Biuletyn Informacji Publicznej

UKR 2015-2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UKR 2015-1 UKR 2016-0


UCHWAŁA nr UKR 2/2015

KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 20 kwietnia 2015 roku


w sprawie audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014


Komisja Rewizyjna, uwzględniając fakt, iż uprawnienia do wyboru instytucji powołanej celem przeprowadzenia formalnego audytu ksiąg Stowarzyszenia przypisane są, zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości – wobec braku delegacji w tej sprawie w Statucie Stowarzyszenia dla Komisji Rewizyjnej – wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków i w związku z tym wybór Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy przez Komisję Rewizyjną jest nieważny z mocy Ustawy, postanawia:

§1

Uchylić swoją uchwałę nr 2014/3 z 24 października 2014 r. zobowiązującą Zarząd do przeprowadzenia formalnego audytu ksiąg Stowarzyszenia za rok 2014 i zastąpić ją zaleceniem do przeprowadzenia nieformalnego badania tych ksiąg za rok 2014 przez zewnętrzną kancelarię biegłych rewidentów.

§2

W konsekwencji decyzji opisanej w §1 – uchylić swoją uchwałę nr 2015/1 z 27 stycznia 2015 r. o formalnym wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy i zastąpić ją zaleceniem wybrania tej właśnie Kancelarii do przeprowadzenia nieformalnego badania ksiąg.

§3

Celem uniknięcia w przyszłości potrzeby angażowania Walnego Zebrania do analizowania ofert firm zajmujących się audytem ksiąg, Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania punktu w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w którym – w Artykule 32 ust. 1 – na końcu zdania (po przecinku) umieszczone zostałyby słowa „w tym wybór biegłego rewidenta w celu wydania opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym,”.

§4

Celem uproszczenia procedur zatwierdzania sprawozdań, zgodnie z sugestiami kontrolerów z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazanymi Zarządowi jesienią 2014 roku, Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wniosek o zbadanie pod względem prawnym możliwości (i w razie potwierdzenia, że taka możliwość istnieje – realizację) umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania propozycji wprowadzenia także drugiej zmiany w Statucie, polegającej na usunięciu z ustępu 2 w Artykule 24, wymieniającego listę czynności będących przedmiotem porządku obrad Walnego Zebrania, słów „rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych” i umieszczenie tych słów w Art. 32 po ustępie 4, jako nowy ustęp 4a.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 2/0/0.