Użytkownik:Pleple2000/brudnopis

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Procedura składania wniosków kierowanych do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Osoby, które zdecydowały się na złożenie wniosku do Sądu Koleżeńskiego są uprzejmie proszone o zapoznanie się z kompetencjami tego organu wynikającymi ze statutu stowarzyszenia (art. 35 i 36).

Etap I - Składanie wniosku

1. Aby wniosek mógł był rozpatrzony musi zawierać następujące dane:

  • Imię, nazwisko, (także opcjonalnie nazwę użytkownika, która jest stosowana na którymkolwiek z projektów Wikimedia) oraz adres kontaktowy wnioskodawcy. Dane osobowe wnioskodawcy będą zastrzeżone i bez jego zgody nie będą ujawniane.
  • Opis skargi, problemu, sprawy jakiej dotyczy wniosek
  • Uzasadnienie składania wniosku

2. Wnioski są składane drogą elektroniczną na adresy:

2.1. Ponadto każdy wniosek musi zostać przesłany w wersji papierowej - oryginał z podpisem wnioskodawcy - na adres:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
ul. Mazowiecka 59
92-221 Łódź, Polska

2.2. Dodatkowo zeskanowany oryginał wniosku będzie przechowywany i w razie konieczności udostępniany przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Etap II - rozpatrywanie wniosku

1. Sąd koleżeński po otrzymaniu wniosku drogą elektroniczną w przeciągu pięciu dni informuje tym samym sposobem:

  • Wnioskodawcę oraz strony zainteresowane o przyjęciu do rozpatrzenia wniosku i rozpoczęciu procedury rozpatrywania

lub

  • Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku do rozpatrzenia z podaniem uzasadnienia

2. Sąd koleżeński po przyjęciu wniosku do rozpatrzenia zapoznaje się z wnioskowaną sprawą i ustala wspólne stanowisko. Jeżeli stanowisko sądu nie jest jednomyślne, konsensus jest osiągany poprzez głosowanie.

3. Sąd Koleżeński może prosić strony o złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych ze sprawą. Wyjaśnienia nie mogą jednak zmienić zakresu sprawy przedstawionego we wniosku.

Etap III – decyzja

1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest wydawane w terminie do dwudziestu jeden dni od momentu przyjęcia przez organ wniosku do rozpatrzenia.

2. Sąd Koleżeński o orzeczeniu informuje wnioskodawcę oraz strony zainteresowane drogą elektroniczną, dodatkowo przesyłając:

  • 1 egzemplarz w wersji papierowej oryginału orzeczenia z podpisem przewodniczącego sądu koleżeńskiego na w/w adres stowarzyszenia.
  • 1 egzemplarz w wersji papierowej odpisu orzeczenia z podpisem przewodniczącego sądu koleżeńskiego na podany we wniosku adres wnioskodawcy.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia (Art. 36.).