora swój aktywny adres e-mail;
  3. posiada nr PESEL lub polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu zamieszkania;
  3. numeru PESEL lub NIP autora wyróżnionej Fotografii lub numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. numeru rachunku bankowego;
  5. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 6, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Niepodanie danych wymienionych w § 6, p.1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie
§ 6
 1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
 1. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że uzyskano na taki udział zgodę Organizatora.
 2. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w innych miejscach, włącznie z publicznie dostępnymi stronami internetowymi, przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 3. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w okresie od godziny 00:00 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 lipca 2016 do godziny 24:00 (CEST) 31 sierpnia 2016 roku poprzez formularz udostępniony na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 4. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 5. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 7
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
§ 8
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 9
 1. Fotografie muszą przedstawiać co najmniej jeden z poniższych obiektów:
  1. budowlę wpisaną do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych;
  2. szerokie plany parków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych;
  3. szerokie plany obszarów chronionych przyrodniczo: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000;
  4. charakterystyczne obiekty naturalne znajdujące się w obszarach chronionych wymienionych w § 10 p. 1.1, jak na przykład: góry, skały, rzeki, strumienie, jeziora, kompleksy leśne;
  5. zarejestrowane pomniki przyrody;
  6. dzieła sztuki wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w publicznie dostępnych ogrodach, na co najmniej rok przed dniem rozpoczęcia konkursu;
  7. obiekty małej architektury o walorze historycznym, tj. wybudowane przed 1950 r.
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się:
  1. współrzędne geograficzne miejsca, z którego wykonano zdjęcie z dokładnością nie mniejszą niż 50 m w przypadku szerokich planów i nie mniejszą niż 10 m w przypadku zdjęć pozostałych obiektów lub alternatywnie dokładny adres pocztowy obiektu;
  2. w przypadku zabytku: numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego;
  3. w przypadku szerokich planów obszarów chronionych: nazwa obszaru chronionego;
  4. w przypadku dzieł sztuki: nazwa dzieła sztuki, rok jego powstania i nazwisko twórcy o ile jest znany;
  5. w przypadku obiektów w obszarach chronionych: nazwa obszaru chronionego i opis umożliwiający jednoznaczną identyfikację obiektu;
  6. w przypadku pomników przyrody: opis umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację
§ 10
 1. Zakazuje się surowo uczestnikom konkursu łamać jakiekolwiek przepisy porządkowe, w tym w szczególności:
  1. wkraczać bez zezwolenia na teren stref ochrony ścisłej;
  2. wkraczać bez zezwolenia na tereny prywatne i wszelkie inne wymagające zezwolenia (przemysłowe, wojskowe itp);
  3. schodzić z wyznaczonych szlaków na terenie przyrodniczych obszarów chronionych, bez uzyskania zgody odpowiednich służb;
  4. wykonywać czynności zagrażających pozostającym pod ochroną gatunkom zwierząt i roślin.
 2. Stwierdzenie więcej niż dwukrotnego złamania zakazów wymienionych w § 11, p. 1. przez Uczestnika Konkursu skutkuje całkowitym wyłączeniem go z Konkursu.
§ 11
 1. Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w §§ 7–10 nie biorą udziału w Konkursie.
 2. Zdjęcia, co do których zostanie wykazane, że zostały wykonane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska i innych przepisów porządkowych nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród
§ 12
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z:
  1. przedstawicieli patrona honorowego;
  2. przedstawicieli środowiska fotograficznego;
  3. reprezentantów społeczności przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
 3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 13
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w §§ 7–11 wybierze:
  1. Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
  2. do siedmiu Fotografii wyróżnionych;
  3. do trzech Fotografii w każdej z następujących kategorii tematycznych:
   1. Zabytki i obiekty małej architektury
   2. Szerokie plany przyrodnicze i parkowe
   3. Pomniki przyrody i inne obiekty naturalne
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.
§ 14
 1. Nagrody są nagrodami pieniężnymi w wysokościach:
  1. Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 13 pkt 1.1):
   1. Nagroda – 1500 PLN;
   2. Nagroda – 1000 PLN;
   3. Nagroda – 500 PLN.
  2. Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 13 pkt 1.3):
   1. Nagroda – 1000 PLN;
   2. Nagroda – 750 PLN;
   3. Nagroda – 500 PLN.
  3. Nagroda specjalna - za utworzenie największej liczby nowych artykułów w polskiej Wikipedii spełniających podstawowe kryteria i zilustrowanie ich fotografiami z kategorii konkursowej.
 2. Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od otrzymanych nagród zgodnie z właściwymi przepisami jest osoba otrzymująca Nagrodę.
 3. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych Organizatora.
§ 15
 1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie zostaną wręczone na uroczystości zakończenia Konkursu, której dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu. W razie zorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Organizator pokryje osobom nagrodzonym również koszty przejazdu na uroczystość do kwoty 300 PLN.
 2. W przypadku niezorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 16
Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Wyłączenia odpowiedzialności
§ 17
Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny”.
§ 18
Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
§ 19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.
§ 20
Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.