(Nie)znane kobiety Wikipedii 2021/regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin

Regulamin Konkursu "(Nie)znane kobiety Wikipedii 2021"


§ 1. Zakres przedmiotowy


 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu (Nie)znane Kobiety Wikipedii 2021, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – konkurs (Nie)znane Kobiety Wikipedii 2021 organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zespół Zarządczy – zespół zdefiniowany w Zasadach prowadzenia spraw Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs


 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim, znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 1 marca 2021 roku od godziny 00:00:00 do 31 marca 2021 roku do godz. 23:59:59 (31 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 3. W ramach Konkursu odbędą się cztery rundy sześciodniowe i jedna siedmiodniowa.
  1. runda I trwać będzie od 1 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 6 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  2. runda II trwać będzie od 7 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 12 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  3. runda III trwać będzie od 13 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 18 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  4. runda IV trwać będzie od 19 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 24 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  5. runda V trwać będzie od 25 marca 2020 roku od godziny 00:00:00 do 31 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
 4. Celem Konkursu jest:
  1. wzbogacenie zawartości polskiej Wikipedii o brakujące artykuły biograficzne o kobietach;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. angażowanie nowych osób w edytowanie Wikipedii.
 5. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła biograficzne o kobietach, spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności) i mające rozmiar co najmniej 2 kB. Do Konkursu wliczane są wyłącznie hasła, które w czasie danej rundy zostały zamieszczone na stronie konkursu, zgodnie z podaną na niej instrukcją.


§ 3. Nagrody


 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagrody cząstkowe
   1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej rundy Konkursu.
   2. W każdej rundzie Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej nowych haseł biograficznych o kobietach, spełniających zasady o których mowa w § 2. pkt 5.
   3. Nagrodę cząstkową stanowi zestaw gadżetów związanych z tematyką i identyfikacją konkursu, a także projektami Wikimedia.
   4. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
   5. Jedna osoba może otrzymać nagrodę cząstkową tylko raz. W przypadku, kiedy daną rundę wygrywa osoba, która już otrzymała nagrodę cząstkową, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
  2. Nagroda specjalna
   1. Ustanawia się nagrodę specjalną przyznawaną do 40 dni po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu.
   2. Nagrodę specjalną stanowi zestaw gadżetów związanych z tematyką i identyfikacją konkursu, a także projektami Wikimedia.
   3. Nagrodę specjalną otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej nowych lub poprawionych haseł biograficznych o kobietach wyróżnionych w rubryce “Czy wiesz…” na Stronie Głównej Wikipedii oraz spełniających zasady, o których mowa w § 2. pkt 5.
   4. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
  3. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzeni wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
  4. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.
  5. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.
  6. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród za wzbogacenie konkretnych kategorii tematycznych Konkursu określonych na stronie Konkursu.


§ 4. Ustalenie osób nagradzanych


 1. Osobą nagradzaną nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji wyników. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 4. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 5. Rozliczenie konkursu


 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności.
 2. Młodsza specjalistka ds, społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 6. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.