Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Prawne Stowarzyszenia/B§S 2006-1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Biuro Prawne Stowarzyszenia 2006-1
Tłumaczenie Statutu Wikimedia Foundation, Inc.


Przedstawiane niżej tłumaczenie Statutu Wikimedia Foundation, Inc. ma charakter roboczy. Proszę o ewentualne uwagi i sugestie poprawek, w miarę możliwości z uzasadnieniem w dyskusji. Planowany termin opublikowania na Meta-Wiki: 19 XI 2006 r.

Numeracja art. XIX Statutu (zamiast art. IX) jest błędem Wikimedia Foundation, Inc.

Należy również pamiętać, że Wikimedia Foundation, Inc. użyła pojęcia bylaws dla oznaczenia dokumentu odpowiadającego statutowi w polskim prawie, przy czym zgodnie z prawem Stanu Floryda (dokładniej: sekcją 617.01401 Statutów Florydy, 2004) - któremu Wikimedia Foundation, Inc. podlega - oraz anglosaską tradycją, termin ten (także w staroangielskiej formie: byelaws) oznacza ogół przepisów wewnętrznych danej korporacji (np. Lloyd's byelaws)

--A.P.W. 19:30, 12 lis 2006 (CET)[odpowiedz]


STATUT WIKIMEDIA FOUNDATION, Inc.

Artykuł I. Nazwa

Niniejsza organizacja nosi nazwę "Wikimedia Foundation, Inc." (Fundacja). Jej agenta rejestrowego i siedzibę określi uchwała Rady Powierniczej. Stroną główną serwisu internetowego Fundacji jest http://www.wikimediafoundation.org/.

Artykuł II. Cele

Zasadnicze założenia i cele Fundacji są następujące: Fundacja Wikimedia jest poświęcona rozwojowi i utrzymaniu internetowych, wolnych, otwartych do edycji encyklopedii, kolekcji cytatów, zbiorów tekstów i innych dokumentów, informacji i informacyjnych baz danych we wszelkich językach świata, które będą nieodpłatnie rozpowszechniane publicznie na podstawie darmowej licencji, takiej jak "Free Documentation License", opracowanej przez "Free Software Foundation Inc.", udostępnionej pod adresem http://www.fsf.org lub podobnej, patrz: http://www.wikimedia.org. Celem Fundacji jest propagowanie dalszego wzrostu i rozwoju tworzonych w oparciu o technologię WikiWiki projektów otwartych do edycji (patrz http://www.wikipedia.org/wiki/Wiki) oraz darmowe udostępnianie pełnej zawartości tych projektów. W uzupełnieniu do zarządzania już istniejącą wielojęzykową encyklopedią nazwaną "Wikipedią" (http://www.wikipedia.org), istnieje wielojęzykowy słownik i zbiór znaczeń nazwany "Wikisłownikiem" (ang. Wiktionary), encyklopedia cytatów nazwana "Wikicytatami" (ang. Wikiquotes), kolekcja elektronicznych wersji książek, ukierunkowana zwłaszcza na potrzeby studentów (obejmująca w szczególności monografie, opatrzone komentarzami książki stanowiące domenę publiczną) nazwaną "Wikiksiążkami" (ang. Wikibooks) oraz kolekcję materiałów źródłowych, nazwaną "Wikiźródłami" (ang. Wikisource); inne projekty są planowane. Fundacja zarządza również działaniami w przeważającej mierze zawieszonego projektu "Nupedia" (który nie ma charakteru wiki, pozostaje jednak projektem otwartej treści).

Artykuł III. Członkostwo

Sekcja 1.

W ramach Fundacji istnieją następujące rodzaje członkostwa: aktywne składkowe, aktywne nieskładkowe, dożywotnie, wspierające, wpierające-korporacyjne i honorowe.

A. Członkostwo aktywne składkowe:

Aktywne członkostwo w Fundacji jest ograniczone do ochotników, którzy wnieśli swój wkład w dowolny projekt Wikimedia przed upływem terminu głosowania w wyborach, po zaakceptowaniu wniosku o członkostwo i uiszczeniu rocznej składki członkowskiej. Wszyscy aktywni członkowie mają prawo udziału w wyborach Członka Reprezentatywnego Rady Powierniczej.

