Wiki Lubi Zabytki 2021/Junior

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu "Wiki Lubi Zabytki Junior 2021"


Postanowienia ogólne


§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki Junior zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;, zwane dalej „Organizatorem”.


§ 2

Konkurs stanowi część konkursu Wiki Lubi Zabytki 2021.


§ 3

Celem Konkursu jest:

 1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie polskich zabytków nieruchomych,
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby obiektów zabytkowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu,
 3. rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i uczennic polskich szkół.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu


§ 4
 1. W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które jednocześnie:
  1. zgłosiły się do konkursu do godz. 23:59 1 września 2021  i uzyskały zgodę na uczestnictwo od organizatora;
  2. zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu;
  3. wyznaczyły szkolnego koordynatora konkursu;
 2. Uczestnikami konkursu może zostać uczeń, który:
  1. posiada indywidualne konto w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu);
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i jest niepozbawiony praw publicznych lub posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą swojego opiekuna ustawowego.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Zespołu Zarządczego i Komisji Rewizyjnej, pracownicy Stowarzyszenia Wikimedia Polska, a także osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactw.
 4. Przed zakończeniem konkursu szkoły uczestniczące w konkursie przekazują Organizatorowi:
  1. listę nazw użytkowników w projektach Wikimedia uczniów biorących udział w konkursie;
  2. informację o tym, w jakiej kategorii wiekowej uczestniczą dani uczniowie.


§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu zamieszkania;
  3. numeru PESEL lub NIP autora wyróżnionej Fotografii lub numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 5, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Niepodanie danych wymienionych w § 6, p.1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie


§ 6
 1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
 1. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że uzyskano na taki udział zgodę Organizatora.
 2. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników.
 3. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w okresie od godziny 00:00 1 września 2021 do godz. 23:59 30 września 2021 poprzez formularz udostępniony na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL zostanie podany do wiadomości uczestniczących szkół najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu
 4. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 5. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.


§ 7
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
  3. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
  4. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.


§ 8
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.


§ 9
 1. Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się: numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).


§ 10
 1. Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w §§ 7–10 nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród


§ 11
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


§ 12
 1. Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. dla uczniów do 14 roku życia,
  2. dla uczniów powyżej 14 roku życia.
 2. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w §§ 7–11 wybierze dla każdej kategorii wiekowej:
  1. Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę w kategorii najlepsze zdjęcie;
  2. do siedmiu Fotografii wyróżnionych.
  3. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.
 4. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.


§ 13
 1. Nagrodami dla autorów i autorek zdjęć, które otrzymały 1. lub 2.  miejsce w jednej z kategorii wiekowych jest sprzęt lub akcesoria fotograficzne.
 2. Nagrodą dla autorów i autorek zdjęć, które otrzymały 3. miejsce w  jednej z kategorii tematycznych jest zestaw pamiątkowych upominków.
 3. Autorzy i autorki zdjęć wyróżnionych otrzymają zestawy pamiątkowych upominków.
 4. Autorzy zdjęć, które zajęły 1 miejsce w swojej kategorii wiekowej otrzymają warsztaty dla swojej klasy;
  1. temat i termin warsztatów zostanie ustalony przez szkołę i organizatora.


§ 14

Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.


§ 15

Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie Wiki Lubi Zabytki Junior 2021, wezmą także udział w konkursie Wiki Lubi Zabytki 2021.


Wyłączenia odpowiedzialności


§ 16

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki Junior”.


§ 17

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.


§ 18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.


§ 19

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.