Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-24/załącznik 2

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Załącznik nr 2. do uchwały UZ 2015-24

Regulamin Konkursu ProWikimedia 2015

Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem konkursu “ProWikimedia 2015”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 2

Przedmiotem Konkursu jest wyróżnienie wybranych projektów finansowanych i współfinansowanych przez Organizatora w latach 2010-2014 za szczególnie ważny wkład w projekty Wikimedia w zakresie ułatwiania dostępu do wiedzy lub upowszechnianiu wolnej kultury.

Postanowienia dotyczące Nagród i projektów

§ 3

W Konkursie mogą uczestniczyć projekty, które:
 1. Zostały rozpoczęte najwcześniej 01.01.2010 i zostały zrealizowane w całości do 31.12.2014.
 2. Były finansowane lub współfinansowane przez Organizatora.
 3. Zostały w pełni rozliczone do dnia rozpoczęcia pracy Komisji Konkursowej, o której jest mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Lista projektów spełniających kryteria zawarte w § 3 zostanie sporządzona przez wyznaczoną przez Zarząd Organizatora osobę i opublikowana na stronie internetowej konkursu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy Komisji Konkursowej, o której jest mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 5

 1. Zarząd Organizatora powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z:
  1. czterech przedstawicieli wybranych polskich instytucji działających w obszarze otwartej kultury i edukacji
  2. jednego przedstawiciela Zarządu Organizatora
 3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 4. Komisja Konkursowa w trakcie obrad ma prawo żądać od Organizatora dokumentacji merytoryczno/księgowej projektów oraz kontaktować się z ich głównymi koordynatorami.
 5. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

§ 6

 1. Komisja Konkursowa spośród listy projektów o której jest mowa w § 4 nagrodzi:
  1. jeden projekt w kategorii “ambasador wolnych treści” - za znaczące przyczynienie się do promowania otwartości, wiedzy o wolnych licencjach i wolnej kulturze i/lub pozyskanie zasobów, na których znacząco skorzystały instytucje, projekty, publikacje zewnętrzne wobec projektów Wikimedia;
  2. jeden projekt w kategorii “efektywne pozyskiwanie treści” - za szczególnie wysoki stosunek jakości i ilości pozyskanych treści do poniesionych kosztów;
  3. jeden projekt w kategorii “pionier pozyskiwania wolnych treści” - za szczególnie nowatorskie, oryginalne i kreatywne podejście w zakresie pozyskiwania nowych zasobów dla projektów Wikimedia.
 2. Jeden projekt może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę.
 3. Ponadto Zarząd Organizatora zarekomenduje do 5 wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektów z listy, o której mowa w § 4, zakończonych w 2014 r, z których Komisja Konkursowa wybierze jedną osobę, której zostanie przyznana “Nagroda Wolontariusza Roku”.

§ 7

 1. Nagrody o których mowa w § 6 p. 1. są nagrodami rzeczowymi w formie:
  1. Pamiątkowej statuetki, która zostanie wręczona głównemu koordynatorowi nagrodzonego projektu, wymienionemu w odpowiedniej uchwale Zarządu Organizatora przyznającej środki na jego realizację lub w przypadku niemożności jego wskazania i/lub obecności - innej osobie spośród realizatorów konkursu wskazanej przez Prezesa Zarządu Organizatora.
  2. Do trzech dyplomów dla pozostałych osób najbardziej zaangażowanych w projekt, wskazanych przez Prezesa Zarządu Organizatora
 2. Forma nagrody, o której mowa w § 6 p. 4, zostanie ustalona przez Zarząd Organizatora i podana do wiadomości publicznej dopiero w dniu jej przyznania.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną wręczone na uroczystości zakończenia Konkursu, która odbędzie się w trakcie Konferencji Wikimedia Polska, i której dokładny termin zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu.
 4. Organizator zwróci koszty podróży do 300 PLN i pobytu na Konferencji Wikimedia Polska dla każdej z osób, o których jest mowa w § 7 p.1 i p. 2. niniejszego Regulaminu. Zwrot kosztów podróży na uroczystości zakończenia Konkursu nastąpi na ogólnych zasadach rozliczania opisanych na stronie: https://pl.wikimedia.org/wiki/Rozliczenie_koszt%C3%B3w_wyjazdu
 5. W razie niemożności przybycia osób, o których jest mowa § 7 p.1 i p. 2. niniejszego Regulaminu oraz osobie, której zostanie przyznana “Nagroda Wolontariusza Roku”, na uroczystości zakończenia Konkursu, Nagrody zostaną przesłane pocztą na koszt Organizatora na adres wskazany przez osoby, o których jest mowa § 7 p.1 i p. 2. niniejszego Regulaminu.
 6. W razie odmowy przyjęcia Nagród, nieprzybycia na uroczystość zakończeniu Konkursu i nie wskazania adresu przez osoby, o których jest mowa § 7 p.1 i p. 2. niniejszego Regulaminu oraz osobie, której zostanie przyznana “Nagroda Wolontariusza Roku”, Nagrody pozostaną w siedzibie Organizatora.
 7. Fundatorem Nagród jest Organizator.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Osoby wymienione w § 7 p.1 i p. 2. niniejszego Regulaminu oraz osoba, której zostanie przyznana “Nagroda Wolontariusza Roku” mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. W przypadku odbioru osobistego i chęci skorzystania ze zwrotu kosztów podróży:
   • imienia i nazwiska;
   • adresu zamieszkania;
   • numeru rachunku bankowego;
   • w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
  2. W przypadku odbioru drogą pocztową:
   • imienia i nazwiska;
   • adresu na który może zostać wysłana nagroda.
 2. Przekazując wymienione w § 8, p. 1 i p2. dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 9

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „ProWikimedia”.

§ 10

Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 11

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.