1Lib1Ref2021/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin[edytuj]

§ 1. Zakres przedmiotowy[edytuj]

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu 1Lib1Ref 2021, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs 1Lib1Ref2021 organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
  • SBP ZOM - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Warszawie (okręg mazowiecki)
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs[edytuj]

 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej kampanii #1Lib1Ref
 3. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 15 stycznia 2021 roku od godziny 00:00:00 do 5 lutego 2021 roku do godz. 23:59:59 (528 godzin).
 4. Celem Konkursu jest:
  1. zwiększenie wiarygodności treści Wikipedii poprzez dodanie wysokiej jakości przypisów;
  2. zapoznanie osób edytujących Wikipedię od niedawna (szczególnie ze środowiska bibliotekarskiego) z mechanizmem i zasadami dodawania przypisów;
  3. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy na uźródłowieniem haseł z brakami w przypisach.
 5. Uczestnicy Konkursu po zalogowaniu się dodają przypisy w artykułach w Wikipedii.
 6. Uczestnicy zobowiązani są dodać w opisie swojej edycji hasztagi #1Lib1Ref oraz #1Lib1RefCee
  1. Edycje nie opisane nie opisane hasztagami #1Lib1Ref oraz #1Lib1RefCee nie zostaną zaliczone do akcji.
 7. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).

§ 3. Nagrody[edytuj]

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe:
  1. Nagrody książkowe od SBP ZOM oraz zestawy gadżetów od Wikimedia Polska dla trzech najaktywniejszych edytorów
   1. Poprzez najaktywniejszego edytora rozumiemy osobę, która w ramach Konkursu dodała do Wikipedii najwięcej przypisów.
 2. Dodatkowo certyfikat udziału w konkursie wraz z podziękowaniem od WMPL i SBP otrzyma osoba, która w ramach konkursu doda najwięcej przypisów.
 3. Każda osoba, która uźródłowi przynajmniej 3 hasła otrzyma od nas specjalną gwiazdkę na stronę wikipedysty/wikipedystki.
 4. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.
 5. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.

§ 4. Koordynator[edytuj]

 1. Koordynatorem Konkursu jest specjalistka ds. projektów edukacyjnych Stowarzyszenia
 2. Decyzja Koordynatora jest ostateczna..

§ 5. Ustalenie osób nagradzanych[edytuj]

 1. Koordynator nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu ustala osoby nagrodzone.
 2. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator, Pracownik, a także członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, Koordynator wskazuje inną osobę.
 3. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia przez Koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 5. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu[edytuj]

 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada Koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe[edytuj]

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.