Wiki Lubi Zabytki 2021/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
REGULAMIN KONKURSU WIKI LUBI ZABYTKI 2021


Postanowienia ogólne


§ 1

Organizatorem konkursu fotograficznego Wiki Lubi Zabytki zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2

Konkurs stanowi polską edycję projektu „Wiki Loves Monuments”

§ 3

Celem Konkursu jest:

 1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie polskich zabytków nieruchomych
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby obiektów zabytkowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.
Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu
§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. dysponuje kontem w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu);
  3. posiada nr PESEL lub polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Zespołu Zarządczego i Komisji Rewizyjnej, pracownicy Stowarzyszenia Wikimedia Polska, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu zamieszkania;
  3. numeru PESEL lub NIP autora wyróżnionej Fotografii lub numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. numeru rachunku bankowego;
  5. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 5, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Niepodanie danych wymienionych w § 6, p.1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie
§ 6
 1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
 1. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że uzyskano na taki udział zgodę Organizatora.
 2. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników.
 3. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w okresie od godziny 00:00 1 września 2021 do godz. 23.59 30 września 2021 na jeden z dwóch sposobów:
  1. formularz udostępniony na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu; lub
  2. poprzez załadowane do projektu Wikimedia Commons i umieszczenie w kategorii konkursowej (Category:Images from Wiki Loves Monuments 2021 in Poland)
 4. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 5. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 7
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
  3. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
  4. Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
§ 8
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 9
 1. Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).
§ 10
 1. Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w §§ 7–10 nie biorą udziału w Konkursie.

Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród

§ 11
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 12
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w §§ 7–11 wybierze:
  1. Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
  2. do siedmiu Fotografii wyróżnionych;
  3. Uczestników, którzy otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę dla Fotografów za szczególne zaangażowanie w konkurs. Przy przyznawaniu tych nagród liczyć się będą zarówno liczba sfotografowanych obiektów, jak i liczba oraz jakość Fotografii;
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.
 4. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 13

Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych o wartości:

a) Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 12 pkt 1.1):
– 1. Nagroda – 2000 PLN;
– 2. Nagroda – 1000 PLN;
– 3. Nagroda – 500 PLN.
b) Nagrody dla Fotografów (§ 12 pkt 1.2):
– 1. Nagroda – 1000 PLN;
– 2. Nagroda – 500 PLN;
– 3. Nagroda – 300 PLN.
§ 14

Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

§ 15

Fotografie nagrodzone na podstawie § 14 pkt 1.1 i 1.2 zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments”.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 16

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.

§ 17

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 18

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 19

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.