Biuletyn Informacji Publicznej

CEE Spring 2017

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W 2017 roku odbędzie się trzecia z kolei edycja międzynarodowego konkursu edycyjnego CEE Spring 2017. Dotychczasowe edycje konkursu przyniosły łącznie ok. 1400 nowych i poprawionych haseł związanych z Europą Środkową i Wschodnią.

Budżet

 • nagrody cząstkowe 10·100 zł = 1000 zł
 • nagrody specjalne 2·300 zł = 600 zł
  • łącznie 1600 zł

(w 2015 konkurs kosztował nas w sumie ok. 6000 zł - ze względu na nagrody wyjazdowe - a w 2016 budżet wynosił 3500 zł)


Regulamin

Regulamin Konkursu "CEE Spring 2017"
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu "CEE Spring 2017"
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs "CEE Spring 2017" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji tekstu jednolitego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków 14.06.2015 w Gdańsku.
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „Wikimedia CEE Spring 2017” organizowaną przez międzynarodową społeczność Wikipedystów, który jest realizowany w Wikipedii w ramach w:pl:Wikipedia:CEE Spring, zwanym dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram ustalany jest w ramach międzynarodowego konkursu "CEE Spring 2017", przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja.


§ 3. Nagrody cząstkowe
 1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W każdej edycji Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w ramach danej edycji napisze najwięcej haseł, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i mających długość co najmniej 2 kB
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty: 100 PLN. W wypadku remisu między Uczestnikami limit kwotowy przypadający na ich miejsca jest dzielony przez liczbę tych osób
 4. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi na stronue Wikipedia:Weryfikowalność.


§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane i ogłasza publicznie na stronie Konkursu w BIP Stowarzyszenia.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Wybór nagród cząstkowych
 1. Nagrodzony może dokonać wyboru nagrody cząstkowej w dowolnym terminie do 10 czerwca 2017.
 2. Osoba nagrodzona więcej niż jedną nagrodą cząstkową w różnych edycjach Konkursu może te nagrody połączyć. W tym wypadku limit na Nagrodę o którym mowa w § 3. pkt 3. zostaje zastąpiony przez limity połączonych nagród cząstkowych.
 3. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody cząstkowej poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć i zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie CEE Spring 2017/Nagrody.
 4. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu nagrody nie przyznaje się.
 5. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 3.
 6. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w do 10 czerwca 2017.


§ 7. Zakup i przesłanie nagrody cząstkowej
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia drogą E-mailową koordynatora Wikiprojektu o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych, skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.


§ 8. Końcowe Nagrody Specjalne
 1. Ustanawia się dwie równorzędne Nagrody Specjalne przyznawane po zakończeniu ostatniej edycji Konkursu. Nagrodę Specjalną stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp.
 2. Pierwszą Nagrodę Specjalną w wysokości 300 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze lub znacząco rozbuduje najwięcej haseł, które nie później niż 30 dni po dacie zakończenia konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego.
  1. Przez napisane lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
  2. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, Pierwsza Nagroda Specjalna nie zostanie przyznana.
  3. Kandydata do Pierwszej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia ostatniej edycji Konkursu.
 3. Drugą Nagrodę Specjalną wysokości 300 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze najwięcej artykułów biograficznych, których tematem są kobiety. Uwzględniane są artykuły spełniające wymagania, o których mowa w § 3. pkt 2.
  1. Kandydata do Drugiej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej edycji Konkursu.
 4. W przypadku rezygnacji z Pierwszej lub Drugiej Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
 5. W przypadku remisu, Nagrody Specjalne są dzielone po równo wśród osób, które osiągnęły ten sam wynik.
 6. Komisja Wikigrantów podejmuje decyzję w przedmiocie zatwierdzenia kandydatów do Nagród Specjalnych na posiedzeniu jawnym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia kandydatów, zawiadamiając o terminie posiedzenia Zarząd Stowarzyszenia i koordynatora. Komisja podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji.
 7. Do wyboru, zakupu i przesłania Nagrody Specjalnej § 6. i § 7. stosuje się odpowiednio.


§ 8. Nagrody Za Aktywność
 1. Nagrody Za Aktywność otrzymają wszystkie osoby, które napiszą co najmniej po 10 nowych artykułów w ramach co najmniej 5 różnych edycji Konkursu. Uwzględniane są artykuły spełniające wymagania, o których mowa w § 3. pkt 2.
 2. Nagrody Za Aktywność stanowić będzie komplet gadżetów związanych z projektami Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz pamiątkowy dyplom.
 3. Kandydatów do Nagród Za Aktywność ustala koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej edycji Konkursu.


§ 10. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 11. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Wszelkie zapytania formalne i prawne w związku z Konkursem należy zgłaszać do Stowarzyszenia na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs CEE Spring 2016”.
 2. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Stowarzyszenia w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Stowarzyszenia, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 3. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 12. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Kodeks Cywilny.