Wolna Polska - Wolna Wiedza/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

§ 1. Zakres przedmiotowy

 1. Regulamin określa w szczególności:
  • cele konkursu Wolna Polska – Wolna Wiedza, zwanego dalej Konkursem;
  • sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs Wolna Polska – Wolna Wiedza organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie.
  • Komisja Wikigrantów – komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia w celu koordynacji programu Wikigranty.
  • Kanon Polskiej Wikipedii – lista ok. 1500 haseł o Polsce i Polakach, opracowana przez wikipedystów przed rozpoczęciem Konkursu, dostępna na stronie Wikiprojekt:Polski kanon Wikipedii na Wikipedii w języku polskim.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. dysponuje kontem w polskojęzycznej Wikipedii z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Nagrodzonym w Konkursie nie może zostać członek Komisji Konkursowej, członek Komisji Wikigrantów i koordynator Konkursu.

§ 3. Komisja Konkursowa i Koordynator Konkursu

 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Koordynator Konkursu jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Stowarzyszenia. Koordynator wykonuje czynności, o których mowa w Regulaminie.

§ 4. Konkurs

 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 1 października 2018 roku od godziny 00:00:00 do 30 listopada 2018 roku do godziny 23:59:59 włącznie (godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 3. Celem Konkursu jest:
  1. poprawienie zasobów Wikipedii związanych z Polską, uważanych przez wikipedystów za szczególnie ważne,
  2. promowanie Wikipedii jako rzetelnego źródła wiedzy o polskiej kulturze, historii, geografii, społeczeństwie i dokonaniach,
  3. włączenie Wikipedii w wydarzenia związane ze świętowaniem stulecia polskiej niepodległości.
 4. W Konkursie uczestniczyć mogą zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły uczestników.
  1. Zespół, o którym mowa w § 4.4., może liczyć maksymalnie do 3 osób, z których jedna pełni funkcję lidera.
  2. Osoby i zespoły uczestniczące zobowiązane są zgłaszać się na przeznaczonej do tego stronie Konkursu; w przypadku zespołu zgłoszenia dokonuje lider. Nie można dołączać do zespołu bez akceptacji lidera.
 5. Osoby i zespoły uczestniczące w konkursie pracują nad hasłami zebranymi w Kanonie Polskiej Wikipedii
 6. Aby uniknąć dublowania się pracy, osoby lub zespoły dokonują rezerwacji haseł konkursowych na przeznaczonej do tego stronie Konkursu.
  1. Rezerwacji haseł można dokonywać od dnia 25 września 2018 roku od godziny 00:00:00.
  2. Jeden uczestnik może dokonać rezerwacji maksymalnie 2 haseł jednocześnie (niezależnie od tego, czy jego rezerwacja dokonana jest indywidualnie czy w ramach zespołu, w którym uczestniczy).
 7. Po zakończeniu pracy uczestnicy konkursu wpisują hasło na stronę rezultatów Konkursu.

§ 5. Wybór nagradzanych haseł

 1. Najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu koordynator przekaże wszystkie zgłoszone do Konkursu hasła Komisji Wikigrantów.
 2. Komisja Wikigrantów dokona selekcji do 10 najlepszych spośród zgłoszonych haseł. Dokonując wyboru, Komisja Wikigrantów kierować się będzie w szczególności zgodnością haseł z zasadami i zaleceniami Wikipedii, ich formą końcową oraz nakładem pracy, wymaganym do dopracowania haseł do takiej formy.
 3. Najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania listy haseł Komisja Wikigrantów przekazuje Komisji Konkursowej listę wybranych artykułów. Do listy Komisja Wikigrantów może dołączyć rekomendacje i uwagi.
 4. Najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania rekomendacji Komisja Konkursowa wybierze artykuły, które otrzymają 1., 2. lub 3. nagrodę.
 5. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, niezależnie od tego, czy pracował indywidualnie czy w grupie.  

§ 6. Nagrody

 1. Nagrody w Konkursie stanowią bilety na wybrane przez zwycięzcę wydarzenie kulturalne (np. koncert, wystawę, przedstawienie teatralne, projekcję filmową itp.) dla niego i osoby towarzyszącej o łącznej wartości: 1. nagroda - 600 złotych, 2. nagroda - 400 złotych, 3. nagroda - 200 złotych.
 2. Wybór wydarzenia musi zostać dokonany w ciągu 12 miesięcy od daty zakończenia Konkursu.
 3. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody poprzez wskazanie wydarzenia oraz miejsca, gdzie można nabyć bilety, poprzez wysłanie maila na adres biuro@wikimedia.pl.
 4. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru, jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 6.1. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu, nagrody nie przyznaje się.
 5. Osoba nagradzana może zakupić bilety na kilka wydarzeń pod warunkiem, że na każde wydarzenie zakupione będą bilety dla maksymalnie dwóch osób, oraz, że rozliczenie za zakup wszystkich biletów będzie umieszczone na jednej fakturze.

§ 7. Zakup nagrody

 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Konkurs.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388.
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia poprzez e-mail koordynatora o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.

§ 8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 2. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.