B. Członkostwo aktywne nieskładkowe:

Ten rodzaj członkostwa jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych wspieraniem działalności Fundacji, którzy wnieśli swój wkład pod określoną nazwą użytkownika przed upływem terminu głosowania w wyborach. Rada Powiernicza może ustalić minimalne wymogi dotyczące wniesionego wkładu celem wyeliminowania oszukańczych głosów. Tego rodzaju członkowie mają takie same uprawnienia, jakie wynikają z członkostwa aktywnego składkowego. Są oni automatycznie kwalifikowani do głosowania, nie muszą ubiegać się o członkostwo przed upływem terminu głosowania w wyborach oraz mogą w każdej chwili zeń zrezygnować.

C. Członkostwo dożywotnie:

W uznaniu roli jako założyciela Wikipedii, Jimmy Wales otrzymuje członkostwo dożywotnie. Dożywotni członkowie mają takie same uprawnienia jakie wynikają z członkostwa aktywnego składkowego, przy czym są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i nie stosuje się wobec nich kryterium wkładu do jakiegokolwiek projektu Wikimedia.

D. Członkostwo wspierające:

Osoby, których wkład jest istotny, są mianowane członkami wspierającymi i mają takie same uprawnienia jak członkowie aktywni. Wymogi dotyczące rozmiarów wkładu, warunkujących przyznanie członkostwa wpierającego, ustala Rada Powiernicza. Członkowie ci są wymienieni (na ich żądanie anonimowo) w stosownym miejscu serwisu internetowego Fundacji.

E. Członkostwo wspierające-korporacyjne:

Wszelkie osoby i przedsiębiorstwa które są darczyńcami funduszy dla Fundacji, przeznaczonych na postęp, rozwój i ulepszanie projektów Fundacji Wikimedia, mogą zostać zarekomendowani Radzie Powierniczej w charakterze członków wspierających-korporacyjnych na takich warunkach, jakie Rada może ustanowić i zatwierdzić. Jeżeli rekomendacja zostanie zaakceptowana przez Radę, tego rodzaju członkostwo obejmuje wszelkie uprawnienia, z wyłączeniem możliwości sprawowania funkcji oraz głosowania. Członkowie ci są wymienieni (na ich żądanie anonimowo) w stosownym miejscu strony internetowej Fundacji.

F. Członkostwo honorowe:

Członkostwo honorowe może być przyznane osobie lub organizacji, która wniosła znaczący wkład do Fundacji, na podstawie rekomendacji Zarządu i zatwierdzeniu przez członków na Walnym Zebraniu Fundacji. Członkowie honorowi nie są obowiązani uiszczać składki członkowskiej, nie mogą jednak sprawować żadnej funkcji ani głosować.

Sekcja 2. Członkowskie konta użytkownika.

Wszyscy wnioskujący o przyznanie członkostwa aktywnego składkowego lub członkostwa aktywnego nieskładkowego, powinni posiadać konto użytkownika w ramach co najmniej jednego projektu Wikimedia.

Sekcja 3. Składki.

Roczne składki dla każdego z rodzajów członkostwa, którego to dotyczy, są wymagalne i płatne według zasad określonych przez Radę Powierniczą. Wysokość tych należności oraz okresy płatności zostaną ustalone przez Radę Powierniczą uchwałą podjętą większością głosów Rady.

Sekcja 4. Ustanie członkostwa.

Członkostwo w Fundacji może ustać jedynie z następujących przyczyn:

Sekcja 4.1. Nieuiszczenie składek.

Jeżeli członek aktywny, obowiązany do uiszczania składek, członek wspierający lub członek wspierający-korporacyjny opóźnia się z zapłatą należności przez okres 60 dni od początku okresu, za który nalicza się składki lub określa ciężary, ustaje jego tytuł do jakichkolwiek uprawnień związanych z członkostwem, do czasu uiszczenia zaległych należności.

Sekcja 4.2. Pisemna rezygnacja.

Każdy członek może zrezygnować z członkostwa w Fundacji, składając pisemną rezygnację Sekretarzowi. Złożenie rezygnacji jest skuteczne z datą doręczenia pisma Fundacji, chyba że w oświadczeniu wskazano inną datę. Rada Powiernicza może według swojego uznania utrzymać lub usunąć należące do rezygnującego członka konto użytkownika z któregokolwiek ze swoich projektów.

