Regulamin konkursu (Nie)znane kobiety Wikipedii 2022

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu "(Nie)znane kobiety Wikipedii 2022"


§ 1. Zakres przedmiotowy


 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu (Nie)znane Kobiety Wikipedii 2022, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – konkurs (Nie)znane Kobiety Wikipedii 2022 organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zespół Zarządczy – zespół zdefiniowany w Zasadach prowadzenia spraw Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.


§ 2. Konkurs


 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim, znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 1 marca 2022 roku od godziny 00:00:00 do 31 marca 2022 roku do godz. 23:59:59 (31 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 3. W ramach Konkursu odbędą się cztery rundy sześciodniowe i jedna siedmiodniowa.
  1. runda I trwać będzie od 1 marca 2022 roku od godziny 00:00:00 do 6 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  2. runda II trwać będzie od 7 marca 2022 roku od godziny 00:00:00 do 12 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  3. runda III trwać będzie od 13 marca 2022 roku od godziny 00:00:00 do 18 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  4. runda IV trwać będzie od 19 marca 2022 roku od godziny 00:00:00 do 24 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
  5. runda V trwać będzie od 25 marca 2022 roku od godziny 00:00:00 do 31 marca 2020 roku do godz. 23:59:59
 4. Celem Konkursu jest:
  1. wzbogacenie zawartości polskiej Wikipedii o brakujące artykuły biograficzne o kobietach;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. angażowanie nowych osób w edytowanie Wikipedii.
 5. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła biograficzne o kobietach, spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności) i mające rozmiar co najmniej 2 kB. Do Konkursu wliczane są wyłącznie hasła, które w czasie danej rundy zostały zamieszczone na stronie konkursu, zgodnie z podaną na niej instrukcją.


§ 3. Nagrody


 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagrody cząstkowe
   1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej rundy Konkursu.
   2. W każdej rundzie Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej nowych haseł biograficznych o kobietach, spełniających zasady o których mowa w § 2. pkt 5.
   3. Nagrodę cząstkową stanowi zestaw gadżetów związanych z tematyką i identyfikacją konkursu, a także projektami Wikimedia.
   4. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
   5. Jedna osoba może otrzymać nagrodę cząstkową tylko raz. W przypadku, kiedy daną rundę wygrywa osoba, która już otrzymała nagrodę cząstkową, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
  2. Nagroda specjalna.
   1. Nagrodę specjalną stanowi zestaw gadżetów związanych z tematyką i identyfikacją konkursu, a także projektami Wikimedia.
   2. Nagrodę specjalną otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu zdobędzie najwięcej punktów za napisanie lub znaczące rozbudowanie haseł biograficznych o kobietach, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego lub będą prezentowane w rubryce "Czy wiesz...".
   3. Przez napisanie lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
   4. Punkty do nagrody specjalnej będą przyznawane według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4. Punkty do nagrody specjalnej sumują się.
   5. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach Konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, nagroda specjalna nie zostanie przyznana.
   6. Kandydata do nagrody specjalnej ustala młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności nie później niż w ciągu 67 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   7. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody specjalnej decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
  3. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzeni wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
  4. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.
  5. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.
  6. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród za wzbogacenie konkretnych kategorii tematycznych Konkursu określonych na stronie Konkursu.


§ 4. Ustalenie osób nagradzanych


 1. Osobą nagradzaną nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji wyników. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 4. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 5. Rozliczenie konkursu


 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności.
 2. Młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 6. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.