Regulamin konkursu DZWON

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu "DZWON – konkurs na 500-lecie umieszczenia dzwonu Zygmunt na Wawelu"


§ 1. Zakres przedmiotowy


 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu "DZWON – konkurs na 500-lecie umieszczenia dzwonu Zygmunt na Wawelu", zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – konkurs "DZWON – konkurs na 500-lecie umieszczenia dzwonu Zygmunt na Wawelu" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zespół Zarządczy – zespół zdefiniowany w Zasadach prowadzenia spraw Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.


§ 2. Konkurs


 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim, znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 13 lipca 2021 roku od godziny 00:00:00 do 13 sierpnia 2021 roku do godz. 23:59:59 (32 dni kalendarzowe, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. zapewnienie dobrej jakości merytorycznej haseł;
  4. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy merytorycznej.
 4. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła związane tematycznie z Konkursem, spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności) i mające rozmiar co najmniej 2 kB. Do Konkursu wliczane są wyłącznie hasła, które w czasie trwania Konkursu zostały zamieszczone na stronie Konkursu, zgodnie z podaną na niej instrukcją.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zamieszczania na stronie dyskusji zgłaszanego do Konkursu hasła szablonu "DZWON" (ramka z tekstem Ten artykuł powstał (lub został poprawiony) w ramach konkursu DZWON).
 6. Sposób przyznawania punktów i zasady punktacji są określone na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 7. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.


§ 3. Nagrody


 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagroda główna
   1. Nagrodę główną stanowi trzydniowa wycieczka do Krakowa dla dwóch osób. Nagrodę główną otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej według zasad podanych na stronie konkursu. W skład nagrody głównej wchodzą: dwa noclegi ze śniadaniem w hotelu wskazanym przez Organizatora, bilety na podróż pociągiem (2. klasa) z dowolnego miejsca w Polsce, krakowska karta turystyczna obejmująca bilety na komunikację miejską oraz bilety wstępu do krakowskich muzeów, a także zaproszenie do restauracji o wartości 200 zł.
   2. Realizacja nagrody głównej będzie możliwa w terminie do dnia 19.12.2021 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu z Organizatorem.
   3. W przypadku braku możliwości realizacji wycieczki we wskazanym wyżej terminie ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią covid-19 (np. zamknięcie hoteli) możliwa będzie realizacja nagrody w innym terminie, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem.
   4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
   5. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która w klasyfikacji generalnej po zakończeniu Konkursu będzie miała najwięcej punktów, zliczonych według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt
   6. W przypadku remisu nagrodę główną otrzymuje użytkownik, który w ramach konkursu napisał najwięcej nowych haseł. Jeśli i ta wartość będzie równa, wygra osoba, która w ramach konkursu dodała więcej kilobajtów kodu.
   7. W przypadku rezygnacji z nagrody głównej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
  2. Nagroda specjalna
   1. Nagrodę specjalną stanowi voucher do księgarni internetowej o wartości 200 zł.
   2. Nagrodę specjalną otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu zdobędzie najwięcej punktów za napisanie lub znaczące rozbudowanie powiązanych tematycznie z tematyką danych rund artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego lub będą prezentowane w rubryce "Czy wiesz...".
   3. Przez napisanie lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
   4. Punkty do nagrody specjalnej będą przyznawane według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4. Punkty do nagrody specjalnej sumują się.
   5. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach Konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, nagroda specjalna nie zostanie przyznana.
   6. Kandydata do nagrody specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 67 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   7. W przypadku remisu nagrodę specjalną otrzymuje osoba, która w ramach Konkursu zyskała więcej punktów w klasyfikacji generalnej.
   8. W przypadku rezygnacji z nagrody specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
  3. Nagrody dodatkowe
   1. Nagrody dodatkowe stanowią gadżety związane z tematyką Konkursu.
   2. Nagrody dodatkowe otrzymuje 5 osób, które w klasyfikacji generalnej po zakończeniu Konkursu będą miały najwięcej punktów, zliczonych według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt .
   3. W przypadku remisu nagrodę dodatkową otrzymuje użytkownik, który w ramach konkursu napisał najwięcej nowych haseł. Jeśli i ta wartość będzie równa, wygra osoba, która w ramach konkursu dodała więcej kilobajtów kodu.
   4. W przypadku rezygnacji z nagrody dodatkowej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzeni wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
 3. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.
 4. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród za wzbogacenie konkretnych kategorii tematycznych Konkursu określonych na stronie Konkursu.


§ 4. Ustalenie osób nagradzanych


 1. Osobą nagradzaną nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji wyników. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 4. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 5. Rozliczenie Konkursu


 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności.
 2. Młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 6. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.