Biuletyn Informacji Publicznej

CEE Spring 2016

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konkurs "CEE Spring 2016" jest polską częścią konkursu Wikimedia CEE Spring 2016.

Konkurs polega na jednoczesnym pisaniu artykułów dotyczących krajów uczestniczących w projekcie. Ma być podzielony na tygodniowe lub dwutygodniowe edycje, w ramach których na wszystkich uczestniczących Wikipediach będzie się pisało na temat danego kraju. Aby ułatwić sporządzanie list artykułów "najbardziej pożądanych" - listy proponowanych artykułów dotyczących danego kraju będą tworzone przez lokalnych koordynatorów lub społeczności Wikipedii i agregowane na stronie międzynarodowej konkursu, skąd z kolei każda lokalna edycja konkursu będzie mogła sobie tę listę pobrać do własnego użytku. Listy w ten sposób sporządzane mają być jedynie sugestią dla konkursów lokalnych. Każda z lokalnych edycji konkursu może sobie ustalać własne listy artykułów, reguły przyznawania nagród i przeprowadzania swojej części konkursu. Planowane rozpoczęcie pierwszej edycji konkursu to 21 marca, a zakończenie 31 maja.

Projekt budżetu[edytuj | edytuj kod]

 • Nagrody cząstkowe: 240 x 10
 • Nagrody Specjalne: 500 x 2
 • Zapas: 100
Razem: 3500 PLN

Budżet faktyczny[edytuj | edytuj kod]

Rozliczenie nagród[edytuj | edytuj kod]

Regulamin[edytuj | edytuj kod]

Regulamin Konkursu "CEE Spring 2016"
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu "CEE Spring 2016"
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs "Wiosna Ludów Środkowej Europy" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji tekstu jednolitego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków 14.06.2015 w Gdańsku.
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „Wikimedia CEE Spring 2016” organizowaną przez międzynarodową społeczność Wikipedystów, który jest realizowany w Wikipedii w ramach w:pl:Wikipedia:CEE Spring, zwanym dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram ustalany jest w ramach międzynarodowego konkursu "CEE Spring 2016", przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja.


§ 3. Nagrody cząstkowe
 1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W każdej edycji Konkursu przyznawane są trzy nagrody cząstkowe, które otrzymują trzy kolejne osoby, które zgromadzą najwięcej punktów w ramach danej edycji Konkursu.
  1. Punkty będą przyznawane przez koordynatora konkursu za liczbę znaków oryginalnego tekstu dodanego osobiście przez uczestnika do nowych lub już istniejących artykułów. Dokładny sposób obliczania punktów zostanie ogłoszony na stronie konkursu, najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
  2. Jeśli artykuły o których mowa w § 3. pkt 2.1. znajdują się na oficjalnej liście propozycji dołączonej do każdej edycji Konkursu, liczba przyznanych za dany artykuł punktów mnożona jest przez 2.
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwot: 100 złotych dla pierwszego miejsca, 80 złotych dla drugiego miejsca i 60 złotych dla trzeciego miejsca.
 4. W wypadku remisu między Uczestnikami limity kwotowe przypadające na ich miejsca są sumowane, po czym dzielone przez liczbę tych osób.
 5. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi w Wikipedia:Źródła i w WP:WER.


§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane i ogłasza publicznie na stronie Konkursu w BIP Stowarzyszenia.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Wybór nagród cząstkowych
 1. Nagrodzony może dokonać wyboru nagrody cząstkowej w dowolnym terminie do 10 czerwca 2016.
 2. Osoba nagrodzona więcej niż jedną nagrodą cząstkową w różnych edycjach Konkursu może te nagrody połączyć. W tym wypadku limit na Nagrodę o którym mowa w § 3. pkt 3. zostaje zastąpiony przez limity połączonych nagród cząstkowych.
 3. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody cząstkowej poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć i zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie CEE Spring 2016/Nagrody.
 4. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu nagrody nie przyznaje się.
 5. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 3.
 6. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w do 10 czerwca 2016.


§ 7. Zakup i przesłanie nagrody cząstkowej
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia drogą E-mailową koordynatora Wikiprojektu o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych, skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.


§ 8. Końcowe Nagrody Specjalne
 1. Ustanawia się dwie równorzędne Nagrody Specjalne przyznawane po zakończeniu ostatniej edycji Konkursu.
 2. Pierwszą Nagrodę Specjalną w wysokości 500 zł otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze lub znacząco rozbuduje najwięcej haseł, które nie później niż 30 dni po dacie zakończenia konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego.
  1. Przez napisane lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
  2. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, Pierwsza Nagroda Specjalna nie zostanie przyznana.
  3. Kandydata do Pierwszej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 37 dni od zakończeni ostatnie edycji Konkursu.
 3. Drugą Nagrodę Specjalną wysokości 500 zł otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze najwięcej haseł biograficznych, spełniających wszystkie warunki dla nagród cząstkowych, których tematem są kobiety.
  1. Kandydata do Drugiej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej edycji Konkursu.
 4. W przypadku rezygnacji z Pierwszej lub Drugiej Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
 5. W przypadku remisu, Nagrody Specjalne są dzielone po równo wśród osób, które osiągnęły ten sam wynik.
 6. Komisja Wikigrantów podejmuje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia kandydata do Nagrody Specjalnej na posiedzeniu jawnym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia kandydata, zawiadamiając o terminie posiedzenia Zarząd Stowarzyszenia i koordynatora. Komisja podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 7. Ustanawia się Nagrody Za Aktywność.
 8. Nagrody Za Aktywność otrzymają wszystkie osoby, które napiszą co najmniej 10 nowych artykułów w każdej edycji Konkursu.
 9. Nagrody Za Aktywność stanowić będzie komplet gadżetów związanych z projektami Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 10. Kandydatów do Nagród Za Aktywność ustala koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej edycji Konkursu.


§ 9. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 10. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Wszelkie zapytania formalne i prawne w związku z Konkursem należy zgłaszać do Stowarzyszenia na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs CEE Spring 2016”.
 2. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Stowarzyszenia w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Stowarzyszenia, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 3. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 10. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Kodeks Cywilny.