Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2008-9

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2008-8 UZ 2008-10


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 9/2008

z dnia 10 kwietnia 2008 roku


w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024) zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwanego dalej Stowarzyszeniem, zarządza się, co następuje:

§1
  1. Przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu służy realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
  2. Cel, zasady i zakres przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu reguluje:
    1. "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych" - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
    2. "Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzania danych osobowych" - załącznik nr 2 do niniejszej chwały.
§2
  1. Zarząd Stowarzyszenia, jako administrator danych w Stowarzyszeniu w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych nadaje Prezesowi Stowarzyszenia prawo do podpisywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
§3
  1. W celu organizacji zasad ochrony, zabezpieczenia i kontroli przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Stowarzyszenia, powołuje się administratora bezpieczeństwa danych osobowych.
  2. Obowiązki administratora bezpieczeństwa danych osobowych Stowarzyszenia powierza się Sekretarzowi.
  3. Zadania administratora bezpieczeństwa danych osobowych określa p. 5 pp. 3 dokumentu "Polityka bezpieczeństwa danych osobowych" (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).