Biuletyn Informacji Publicznej

Wikiekspedycja 2013/konkurs

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin konkursu: Regulamin konkursu na rozbudowę haseł dotyczących Dolnego Śląska w ramach Wikiekspedycji 2013

Zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska na spotkaniu w dniu ??? 2013.

Postanowienia ogólne

§ 1 Organizatorem konkursu na rozbudowę haseł dotyczących Dolnego Śląska w ramach Wikiekspedycji 2013, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2 Celem konkursu jest wzbogacenie zasobów polskiej Wikipedii o informacje dotyczące Dolnego Śląska.

Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu

§ 3

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która: a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu; b) podała do wiadomości Organizatora swój aktywny adres e-mail; 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

§ 4

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:

a) imienia i nazwiska;

b) adresu zamieszkania;

c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

2. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu wręczenia nagród.

3. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w ust. 1 danych wyłącznie w celu wręczenia nagród w Konkursie.

4. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

Postanowienia dotyczące haseł biorących udział w Konkursie

§ 5

1. W Konkursie biorą udział hasła Wikipedii dotyczące Dolnego Śląska, rozbudowane w dniach od 19 lipca do 15 sierpnia.

2. Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest umieszczenie na stronie dyskusji hasła szablonu {{Wikiekspedycja 2013 konkurs}}

3. Edycje muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu.

4. Edycje muszą być poparte źródłami oraz nie mogą łamać praw autorskich (w szczególności zabrania się bezpośredniego kopiowania treści z innych stron internetowych).

§ 6

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie wpisanych podczas Konkursu treści na zasadach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.

2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie treści w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.

§ 7

1. Edycje haseł muszą dotyczyć miejscowości, zabytków, obiektów znajdujących się na Dolnym Śląsku lub ludzi związanych z Dolnym Śląskiem.

2. Organizator Konkursu będzie publikował w trakcie trwania Wikiekspedycji, tj. dniach 19-28 lipca 3 propozycje haseł do rozbudowy dziennie (http://pl.wikimedia.org/wiki/Wikiekspedycja_2013/relacja). W konkursie biorą jednak udział wszystkie hasła dotyczące Dolnego Śląska z zastrzeżeniem § 5 pkt 2.

Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród

§ 8

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników konkursu.

2. Komisja Konkursowa składa się z trzech reprezentantów społeczności przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.

3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 9

1. Komisja Konkursowa spośród haseł biorących udział w Konkursie wybierze 3 osoby, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;

3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.

§ 14

1. Nagrody są nagrodami książkowymi o wartościach:

1. Nagroda do 150 PLN;

2. Nagroda do 100 PLN;

3. Nagroda do 80 PLN.

2. Płatnikiem Podatku dochodowego zgodnie z właściwymi przepisami jest Organizator.

3. Zwycięzcy otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych Organizatora.

§ 10 Hasła redagowane przez Zwycięzców zostaną zaprezentowane przez Organizatora na wystawie zdjęć z Wikiekspedycji, której termin i miejsce zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia zakończenia Konkursu.

§ 11 2. Nagrody przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 12 Nagrodzone fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 13 Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.

§ 14 Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jej organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 15 Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.