Użytkownik:Elfhelm/Konkurs Tygodnie Tematyczne (projekt regulaminu)

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne


§ 1.<br\>Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1.1. cele Konkursu Tygodnie Tematyczne;
  1.2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  1.3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  1.4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  3.1. Konkurs – Konkurs Tygodnie Tematyczne organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  3.2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji ze zmianami przyjętymi podczas Walnego Zebrania Członków we Wrocławiu w dniu 19 marca 2011 roku;
  3.3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  3.4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2.<br\>Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „tygodnie tematyczne” organizowaną w Wikipedii przez Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne, zwany dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  3.1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach inicjatywy „tygodnie tematyczne”;
  3.2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3.3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram i zakres tematyczny ustalany jest w ramach Wikiprojektu, przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja. Edycja powinna zostać ogłoszona na tyle wcześniej, a jej temat określony w taki sposób, by umożliwić i zachęcić do udziału w niej jak największą liczbę wikipedystów.


§ 3.<br\>Nagrody
 1. Nagrody są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W każdej edycji Konkursu przyznawane są dwie nagrody:
  2.1. nagroda dla osoby będącej twórcą największej liczby nowych artykułów w ramach danej edycji,
  2.2. nagroda dla osoby najbardziej zaangażowanej w we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach danej edycji.
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1., otrzymuje osoba, która jako główny autor w ramach danej edycji utworzy w czasie jej trwania największą liczbę nowych artykułów o objętości treści co najmniej 5 kB, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii. Nagrodę przyznaje się w przypadku, gdy liczba artykułów, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie nie mniejsza niż 10.
 4. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.2., otrzymuje osoba, która w ramach danej edycji wykaże się największym zaangażowaniem w dodawanie w czasie jej trwania nowych artykułów, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii, poprawianie i rozbudowywanie istniejących artykułów, tworzenie nowych szablonów i kategorii, jak również sprawdzanie zgłaszanych propozycji zgłoszonych do Wikiprojektu:Czy wiesz.
 5. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1., stanowią wydane publikacje książkowe w formie drukowanej lub elektronicznej o wartości nieprzekraczającej kwoty 100 PLN.
 6. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.2., stanowią wydane publikacje książkowe w formie drukowanej lub elektronicznej o wartości nieprzekraczającej kwoty 60 PLN.
 7. Publikacje książkowe stanowiące nagrody powinny cechować się możliwością wykorzystania ich w przyszłości w formie źródła informacji w Wikipedii.
 8. W wypadku, gdyby ta sama osoba spełniała łącznie warunki do otrzymania obu nagród, przysługuje jej wyłącznie nagroda, o której mowa w § 3. pkt 3.1. Nagrody, o której mowa w § 3. pkt 3.2., w takim wypadku nie przyznaje się.


§ 4.<br\>Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5.<br\>Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. Każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia przez Zarządu Stowarzyszenia przez koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 7. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6.<br\>Wybór nagrody
 1. Warunkiem otrzymania nagrody przez osobę nagradzaną jest udzielenie w terminie 7 dni koordynatorowi poprzez e-mail odpowiedzi zawierającej:
  1.1. imię i nazwisko oraz adres, pod który należy przesłać nagrodę, a w miarę potrzeby również inne dane kontaktowe;
  1.2. publikacji książkowych wybranych jako nagroda wraz z proponowanym miejscem ich nabycia.
 2. Osoba nagradzana może wskazać kilka publikacji książkowych, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6.
 3. Koordynator wzywa osobę nagradzaną do uzupełnienia w terminie 7 dni odpowiedzi w przypadku podania niepełnych danych adresowych, stwierdzenia niedostępności wybranych publikacji książkowych lub przekroczenia kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6. Koordynator może również zgłosić zastrzeżenia w przypadku, gdyby wybrane publikacje książkowe w sposób rażący naruszały postanowienia § 3. pkt 7.
 4. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminach, o których mowa w § 6. pkt 1. lub 3. W takim wypadku nagrody w danej edycji nie przyznaje się.


§ 7.<br\>Zakup i przesłanie nagrody
 1. Koordynator dokonuje zakupu nagrody ze środków przekazanych mu na ten cel przez Zarząd Stowarzyszenia oraz wysłania jej na adres wskazany przez osobę nagradzaną, o czym informuje poprzez e-mail.
 2. Koordynator, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 3. Koszty wysyłki nagrody pokrywane są ze środków przekazanych koordynatorowi na ten cel przez Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Osoba nagradzana obowiązana jest do odebrania nagrody wysłanej na wskazany przez nią adres.


§ 8.<br\>Rozliczenie Konkursu
 1. Za rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Zarząd Stowarzyszenia przekazuje koordynatorowi zaliczki pieniężne na pokrycie:
  2.1. kosztów zakupu nagród;
  2.2. kosztów wysyłki nagród;
  2.3. kosztów wysyłki oryginałów faktur na adres Stowarzyszenia.
 3. Zaliczki pieniężne przekazywane są raz w miesiącu w kwotach ustalonych między Zarządem a koordynatorem.
 4. Koordynator raz w miesiącu przesyła oryginały faktur na adres Stowarzyszenia.
 5. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 9.<br\>Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.