Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-37/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Załącznik do uchwały: UZ 2014-37.

REGULAMIN KONKURSU WIKI LUBI ZABYTKI 2014


Postanowienia ogólne

§ 1 Organizatorem konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” 2014, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2 Konkurs objęty jest Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa z siedzibą w Warszawie.

§ 3 Konkurs stanowi polską edycję ogólnoeuropejskiego projektu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez międzynarodowy komitet organizacyjny działający przy Wikimedia Foundation, Inc.

§ 4

Celem Konkursu jest:
1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby zabytków nieruchomych znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.
Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu

§ 5

1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
b) podała do wiadomości Organizatora swój aktywny adres e-mail;
c) posiada nr PESEL lub polski numer identyfikacji podatkowej (NIP).
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 6

1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
a) imienia i nazwiska;
b) adresu zamieszkania;
c) numeru PESEL lub NIP autora wyróżnionej Fotografii lub numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
d) numeru rachunku bankowego;
e) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
2. Przekazując wymienione w ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu wręczenia nagród.
3. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania wymienionych w ust. 1 danych wyłącznie w celu wręczenia nagród w Konkursie.
4. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie

§ 7

1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
2. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że zyskały one oficjalną aprobatę Organizatora.
3. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w innych miejscach, włącznie z publicznie dostępnymi stronami internetowymi, przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
4. Fotografie muszą być przesłane do Organizatora w okresie od godziny 00:00 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 września 2014 do godziny 24:00 (CEST) 30 września 2014 roku poprzez formularz udostępniony na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
5. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.


§ 8

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
a) Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URI: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
b) Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.

§ 9

1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 8 Mpix.
2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
3.Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.

§ 10

1. Fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych udostępnionych na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
2. W opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem, o którym mowa w ust. 1.

§ 11

Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 7–10 nie biorą udziału w Konkursie.
Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród

§ 12

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
2. Komisja Konkursowa składa się z:
a) przedstawicieli środowiska ochrony zabytków;
b) przedstawicieli środowiska fotograficznego;
c) reprezentantów społeczności przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


§ 13

1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w § 7–10 wybierze:
a) Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
b) do 7. Fotografii wyróżnionych;
c) 1., 2. i 3. Nagrodę dla fotografów za nadesłane do Konkursu Fotografii obiektów z listy „Zapotrzebowanie szczególne”, która zostanie opublikowana na stronie Konkursu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Przy przyznawaniu tych nagród liczyć się będą łącznie: liczba sfotografowanych obiektów, liczba Fotografii, jakość Fotografii.
d) do trzech Fotografii w każdej z następujących kategorii tematycznych: „Architektura drewniana”, „Architektura XX w. i industrialna/post-industrialna”, „Kamienica/pejzaż miejski”, które otrzymają nagrody specjalne.
2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.

§ 14

1. Nagrody są nagrodami pieniężnymi w wysokościach:
I. Nagrody za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 13 pkt 1a):
1. Nagroda – 3000 PLN;
2. Nagroda – 1500 PLN;
3. Nagroda – 750 PLN.
II. Za ogólną liczbę i jakość Fotografii (§ 13 pkt 1c):
1. Nagroda – 2000 PLN;
2. Nagroda – 1500 PLN;
3. Nagroda – 750 PLN.
III. Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 13 pkt 1d):
1. Nagroda - 750 PLN;
2, Nagroda - 500 PLN;
3, Nagroda - 250 PLN.
2. Płatnikiem Podatku dochodowego zgodnie z właściwymi przepisami jest osoba otrzymująca Nagrodę.
3. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych Organizatora. Ich prace zostaną również zaprezentowane w ramach wystawy, o której mowa w § 15.

§ 15

Fotografie wyróżnione oraz nagrodzone na podstawie § 13 pkt 1a, 1b i 1d zostaną zaprezentowane przez Organizatora na wystawie, której termin i miejsce zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej do dnia zakończenia Konkursu.

§ 16

1. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie zostaną wręczone na uroczystości zakończenia Konkursu, której dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu. W razie zorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Organizator pokryje osobom nagrodzonym również koszty przejazdu na uroczystość.
2. W przypadku niezorganizowania uroczystości zakończenia Konkursu, Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 3 tygodni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
3. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.

§ 17

Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.

§ 18

Fotografie nagrodzone na podstawie § 13 pkt 1a i 1b zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez Wikimedia Foundation, Inc.
Wyłączenia odpowiedzialności

§ 19

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Wiki Lubi Zabytki”.

§ 20

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 21

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.

§ 22

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.