Sekcja 4.3. Wykluczenie.

Członek dowolnego rodzaju może zostać wykluczony z wszelkich rodzajów członkostwa większością 4/5 głosów Rady Powierniczej na skutek skargi; decyzja jest nieodwołalna i ostateczna. Z wyłączeniem nieuiszczania składek, wykluczenie może nastąpić jedynie po poinformowaniu członka o wniesionej skardze oraz umożliwieniu obrony przed komisją powołaną specjalnie do rozpoznania danej sprawy. Rada może według swojego uznania utrzymać lub usunąć właściwe konto użytkownika z któregokolwiek ze swoich projektów, w tym również na ustalony w latach termin; w tak ustalonym terminie wykluczony członek nie może wnosić swojego wkładu do jakiegokolwiek projektu Wikimedia. Procedura ta nie jest tożsama z czasowym zawieszeniem praw edycyjnych w jakimkolwiek projekcie Wikimedia.

Sekcja 4.4. Zawieszenie.

Niezależenie od prawa wykluczenia członka, Rada Powiernicza może zawiesić, według własnego uznania, członkostwo lub konkretne przywileje użytkownika dotyczące danego członka, wskutek otrzymania potwierdzonej skargi na niewłaściwe zachowanie; zawieszenie to jest krótko- lub długookresowym środkiem tymczasowym, powiązanym z procedurą mediacji lub arbitrażu.

Artykuł IV. Rada Powiernicza.

Sekcja 1. Uprawnienia.

Wszelkie uprawnienia korporacyjne są wykonywane, majątek kontrolowany, zaś sprawy wewnętrzne prowadzone przez Radę Powierniczą, składającą się pierwotnie z 5 członków. Wszyscy członkowie Rady muszą posiadać status członka aktywnego (składkowego lub nieskładkowego) albo członka dożywotniego Fundacji.

Sekcja 2. Dobór.

Początkowi członkowie Rady Powierniczej są wybierani większością głosów przez założycieli i pełnią swoje funkcje do czasu wyboru następców. Zasady doboru są następujące:

Sekcja 2.1. Członek reprezentatywny.

Dwóch członków Rady Powierniczej jest wybieranych co dwa lata, począwszy od dnia 1 lipca 2005 roku, spośród członków aktywnych w drodze głosowania, w którym biorą udział uprawnieni członkowie aktywni. Rada Powiernicza ustala daty, zasady i tryb głosowania; Rada powołuje dwóch Komisarzy Wyborczych spośród członków aktywnych jako nadzorujących przebieg głosowania, którzy składają raport i potwierdzają wynik wyborów w ciągu 30 dni od głosowania. Przesłanie kart do głosowania uprawnionym członkom następuje nie później aniżeli 30 dni przed datą wyborów, ustaloną przez Radę.

Sekcja 2.2. Pozostali członkowie początkowi.

Pozostałymi początkowymi członkami Rady są Jimmy Wales, Michael Davis and Tim Shell.

Sekcja 2.3. Zmiana członków Rady.

W razie rezygnacji członka Rady, utraty możliwości wykonywania funkcji członka Rady lub innej przeszkody, pozostali członkowie Rady powołują tymczasowego reprezentanta, jeżeli przeszkoda dotyczy członka reprezentatywnego, na okres do najbliższych dorocznych wyborów. Jeżeli ustępującym członkiem Rady nie był członek reprezentatywny, pozostali członkowie Rady wybierają następcę. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

Sekcja 3. Delegacja uprawnień i wydatki.

Każda czynność wymagana lub dozwolona Radzie Powierniczej na podstawie niniejszego statutu lub przepisów prawa może być delegowana przez Radę jej Przewodniczącemu lub komisji Rady. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie. Uchwała Rady może przyznać zwrot wydatków związanych z uczestnictwem w posiedzeniu, jeżeli jest to konieczne. Żaden członek Rady nie może być zatrudniony ani otrzymywać wynagrodzenia na jakiejkolwiek innej podstawie z tytułu wykonywania obowiązków w tym charakterze.

Sekcja 4. Posiedzenia.

