CEE Spring 2021/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu "CEE Spring 2021"


§ 1. Zakres przedmiotowy


 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu CEE Spring 2021, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – konkurs CEE Spring 2021 organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zespół Zarządczy – zespół zdefiniowany w Zasadach prowadzenia spraw Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs


 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim, znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „Wikimedia CEE Spring 2021”, organizowaną przez międzynarodową społeczność Wikipedystów i jest realizowany w Wikipedii w ramach CEE Spring, zwanym dalej Wikiprojektem.
 3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 21 marca 2021 roku od godziny 00:00:00 do 31 maja 2021 roku do godz. 23:59:59 (72 dni kalendarzowe, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 4. W ramach Konkursu odbędzie się osiem rund siedmiodniowych i dwie ośmiodniowe.
  1. runda I trwać będzie od 21 marca 2021 roku od godziny 00:00:00 do 28 marca 2021 roku do godz. 23:59:59
  2. runda II trwać będzie od 29 marca 2021 roku od godziny 00:00:00 do 4 kwietnia 2021 roku do godz. 23:59:59
  3. runda III trwać będzie od 5 kwietnia 2021 roku od godziny 00:00:00 do 11 kwietnia 2021 roku do godz. 23:59:59
  4. runda IV trwać będzie od 12 kwietnia 2021 roku od godziny 00:00:00 do 18 kwietnia 2021 roku do godz. 23:59:59
  5. runda V trwać będzie od 19 kwietnia 2021 roku od godziny 00:00:00 do 25 kwietnia 2021 roku do godz. 23:59:59
  6. runda VI trwać będzie od 26 kwietnia 2021 roku od godziny 00:00:00 do 2 maja 2021 roku do godz. 23:59:59
  7. runda VII trwać będzie od 3 maja 2021 roku od godziny 00:00:00 do 9 maja 2021 roku do godz. 23:59:59
  8. runda VIII trwać będzie od 10 maja 2021 roku od godziny 00:00:00 do 16 maja 2021 roku do godz. 23:59:59
  9. runda IX trwać będzie od 17 maja 2021 roku od godziny 00:00:00 do 23 maja 2021 roku do godz. 23:59:59
  10. runda X trwać będzie od 24 maja 2021 roku od godziny 00:00:00 do 31 maja 2021 roku do godz. 23:59:59
 5. Celem Konkursu jest:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 6. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła związane tematycznie z Konkursem, spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności) i mające rozmiar co najmniej 2 kB. Do Konkursu wliczane są wyłącznie hasła, które w czasie danej rundy zostały zamieszczone na stronie Konkursu, zgodnie z podaną na niej instrukcją.


§ 3. Nagrody


 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagrody cząstkowe
   1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej rundy Konkursu.
   2. W każdej rundzie Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej powiązanych tematycznie artykułów, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i mających długość co najmniej 2 kB.
   3. Nagrodę cząstkową stanowi voucher do księgarni internetowej na kwotę: 100 PLN.
   4. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
   5. Jedna osoba może otrzymać nagrodę cząstkową tylko raz. W przypadku, kiedy daną rundę wygrywa osoba, która już otrzymała nagrodę cząstkową, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
  2. Nagrody specjalne
   1. Ustanawia się dwie równorzędne Nagrody Specjalne przyznawane po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu. Nagrodę Specjalną stanowią vouchery do księgarni internetowej wskazanej przez Stowarzyszenie.
   2. Pierwszą Nagrodę Specjalną o wartości 200 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze lub znacząco rozbuduje najwięcej powiązanych z tematyką danych rund artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu będą prezentowane w rubryce „Czy wiesz…”.
   3. Przez napisanie lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
   4. Kandydata do Pierwszej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 67 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   5. Drugą Nagrodę Specjalną o wartości 200 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze najwięcej powiązanych z tematyką danych rund artykułów biograficznych, których tematem są kobiety.
   6. Kandydata do Drugiej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   7. W przypadku rezygnacji z Pierwszej lub Drugiej Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
   8. W przypadku remisu o przyznaniu Pierwszej lub Drugiej Nagrody Specjalnej decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
   9. Pierwszą oraz Drugą Nagrodę Specjalną mogą zdobyć osoby, które zdobyły nagrodę cząstkową.
  3. Nagrody kaskadowe
   1. Nagrody kaskadowe stanowią gadżety związane z tematyką Konkursu, a także projektami Wikimedia.
   2. Nagrody kaskadowe są przyznawane w sytuacji, gdy ogólna liczba haseł biorących udział w Konkursie przekroczy progi nagród: odpowiednio 200, 400, 600, 800 oraz tysiąc haseł.
   3. Nagrody kaskadowe otrzymują wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy do momentu przekroczenia progu napisali minimum 3 hasła spełniające zasady, o których mowa w § 2.6 oraz wypełnili formularz umieszczony na stronie Konkursu.
   4. W przypadku, gdy progi nagród, o których mowa w § 3.1.3.2. nie zostaną przekroczone, nagrody kaskadowe nie zostaną przyznane.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzeni wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
 3. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.
 5. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród za wzbogacenie konkretnych kategorii tematycznych Konkursu określonych na stronie Konkursu.


§ 4. Ustalenie osób nagradzanych


 1. Osobą nagradzaną nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji wyników. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 4. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 5. Rozliczenie Konkursu


 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności.
 2. Młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 6. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.