Pisarki, poetki, artystki – noblistki!

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin[edytuj | edytuj kod]

Regulamin Konkursu „Pisarki, poetki, artystki – noblistki!”
§ 1. Zagadnienia wstępne
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs Pisarki, poetki, artystki – noblistki! organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska we współpracy z partnerami zewnętrznymi – Fundacją Olgi Tokarczuk oraz Ambasadą Szwecji;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Polska Wikipedia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.
 5. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
§ 2. Konkurs
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wzbogacenie zawartości polskiej Wikipedii o brakujące artykuły biograficzne o kobietach związanych z literaturą oraz rozbudowę istniejących artykułów poświęconych tej tematyce;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. zaangażowanie nowych osób w edytowanie Wikipedii.
 3. Konkurs odbywać się będzie od 10 grudnia 2020 roku od godziny 00:00:00 do 31 grudnia 2020 roku do godz. 23:59:59 (22 dni kalendarzowe, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 4. W ramach konkursu uczestnicy tworzą lub rozbudowują artykuły:
  1. biografie pisarek oraz poetek, ze szczególnym uwzględnieniem laureatek literackiej nagrody Nobla,
  2. hasła na tematy powiązane bezpośrednio z życiem i twórczością pisarek oraz poetek (np. grupy literackie, utwory literackie),
  3. dotyczące życia i twórczości Olgi Tokarczuk.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapisywania linków do artykułów, które zgłaszają do Konkursu, na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 6. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła spełniające zasady i zalecenia Wikipedii, ze szczególnym uwzględnieniem zasady weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności.
§ 3. Nagrody
 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. 10 pakietów książkowych w nagrodę za najwięcej dodanych treści;
  2. nagroda główna – książka Olgi Tokarczuk z osobistą dedykacją autorki;
  3. 3 nagrody losowane wśród autorów haseł o szwedzkich pisarkach.
 2. Nagrody za najwięcej dodanych treści, o których mowa w § 3. pkt 1.1., przyznawane są na punkty są według zasady:
  1. 1 pkt. za każde nowe hasło o wielkości co najmniej 3 kB,
  2. 1 pkt. za każde hasło rozbudowane o co najmniej 3 kB,
  3. 2 pkt. za każde nowe hasło wielkości co najmniej 3 kB dotyczące laureatki literackiej nagrody Nobla lub utworów laureatki literackiej Nagrody Nobla,
  4. 2 pkt. z za każde hasło rozbudowane o co najmniej 3 kB dotyczące laureatki literackiej nagrody Nobla lub utworów laureatki literackiej Nagrody Nobla,
 3. Punkty z pkt. § 3. 2.1-2.4 nie sumują się.
 4. Nagroda główna, o której mowa w § 3. pkt 1.2., przyznawana jest decyzją Komisji Konkursowej złożonej z wikipedystów, przedstawicieli Wikimedia Polska i Fundacji Olgi Tokarczuk. Komisja dokonuje wyboru laureata spośród 5 autorów i autorek, wskazanych przez specjalistkę ds. wspierania społeczności.
  1. Skład Komisji Konkursowej ustalają wspólnie specjalistka ds. wspierania społeczności i specjalistka ds. projektów edukacyjnych.
  2. Prace Komisji Konkursowej koordynuje specjalistka ds. wspierania społeczności
  3. Komisja Konkursowa kierować się będzie stopniem trudności opracowanych haseł, jakością opracowania, różnorodnością wkładu i zgodnością z zaleceniami i zasadami Wikipedii.
  4. Oprócz zwycięzcy nagrody głównej Komisja może wskazać osoby wyróżnione, które otrzymają pamiątkowe upominki od Wikimedia Polska.
 5. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.
§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany jest przez specjalistkę ds. wspierania społeczności.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 5. Przy realizacji zadań koordynator korzysta ze wsparcia specjalistki ds. wspierania społeczności.
§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami, pracownikami Stowarzyszenia i Komisją Konkursową.
 2. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 3. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 4. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 5. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.
§ 6. Wybór i wysyłka nagród
 1. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 2. Koszty wysyłki nagród ponosi Stowarzyszenie
 3. Stowarzyszenie zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie wejścia w życiu regulaminu oraz wyłącznie w obrębie kontynentu europejskiego.
§ 7. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada specjalistka ds. wspierania społeczności
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 3., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty).
§ 8. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Wszelkie zapytania formalne i prawne w związku z Konkursem należy zgłaszać do Stowarzyszenia na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Pisarki, poetki, artystki – noblistki!”.
 2. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Stowarzyszenia w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Stowarzyszenia, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 3. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
§ 9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Kodeks cywilny.