Posiedzenia Rady Powierniczej mogą być zwoływane w czasie i miejscu uznanym przez członków Rady za właściwe, przy czym powinny się odbywać co najmniej raz do roku. Kworum tworzy co najmniej 3 członków Rady. Przewodniczący Rady może zwołać specjalne posiedzenie członków Rady z jakiejkolwiek przyczyny zawiadamiając o nim co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem elektronicznych środków łączności takich jak telefon lub czat dopóki wszyscy członkowie Rady mają możliwość pełnego uczestnictwa w dyskusji ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady. Posiedzenie odroczone może być kontynuowane pod nieobecność kworum, jeżeli członkowie Rady zostali w sposób odpowiedni zawiadomieni o czasie i miejscu podjęcia obrad. Uchwała podpisana przez wszystkich członków Rady ma taką moc, jakby została podjęta na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady. Większość członków Rady czyni kworum na każdym zebraniu korporacji.

Artykuł V. Urzędnicy i obowiązki.

Sekcja 1. Organizacja Rady.

Rada Powiernicza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Wykonawczego i Skarbnika. Funkcjonariusze ci wybierani są na roczną kadencję większością głosów Rady i mogą zostać wybrani ponownie na kolejną kadencję. Funkcjonariusz może zostać odwołany w dowolnym czasie większością głosów całej Rady Powierniczej.

Sekcja 2. Przewodniczący.

Przewodniczący jest głównym wybieralnym funkcjonariuszem korporacji. Do jego obowiązków należy przewodniczenie zwykłym i specjalnym zebraniom korporacji. Przewodniczący sprawuje ogólny nadzór nad sprawami korporacji oraz składa raporty Radzie Powierniczej i członkom na zwykłych i specjalnych zebraniach, jak również w innych okresach niezbędnych dla należytego informowania o działalności korporacji. Przewodniczący powołuje składy osobowe komisji, zwyczajne i nadzwyczajne, w miarę potrzeby, z wyjątkiem Rady Dyscyplinarnej, której skład osobowy ustala Rada Powiernicza.

Sekcja 3. Wiceprzewodniczący.

Wiceprzewodniczący wykonuje prawa i obowiązki Przewodniczącego podczas jego nieobecności lub w razie niemożności sprawowania przezeń swoich funkcji. Rada Powiernicza lub jej Przewodniczący mogą ustalić inne obowiązki Wiceprzewodniczącego.

Sekcja 4. Sekretarz Wykonawczy.

Sekretarz Wykonawczy przechowuje protokoły posiedzeń korporacji; zapewnia należyte sporządzanie zawiadomień stosownie do niniejszego statutu lub obowiązującego prawa; prowadzi dokumentację korporacji i jej pieczęć, odbiera pieniądze w imieniu korporacji, wystawia czeki, przechowuje i czuwa nad prawdziwością rachunków; wykonuje wszelkie obowiązki Sekretarza Wykonawczego oraz inne obowiązki powierzone przez Przewodniczącego lub Radę Powierniczą. Rada Powiernicza może polecić Sekretarzowi Wykonawczemu złożenie stosownych gwarancji prawidłowego wykonywania obowiązków, na warunkach określonych przez Radę.

Sekcja 5. Skarbnik.

Skarbnik sprawuje kontrolę nad operacjami finansowymi organizacji oraz doradza Sekretarzowi Wykonawczemu w sprawach finansowych; sporządza sprawozdania finansowe i przedstawia je Radzie Powierniczej na zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeniach; nadto wykonuje inne obowiązki powierzone przez Przewodniczącego lub Radę.

Artykuł VI. Poprawki.

Niniejszy statut może być zmieniony, uzupełniony albo uchylony przez przyjęcie nowego większością głosów całej Rady Powierniczej na zwyczajnym lub nadzwyczajnym posiedzeniu, jeżeli o zamiarze zmiany, uzupełnienia albo uchylenia statutu przez przyjęcie nowego na danym posiedzeniu zawiadomiono na piśmie co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia.

Artykuł VII. Przeznaczenie majątku.

Majątek organizacji jest nieodwołalnie przeznaczony na cele charytatywne i żadna część dochodu z tego majątku ani jego aktywa, nie może służyć interesom któregokolwiek dyrektora, urzędnika lub członka jak również interesom jakiejkolwiek innej osoby.

