(Nie)znane kobiety Wikipedii 2020/regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin[edytuj | edytuj kod]

Regulamin Konkursu "(Nie)znane kobiety Wikipedii 2020"
§ 1. Zagadnienia wstępne
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu "(Nie)znane kobiety Wikipedii 2020"
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs "(Nie)znane kobiety Wikipedii 2020" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji tekstu jednolitego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków 25.01.2020 w Iławie.
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego rundy
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wzbogacenie zawartości polskiej Wikipedii o brakujące artykuły biograficzne o kobietach;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. angażowanie nowych osób w edytowanie Wikipedii.
 3. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 1 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 31 marca 2020 roku do godz. 23:59:59 (31 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej)
 4. W ramach konkursu odbędą się cztery rundy sześciodniowe i jedna siedmiodniowa.
  1. runda I trwać będzie od 1 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 6 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  2. runda II trwać będzie od 7 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 12 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  3. runda III trwać będzie od 13 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 18 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  4. runda IV trwać będzie od 19 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 24 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  5. runda V trwać będzie od 25 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 31 marca 2020 roku do godz. 23:59:59


§ 3. Nagrody cząstkowe
 1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej rundy Konkursu.
 2. W każdej rundzie Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej nowych haseł biograficznych o kobietach, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności) i mających długość co najmniej 3 kB.
  1. Do konkursu wliczane są wyłącznie hasła, które w czasie danej rundy zostały zamieszczone na stronie konkursu, zgodnie z podaną na niej instrukcją.
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2., stanowi nagroda książkowa, wybrana przez organizatorów
  1. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody decyduje Komisja Konkursowa wskazana w § 7 pkt. 2, biorąc pod uwagę jakość haseł, ich różnorodność i zgodność z zasadami i zaleceniami Wikipedii.
 4. Jedna osoba może otrzymać nagrodę cząstkową tylko raz. W przypadku, kiedy daną rundę wygrywa osoba, która już otrzymała nagrodę cząstkową, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany jest przez specjalistkę ds. wspierania społeczności.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 5. Przy realizacji zadań, Koordynator korzysta ze wsparcia specjalistki ds. wspierania społeczności.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej rundy Konkursu ustala osoby nagradzane i ogłasza publicznie na stronie Konkursu.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami, pracownikami Stowarzyszenia i Komisją Konkursową.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Wybór i wysyłka nagród
 1. Nagrody cząstkowe i nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 2. Koszty wysyłki nagród ponosi Stowarzyszenie
 3. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.
§ 7. Nagrody Za Jakość
 1. Ustanawia się trzy Nagrody Za Jakość przyznawane po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu. Nagrodę Specjalną stanowi zestaw gadżetów, powiązanych z tematyką i identyfikacją wizualną konkursu.
 2. Kandydatów do nagrody wskazuje Komisja Konkursowa.
 3. Skład Komisji Konkursowej ustala specjalistka ds. wspierania społeczności.
 4. Komisja wskazuje zwycięzców, posługując się takimi kryteriami, jak jakość napisanych haseł, istotność i różnorodność tematów, szczególne zaangażowanie w opracowanie haseł.
 5. Wskazując kandydatów do nagrody, Komisja bierze pod uwagę wszystkie osoby, które w ramach konkursu napisały nowe lub rozbudowały istniejące hasła o kobietach.
§ 8. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada specjalistka ds. wspierania społeczności
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 3., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty).
§ 9. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Wszelkie zapytania formalne i prawne w związku z Konkursem należy zgłaszać do Stowarzyszenia na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „(Nie)znane kobiety Wikipedii”.
 2. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Stowarzyszenia w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Stowarzyszenia, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 3. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Kodeks Cywilny.