Regulamin konkursu CEE Spring 2023

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu CEE Spring 2023


§ 1. Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu CEE Spring 2023, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs CEE Spring 2023 organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.


§ 2. Konkurs
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 21 marca 2023 roku od godziny 00:00:00 do 31 maja roku 2023 do godz. 23:59:59 (72 dni kalendarzowe, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej).
 3. W ramach Konkursu odbędzie się dziewięć rund siedmiodniowych i jedna dziewięciodniowa.
  1. runda I trwać będzie od 21 marca 2023 roku od godziny 00:00:00 do 27 marca 2023 roku do godz. 23:59:59
  2. runda II trwać będzie od 28 marca 2023 roku od godziny 00:00:00 do 3 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59:59
  3. runda III trwać będzie od 4 kwietnia 2023 roku od godziny 00:00:00 do 10 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59:59
  4. runda IV trwać będzie od 11 kwietnia 2023 roku od godziny 00:00:00 do 17 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59:59
  5. runda V trwać będzie od 18 kwietnia 2023 roku od godziny 00:00:00 do 24 kwietnia 2023 roku do godz. 23:59:59
  6. runda VI trwać będzie od 25 kwietnia 2023 roku od godziny 00:00:00 do 1 maja 2023 roku do godz. 23:59:59
  7. runda VII trwać będzie od 2 maja 2023 roku od godziny 00:00:00 do 8 maja 2023 roku do godz. 23:59:59
  8. runda VIII trwać będzie od 9 maja 2023 roku od godziny 00:00:00 do 15 maja 2023 roku do godz. 23:59:59
  9. runda IX trwać będzie od 16 maja 2023 roku od godziny 00:00:00 do 22 maja 2023 roku do godz. 23:59:59
  10. runda X trwać będzie od 23 maja 2023 roku od godziny 00:00:00 do 31 maja 2023 roku do godz. 23:59:59
 4. Celem Konkursu jest:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 5. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła związane tematycznie z Konkursem, spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności) i mające rozmiar co najmniej 2 kB. Do Konkursu wliczane są wyłącznie hasła opatrzone szablonem zgodnie z podaną na stronie Konkursu instrukcją.
 6. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
 7. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.


§ 3. Nagrody
 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagrody cząstkowe
   1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej rundy Konkursu.
   2. Hasła liczone do rund należy wpisać na stronie właściwej rundy w czasie jej trwania, zgodnie z § 2.3.
   3. W każdej rundzie Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej powiązanych tematycznie artykułów, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i mających długość co najmniej 2 kB.
   4. Nagrodę cząstkową stanowi voucher do księgarni internetowej na kwotę: 100 PLN.
   5. W przypadku remisu o przyznaniu nagrody decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
   6. Jedna osoba może otrzymać nagrodę cząstkową tylko raz. W przypadku, kiedy daną rundę wygrywa osoba, która już otrzymała nagrodę cząstkową, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
  2. Nagrody specjalne
   1. Ustanawia się trzy Nagrody Specjalne przyznawane do 60 dni po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu. Nagrody Specjalne stanowią vouchery do księgarni internetowej wskazanej przez Stowarzyszenie.
   2. Pierwszą Nagrodę Specjalną o wartości 300 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze lub znacząco rozbuduje najwięcej powiązanych z tematyką konkursu artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu uzyskają status Dobrego Artykułu lub Artykułu na Medal.
   3. Drugą Nagrodę Specjalną o wartości 200 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze lub znacząco rozbuduje najwięcej powiązanych z tematyką danych rund artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu będą prezentowane w rubryce „Czy wiesz…” na stronie głównej Wikipedii.
   4. Przez napisanie lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
   5. Kandydatów do Pierwszej Nagrody Specjalnej oraz Drugiej Nagrody Specjalnej ustala Koordynatorka nie później niż w ciągu 67 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   6. Trzecią Nagrodę Specjalną o wartości 200 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze najwięcej powiązanych z tematyką danych rund artykułów biograficznych, których tematem są kobiety.
   7. Kandydata do Trzeciej Nagrody Specjalnej ustala Koordynatorka nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   8. W przypadku rezygnacji z Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
   9. W przypadku remisu o przyznaniu Nagród Specjalnych decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
   10. Nagrody Specjalne mogą zdobyć osoby, które zdobyły nagrodę cząstkową.
  3. Nagroda podróżnika
   1. Nagrodę podróżnika stanowi magnes przedstawiający jeden z krajów, których dotyczy dany tydzień.
   2. Nagrodę podróżnika otrzymują wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy do momentu zakończenia rundy napisali minimum 2 hasła spełniające zasady, o których mowa w § 2.5 oraz wypełnili formularz umieszczony na stronie Konkursu.
  4. Nagrody kaskadowe
   1. Nagrody kaskadowe stanowią gadżety związane z projektami Wikimedia.
   2. Nagrody kaskadowe są przyznawane w sytuacji, gdy ogólna liczba haseł biorących udział w Konkursie przekroczy progi nagród: 500, 750 oraz 1000 haseł.
   3. Nagrody kaskadowe otrzymują wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy do momentu przekroczenia progu zdobyli cztery nagrody podróżnika oraz wypełnili formularz umieszczony na stronie Konkursu.
   4. W przypadku, gdy progi nagród, o których mowa w § 3.1.4.2. nie zostaną przekroczone, nagrody kaskadowe nie zostaną przyznane.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub paczkomatem na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzeni wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
 3. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.
 4. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród za wzbogacenie konkretnych kategorii tematycznych Konkursu określonych na stronie Konkursu.


§ 4. Koordynator
 1. Koordynatorką Konkursu jest młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności Wikimedia Polska.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynatorka nie później niż w ciągu 70 dni od zakończenia Konkursu ustala osoby nagrodzone.
 2. Osobą nagradzaną nagrodami cząstkowymi i specjalnymi nie może zostać Koordynatorka, pracownik, członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, Koordynatorka wskazuje inną osobę.
 3. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynatorka niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 5. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności.
 2. Młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 7. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.