Artykuł VIII. Rozdysponowanie majątkiem.

W przypadku rozwiązania lub likwidacji korporacji, jej majątek pozostały po spłaceniu długów jest przekazywany organizacji nonprofit działającej wyłącznie w celach charytatywnych i która jest zwolniona z opodatkowania na podstawie sekcji 501 (c) (3) Kodeksu przychodów wewnętrznych z 1954 roku (26 U.S.C. 501), lub odpowiednich przepisów dotyczących podatków federalnych.

Artykuł XIX. Różne.

Sekcja 1. Pieczęć.

Pieczęć korporacji jest okrągła i zawiera nazwę korporacji, rok założenia oraz słowa "CORPORATE SEAL, FLORIDA". Pieczęć może być używana przez przyłożenie jej lub jej facsimile na dokumencie, przyłączenie do dokumentu lub reprodukowanie w inny sposób.

Sekcja 2. Rok obrotowy i kontrola.

Rokiem administracyjnym i obrotowym korporacji jest okres zaczynający się 1 lipca i kończący 30 czerwca. Rachunki korporacji są badane corocznie przez biegłego rewidenta.

Sekcja 3. Zawiadomienia.

Jeżeli niniejszy statut wymaga zawiadomienia, wystarczające jest wysłanie wiadomości przesyłką pocztową pierwszej klasy na ostatni znany adres odbiorcy, albo na ostatni znany adres poczty elektronicznej członka. Odbiorca może zrzec się na piśmie obowiązku zawiadamiania w przepisanej formie.

Sekcja 4. Środki głosowania.

Głosowanie nad wszelkimi kwestiami, włączając wybór członków Rady Powierniczej i jej urzędników, może być przeprowadzone z wykorzystaniem poczty, poczty elektronicznej, faksu, czatu, wideokonferencji, oprogramowania wiki lub innych podobnie weryfikowalnych środków. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedopuszczalne.

Sekcja 5. Zastrzeżenie uprawnień.

Rada Powiernicza jest uprawniona do ustalania wszelkich regulacji, regulaminów, programów, porozumień, zasad wykorzystywania i innych tego rodzaju rozstrzygnięć zgodnych z niniejszym statutem, jakie mogą okazać się konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Fundacji.

Poprawki

Poprawka I

Uchwała Rady Powierniczej Wikimedia Foundation, Inc. z dnia 27 lutego 2006 r. o trybie obiegowym.

Z uwagi na to, że prawo Florydy (s. 617.082) wymaga uczestniczenia wszystkich członków zarządu dla podjęcia uchwały bez zwoływania posiedzenia, o ile wewnętrzne przepisy korporacji nie stanowią inaczej, zaś Fundacja zamierza podejmować tego rodzaju uchwały bez obecności wszystkich członków zarządu,

uchwala się następującą poprawkę Statutu Fundacji:


(1) Działanie, którego podjęcie na posiedzeniu zarządu jest wymagane lub dozwolone, może zostać podjęte również poza posiedzeniem, jeżeli działanie to zostanie poparte przez większość członków zarządu. Działanie to musi zostać udowodnione co najmniej jedną pisemną zgodą opisującą je, podpisaną łącznie przez większość członków zarządu. Dopuszczalne jest złożenie podpisów elektronicznych.

(2) Działanie podjęte na podstawie niniejszej sekcji jest skuteczne z chwilą podpisania przez większość członków zarządu, chyba że dokument wskazuje inną datę.

(3) Zgoda wyrażona w sposób określony niniejszą sekcją ma skutek przeprowadzenia głosowania i może być jako taka opisywana w dowolnym dokumencie.

(4) Jakakolwiek uchwała podjęta w trybie obiegowym, która nie uzyskała poparcia większości członków zarządu lub przeciwko której nie opowiedziała się większość członków zarządu, podlega głosowaniu na najbliższym posiedzeniu zarządu.

(5) Zmiana Statutu lub aktu założycielskiego nie może nastąpić w trybie obiegowym.

Uwaga tłumacza: właściwie sekcja 617.0821 Statutów Florydy, 2004. --A.P.W. 19:30, 12 lis 2006 (CET)[odpowiedz]