Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2014-60/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne


§ 1.<br\>Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu Tygodnie Tematyczne;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs Tygodnie Tematyczne organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska w wersji ze zmianami przyjętymi podczas Walnego Zebrania Członków we Wrocławiu w dniu 19 marca 2011 roku;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska powoływany na podstawie art. 20. i art. 25. ust. 2 i działający na podstawie art. 27-29. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2.<br\>Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „tygodnie tematyczne” organizowaną w Wikipedii przez Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne, zwany dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach inicjatywy „tygodnie tematyczne”;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram i zakres tematyczny ustalany jest w ramach Wikiprojektu, przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja. Edycja powinna zostać ogłoszona na tyle wcześniej, a jej temat określony w taki sposób, by umożliwić i zachęcić do udziału w niej jak największą liczbę wikipedystów.


§ 3.<br\>Nagrody
 1. Nagrody są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. W każdej edycji Konkursu przyznawane są dwie nagrody:
  1. nagroda dla osoby będącej twórcą największej liczby nowych artykułów w ramach danej edycji Konkursu,
  2. nagroda dla osoby najbardziej zaangażowanej we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach danej edycji Konkursu.
 3. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1., otrzymuje osoba, która jest głównym autorem największej liczby nowych artykułów, wpisanych na listę "Wikiprojekt:Tygodnie tematyczne" w sekcji dotyczącej Tygodnia tematycznego prowadzonego w ramach danej edycji Konkursu, które spełniają zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i mają długość czystego tekstu co najmniej 5 kB. Nagrodę przyznaje się w przypadku, gdy liczba artykułów, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie nie mniejsza niż 5. W przypadku remisu o wygranej decyduje liczba poprawionych artykułów, o których jest mowa dwa zdania wyżej.
 4. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.2., otrzymuje osoba, która w ramach danej edycji wykaże się największym zaangażowaniem w dodawanie w czasie jej trwania nowych artykułów, spełniających zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii, które zostaną zgłoszone i zaakceptowane w "Wikiprojekcie:Czy wiesz". Artykuły muszą zawierać się w propozycjach w sekcji dotyczącej danego Tygodnia tematycznego.
 5. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nie przekraczające kwoty 100 PLN.
 6. Nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy takie jak: książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 60 PLN.
 7. Źródła informacji stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy pisaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadami opisanymi w Wikipedia:Źródła i w WP:WER.
 8. W wypadku, gdyby ta sama osoba spełniała łącznie warunki do otrzymania obu nagród, przysługuje jej wyłącznie nagroda, o której mowa w § 3. pkt 3.1. Nagrody, o której mowa w § 3. pkt 3.2., w takim wypadku nie przyznaje się.
§ 4.<br\>Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
§ 5.<br\>Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub Członków Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczącego lub Członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. Każdy Członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 7. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6.<br\>Wybór nagrody
 1. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć i zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne/Wybór nagród.
 2. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu nagrody nie przyznaje się.
 3. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6.
 4. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygraniu konkursu.
§ 7.<br\>Zakup i przesłanie nagrody
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia drogą E-mailową koordynatora Wikiprojektu o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych, skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.
§ 8.<br\>Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.
§ 9.<br\>Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.