Wikigranty/2020/raport

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
RAPORT
KOMISJI WIKIGRANTÓW

za rok 2020
z dnia 3 lutego 2021 roku

sporządzony w trybie § 7 Regulaminu Wikigrantów

Informacje ogólne

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska uchwałą UZ 2019-65 z 17 grudnia 2019 roku przeznaczył kwotę do 12 000 PLN na organizację Wikigrantów w roku 2020, ustalając, że edycja ta rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku i potrwa do 31 grudnia 2020 roku. Wikigranty prowadzone były w oparciu o znowelizowany Regulamin, przyjęty wspomnianą uchwałą UZ 2019-65. 2 czerwca na mocy uchwały UZ 2020-13 Regulamin został zmodyfikowany.

Powołana została Komisja Wikigrantów w składzie: Ankry, Einsbor, Ented, Loraine i Wiktoryn. Skład Komisji nie uległ zmianie w trakcie trwania edycji. Przewodniczącym Komisji wybrany został Ankry.

Opis wniosków w 2020

W 2020 roku złożonych zostało 27 wniosków wobec 31 wniosków w roku 2019. Wnioski złożyło 18 różnych użytkowników (w 2019 było to 20 użytkowników) projektów Wikimedia. Jedna osoba złożyła 6 wniosków, jedna osoba złożyła 3 wnioski, dwóch użytkowników złożyło po 2 wnioski, czternaście osób złożyło po 1 wniosku.

Komisja przyznała dofinansowanie w 26 przypadkach (96%), 1 wniosek zostały odrzucony (4%), 1 wniosek (4%) został wycofany przez wnioskodawczynię po przyznaniu dofinansowania (na wykresie zaliczony do przyjętych).

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji
26 zaakceptowanych i skierowanych do realizacji wniosków dotyczyło następujących projektów Wikimedia:
  • Polskojęzycznej Wikipedii – 11 wniosków (głównie zakup pozycji bibliograficznych celem tworzenia, rozbudowy i uzupełniania źródeł w artykułach w Wikipedii;
  • Commons i Wikipedii – 8 wniosków (głównie zebranie materiału zdjęciowego oraz wykorzystanie go przy pisaniu, uzupełnianiu i rozbudowie lub ilustrowaniu artykułów);
  • Wikisłownika – 1 wniosek (zakup słownika);
  • Commons – 3 wnioski (zebranie materiału zdjęciowego, zakup sprzętu i zakup oprogramowania);
  • Wikiźródła – 1 wniosek (zakup książki).

Procentowy udział wniosków dotyczących Wikipedii oraz Wikimedia Commons i Wikipedii wśród wszystkich wniosków wynosi 82% i jest zbliżony do wyniku z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących mniejszych projektów (np. Wikipodróże, Wikicytaty), natomiast zgłoszony został jeden wniosek dotyczący Wikiźródeł. Warto zauważyć, że kolejny już rok utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie wniosków o grant. 2020 to kolejny rok, w którym nie został złożony żaden wniosek dotyczący mniejszych projektów. Może to znaczyć, że edytorom mniejszych projektów Wikigranty nie są znane, lub nie są uznawane za wartościowe wsparcie.

W tym miejscu powinien znaleźć się wykres. Z przyczyn technicznych nie może zostać wyświetlony. Więcej informacji
Wnioski, na realizację których Komisja przyznała dofinansowanie, opiewały na kwoty od 36 PLN do 1500 PLN. Średnia wartość dofinansowania wyniosła 348,43 PLN, zaś mediana 220,36 PLN. Komisja udzieliła 22 tzw. małe granty (o szacowanej wartości nie większej niż 500 PLN), 4 tzw. duże granty (o szacowanej wartości wyższej niż 500 PLN), z czego 2 granty o wartości przekraczającej 1000 PLN. Ze względu na zmianę definicji małego grantu (do roku 2019 włącznie granicą było 250 PLN, w 2020 kwota ta uległa podwojeniu) wzrósł procentowy udział małych wniosków. Wyraźnie wzrosła również średnia wartość przyznanego grantu (w poprzednim roku było to 224,06 PLN) jak i mediana (w 2019 – 136,38 PLN).


Ogółem Komisja przyznała dofinansowanie w wysokości 8710,65 PLN. Do dnia 3 lutego 2021 nierozliczonych pozostało 2231,72 PLN. Przyznane dofinansowanie wyniosło 73% limitu ustalonego przez Zarząd, który wynosił 12 000 PLN.

Wykonanie i rozliczenie poszczególnych projektów

Do 3 lutego 2021 roku wykonanych zostało 16 projektów, 9 projektów jest aktualnie realizowanych. Efektem dotychczas zrealizowanych projektów jest 155 nowych, zaktualizowanych, zilustrowanych lub rozbudowanych artykułów na Wikipedii, 701 plików wgranych na Commons, 227 nowych haseł w Wikisłowniku, 1374 strony Wikiźródeł oraz 74 elementy Wikidanych. Do 3 lutego 2021 księgowo rozliczone zostało 21 grantów, 3 projekty czekają na rozliczenie, 1 projekt jest rozliczony częściowo.

Pozostałe informacje

Rok 2020 był pierwszym, w którym funkcjonowała podwyższona do 500 PLN kwota graniczna tzw. "małego grantu". Biorąc pod uwagę znacznie wyższe wykorzystanie budżetu (73% w porównaniu do 46% w roku ubiegłym, przy niezmienionej kwocie), wzrost średniej wartości grantu oraz mediany można stwierdzić, że zmiana okazała się być skuteczna. Niestety, nie spowodowało to zatrzymania tendencji spadkowej w liczbie wniosków o granty. Warto jednak zauważyć, że pojawił się nowy typ grantu: dofinansowanie zakupu sprzętu. Dotychczas Komisja takie wnioski przekierowywała do Zarządu jako niemieszczące się w jej kompetencjach. Od czerwcowej modyfikacji Regulaminu do Komisji wpłynęły 3 wnioski o taki typ dofinansowania, jeden został odrzucony jako niespełniający wymogów formalnych.

Pomimo spadającej liczby wniosków Komisja uważa Wikigranty za istotny i ważny projekt Stowarzyszenia, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Komisja zwraca uwagę na brak wniosków dotyczących Wikipodróży, Wikicytatów, Wikibooks oraz Wikinews. Może to oznaczać bądź niską popularność tej formy wspierania społeczności w rzeczonych projektach, bądź niską generalną aktywność w tychże. Komisja zachęca wszystkich edytorów do korzystania z możliwości dofinansowania dostępu do źródeł, a Zarząd i Pracowników Stowarzyszenia do szerszego popularyzowania Wikigrantów w społecznościach.

Komisja dziękuje wnioskodawcom za ich wysiłki i czas poświęcony na rzecz rozbudowy projektów. Członkowie Komisji pozytywnie oceniają współpracę z Zarządem i Pracownikami w zakresie organizacji i rozliczeń grantów, jednocześnie uważają, że Stowarzyszenie powinno położyć większy nacisk na informowanie o projekcie Wikigrantów. Warto zwrócić uwagę, że pomimo spadającej liczby wniosków wzrosła łączna kwota przyznanych dofinansowań. Komisja wyraża nadzieję, że w połączeniu z nowym typem grantów spowoduje to wzrost zainteresowania tą formą wsparcia w społecznościach Wikimedia.

Raport przyjęty stosunkiem głosów 4/0/0 [za/przeciw/wstrzymujący się] w głosowaniu poprzez e-mail, przy czym jeden członek Komisji nie wziął udziału w głosowaniu.