Użytkownik:Leinad/Regulamin Wikikonkursu

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1. Postanowienia ogólne[edytuj | edytuj kod]

 1. Celem Wikikonkursu jest wyłonienie programów (pomysłów) mających na celu wzbogacenie projektów Wikimedia o dodatkowe materiały (graficzne, pisemne bądź dźwiękowe), których autorzy otrzymają dofinansowanie na ich realizację.
 2. Środki do wykorzystania w każdej edycji konkursu zapewnia Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
 3. Zwycięzców konkursu wyłania Komisja Konkursowa (zwana dalej Komisją), której rolę pełni 5 osób wybranych przez Zarząd. Skład komisji stanowią: Leinad, Maire, Masti, Masur oraz Vuvar1.
 4. Terminy przyjmowania zgłoszeń, wyłonienia zwycięzców oraz ograniczenia czasowe dotyczące realizacji projektów dla każdej edycji Konkursu są ustalane przez Komisję i ogłaszane z dniem rozpoczęcia danej edycji.
 5. Wgląd do danych osobowych uczestników konkursu mają tylko Zarząd Stowarzyszenia oraz komisja konkursowa. Dane te nie będą publikowane, chyba że uczestnik wyrazi we wniosku zgodę na podanie imienia i nazwiska.

2. Warunki przystąpienia do konkursu[edytuj | edytuj kod]

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba zarejestrowana (posiadająca konto) w co najmniej jednym projekcie Wikimedia.
 2. W szczególnym przypadku zgłoszenie może przedstawić osoba nie spełniająca p. 1., pod warunkiem poparcia przez osobę go spełniającą.
 3. Wniosek konkursowy winien być złożony na wskazaną przez Komisję podstronę Wikikonkursu i zawierać:
  • dane dotyczące Uczestnika (w tym dane wymienione w punkcie 2.) wraz z linkiem do strony użytkownika w którymś z projektów Fundacji Wikimedia
  • opis projektu
  • uzasadnienie: co mogą zyskać projekty Wikimedia dzięki temu pomysłowi
  • harmonogram realizacji projektu
  • kosztorys - podać należy górną granicę potrzebnej kwoty
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jego Komisji Rewizyjnej ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2 statutu Stowarzyszenia.
 5. Wnioski nieprzyjęte do realizacji można zgłaszać do następnej edycji Konkursu w formie niezmienionej bądź z poprawkami.

3. Ocena zgłoszeń[edytuj | edytuj kod]

 1. Przy ocenie zgłoszeń Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  • przygotowanie wniosku,
  • dotychczasowe zaangażowanie w kierunku wiążącym się z charakterem składanego projektu,
  • ilość i jakość materiałów, które mają być pozyskane dzięki realizacji projektu,
  • koszt realizacji projektu,
  • czy wspiera któryś z polskojęzycznych projektów Fundacji Wikimedia.
 2. Zwycięzcy zostają wyłonieni podczas niejawnego posiedzenia Komisji.
 3. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 4. Komisja zobowiązuje się do przedstawienia, na prośbę Uczestnika, pisemnego uzasadnienia decyzji o odrzuceniu wniosku.
 5. Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania środków żadnemu ze zgłoszonych wniosków, lub do przyznania dysponowanych środków tylko w części.