Regulamin konkursu Wikiolimpiada 2021

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu "Wikiolimpiada 2021"


§ 1. Zakres przedmiotowy


 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu "Wikiolimpiada 2021", zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – konkurs "Wikiolimpiada 2021" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zespół Zarządczy – zespół zdefiniowany w Zasadach prowadzenia spraw Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.


§ 2. Konkurs


 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim, znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 9 sierpnia 2021 roku od godziny 00:00:00 do 29 sierpnia 2021 roku do godz. 23:59:59 (21 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wzbogacanie zawartości Wikipedii związanej z igrzyskami olimpijskimi,;
  2. zapewnienie dobrej jakości merytorycznej haseł;
  3. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy merytorycznej.
 4. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła związane tematycznie z Konkursem, spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności), które w czasie trwania Konkursu zostały zamieszczone na stronie Konkursu, zgodnie z podaną na niej instrukcją.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zamieszczania na stronie dyskusji zgłaszanego do Konkursu hasła szablonu "Wikiolimpiada 2021/szablon" (ramka z tekstem Ten artykuł został utworzony, poprawiony lub rozbudowany w trakcie Wikiolimpiady 2021.).
 6. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.


§ 3. Nagrody


 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagroda główna.
   1. Nagrodę główną stanowi voucher do sklepu sportowego o wartości 200 zł oraz zestaw gadżetów związanych z projektami Wikimedia.
   2. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która w klasyfikacji generalnej po zakończeniu Konkursu będzie miała najwięcej punktów, zliczonych według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
   3. W przypadku remisu nagrodę otrzymuje użytkownik, który w ramach konkursu napisał najwięcej nowych haseł. Jeśli i ta wartość będzie równa, wygra osoba, która w ramach konkursu dodała więcej kilobajtów kodu.
  2. Nagrody cząstkowe.
   1. W ramach Konkursu ustanawia się 3 równorzędne nagrody cząstkowe.
   2. Nagrody cząstkowe stanowią spersonalizowane butelki wielorazowego użytku oraz komplety gadżetów związanych z projektami Wikimedia.
   3. Nagroda cząstkowa przyznawana jest po zakończeniu każdej rundy Konkursu. Otrzyma ją osoba, która w ramach danej rundy uzyska najwięcej punktów, przyznanych według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
   4. Jeżeli osoba ta otrzymała już wcześniej nagrodę cząstkową, nagroda ta przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce w ramach danej rundy.
  3. Nagroda specjalna.
   1. Nagrodę specjalną stanowią personalizowane trampki projektowane według wskazówek zwycięzcy nagrody specjalnej.
   2. Nagrodę specjalną otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu zdobędzie najwięcej punktów za napisanie lub znaczące rozbudowanie powiązanych tematycznie z tematyką danych rund artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego lub będą prezentowane w rubryce "Czy wiesz..."
   3. Przez napisanie lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
   4. Punkty do nagrody specjalnej będą przyznawane według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4. Punkty do nagrody specjalnej sumują się.
   5. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach Konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, nagroda specjalna nie zostanie przyznana.
   6. Kandydata do nagrody specjalnej ustala młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności nie później niż w ciągu 67 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   7. W przypadku remisu nagrodę specjalną otrzymuje osoba, która w ramach Konkursu zyskała więcej najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej.
  4. Nagrody za aktywność.
   1. Nagrody za aktywność otrzymają wszystkie osoby, które w ramach jednej rundy Konkursu uzyskają co najmniej 25 pkt. (przyznanych według sposobu opisanego na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.).
   2. Nagrody za aktywność stanowią dyplomy pamiątkowe związane z Konkursem oraz odznaki na stronę Wikipedysty.


§ 4. Ustalenie osób nagradzanych


 1. Osobą nagradzaną nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji wyników. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 4. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 5. Rozliczenie Konkursu


 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności.
 2. Młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 6. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.