Użytkowniczka:Natalia Szafran-Kozakowska (WMPL)/CEE

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin

[edytuj | edytuj kod]
Regulamin Konkursu "CEE Spring 2019"
§ 1. Zagadnienia wstępne
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu "CEE Spring 2019"
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs "CEE Spring 2019" organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji tekstu jednolitego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Członków 14.06.2015 w Gdańsku.
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego rundy
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „Wikimedia CEE Spring 2019” organizowaną przez międzynarodową społeczność Wikipedystów, który jest realizowany w Wikipedii w ramach w:pl:Wikipedia:CEE Spring, zwanym dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia w skali międzynarodowej.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach rund, których harmonogram ustalany jest w ramach międzynarodowego konkursu "CEE Spring 2019", przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna runda.


§ 3. Nagrody cząstkowe
 1. Nagrody cząstkowe są przyznawane oddzielnie dla każdej rundy Konkursu.
 2. W każdej rundzie Konkursu przyznawana jest jedna nagroda cząstkowa, którą otrzymuje osoba, która w jej ramach napisze najwięcej powiązanych tematycznie artykułów, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i mających długość co najmniej 2 kB
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty: 100 PLN. W wypadku remisu między Uczestnikami limit kwotowy przypadający na ich miejsca jest dzielony przez liczbę tych osób
 4. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi na stronue Wikipedia:Weryfikowalność.


§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej rundy Konkursu ustala osoby nagradzane i ogłasza publicznie na stronie Konkursu w BIP Stowarzyszenia.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Wybór nagród cząstkowych
 1. Nagrodzony może dokonać wyboru nagrody cząstkowej w dowolnym terminie do 31 sierpnia 2019
 2. Osoba nagrodzona więcej niż jedną nagrodą cząstkową w różnych rundach Konkursu może te nagrody połączyć. W tym wypadku limit na Nagrodę o którym mowa w § 3. pkt 3. zostaje zastąpiony przez limity połączonych nagród cząstkowych.
 3. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody cząstkowej poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć i zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie CEE Spring 2019/Nagrody.
 4. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu nagrody nie przyznaje się.
 5. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 3.
 6. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w do 31 sierpnia 2019.


§ 7. Zakup i przesłanie nagrody cząstkowej
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia drogą E-mailową koordynatora Wikiprojektu o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych, skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.


§ 8. Końcowe Nagrody Specjalne
 1. Ustanawia się dwie równorzędne Nagrody Specjalne przyznawane po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu. Nagrodę Specjalną stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp.
 2. Pierwszą Nagrodę Specjalną w wysokości 300 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze lub znacząco rozbuduje najwięcej powiązanych tematycznie z tematyką danych rund artykułów, które nie później niż 30 dni po dacie zakończenia konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego.
  1. Przez napisane lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
  2. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, Pierwsza Nagroda Specjalna nie zostanie przyznana.
  3. Kandydata do Pierwszej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
 3. Drugą Nagrodę Specjalną wysokości 300 PLN otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu napisze najwięcej powiązanych tematycznie z tematyką danych rund artykułów biograficznych, których tematem są kobiety. Uwzględniane są artykuły spełniające wymagania, o których mowa w § 3. pkt 2.
  1. Kandydata do Drugiej Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
 4. W przypadku rezygnacji z Pierwszej lub Drugiej Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
 5. W przypadku remisu Nagrody Specjalne są dzielone po równo wśród osób, które osiągnęły ten sam wynik.
 6. Do wyboru, zakupu i przesłania Nagrody Specjalnej § 6. i § 7. stosuje się odpowiednio.


§ 9. Nagrody za Aktywność
 1. Nagrody za Aktywność otrzymają wszystkie osoby, które napiszą co najmniej po 3 nowe powiązane tematycznie artykuły w ramach co najmniej 8 różnych rund Konkursu. Uwzględniane są artykuły spełniające wymagania, o których mowa w § 3. pkt 2.
 2. Nagrody za Aktywność stanowić będzie komplet 9 magnesów z wybranymi zdjęciami z konkursu Wiki Loves Monuments, przedstawiające zabytki z krajów regionu CEE
 3. Kandydatów do Nagród za Aktywność ustala koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.


§ 10. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 11. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Wszelkie zapytania formalne i prawne w związku z Konkursem należy zgłaszać do Stowarzyszenia na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs CEE Spring 2016”.
 2. Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Stowarzyszenia w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Stowarzyszenia, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 3. Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 12. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz Kodeks Cywilny.