Wiki Science Competition 2019/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
REGULAMIN KONKURSU WIKI SCIENCE COMPETITION 2019


Postanowienia ogólne


§ 1

Konkurs „Wiki Science Competition” edycja polska 2019 (dalej: „Konkurs”) organizuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi (90-031) przy ul. Tuwima 95 pok. 15, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000244732 (dalej: „Organizator”).

§ 2

Konkurs stanowi polską edycję ogólnoświatowego projektu „Wiki Science Competition”. Jest to międzynarodowy konkurs fotograficzny odbywający się w listopadzie i grudniu 2019 r.

§ 3

Celem Konkursu jest:

 1. zgromadzenie zdjęć dokumentujących świat nauki: obrazy ukazujące obiekty i efekty badań, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą,
 2. współpraca w szerzeniu idei dzielenia się dokumentacją życia naukowego przez naukowców i współpraca z instytucjami naukowymi,
 3. promocja działań Wikimedia Polska w kontekście lokalnym i międzynarodowym.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu


§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród i Wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  a) imienia i nazwiska;
  b) adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
  c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 5, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane do WMF, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.


Postanowienia dotyczące utworów biorących udział w Konkursie


§ 6
 1. Fotografie, zdjęcia mikroskopowe, grafiki oraz pliki audio i wideo biorące udział w Konkursie („Utwory”), nie mogą być nagrodzone w innych konkursach przed rozpoczęciem i w trakcie Konkursu.
 2. Utwory muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 3. Utwory mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
 4. Utwory muszą zostać załadowane do Wikimedia Commons w okresie od godziny 00:00:01 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 4 listopada 2019 do godziny 23:59:59 (CEST) 15 grudnia 2019 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu (https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Science_Competition_2019_in_Poland), albo bezpośrednio do Wikimedia Commons w dowolny sposób.
 5. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 6. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę Utworów.
 7. Utwór musi zostać opisany przynajmniej w języku angielskim i zawierać możliwie dokładne informacje co przedstawia oraz jak i gdzie został wykonany.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 7
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Utworów na zasadach jednej z licencji:
  a) Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych;
  b) Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Utworów w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF lub kompatybilnych.
§ 8
 1. Utwory nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Utworze. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Utworu do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 2. Utwory nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 9

Utwory muszą dokumentować świat nauki w jednej z kategorii konkursowych: ludzie nauki, zdjęcia mikroskopowe, media niefotograficzne, zestawy zdjęć, natura, kategoria ogólna.

§ 10

Utwory niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 6–9 nie biorą udziału w Konkursie.


Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród


§ 11
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 12
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Utworów spełniających warunki wymienione w § 6–9 wybierze:
  a) Utwory, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę i skierowanie do etapu międzynarodowego konkursu;
  b) do sześciu Utworów wyróżnionych specjalnie i skierowanych do etapu międzynarodowego konkursu;
  c) dodatkowo po cztery Utwory z każdej kategorii dostaną wyróżnienia w postaci skierowania do etapu międzynarodowego;
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i Wyróżnień jest Organizator.
§ 13
 1. Nagrodami są karty podarunkowe o wartości:
  a) Nagrody za najlepsze pojedyncze Utwory (§ 12 pkt 1a):
  – 1. Nagroda – 1600 PLN;
  – 2. Nagroda – 1000 PLN;
  – 3. Nagroda – 800 PLN.
  b) Nagrody dla autorów Utworów wyróżnionych (§ 12 pkt 1b): 100 PLN
 2. Nagrody przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 4 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 14

Nagrodzone Utwory i informacje o nagrodzonych Utworach opublikowane zostaną na stronie internetowej Konkursu.


Wyłączenia odpowiedzialności


§ 15

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Science Competition”.

§ 16

Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 18

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.