Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2015-39/załącznik nr 1

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

PolskiEnglish


STATUT
Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Tekst jednolity z dnia 14.06.2015 r.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Art. 1.

Tworzy się stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu o nazwie "Wikimedia Polska", zwane dalej "Stowarzyszeniem".

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

Art. 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu. Stowarzyszenie może używać logo projektów Wikimedia na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc., która jest zarejestrowana na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Art. 6.

Stowarzyszenie współdziała w zakresie swej działalności z Wikimedia Foundation, Inc. na podstawie odrębnej umowy podpisanej z Wikimedia Foundation, Inc. – w szczególności wspiera i promuje na terenie Polski projekty zainicjowane i należące do tej Fundacji.

Art. 7.

W przypadku ubiegania się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego Stowarzyszenie będzie sporządzać roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, przekazywać je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego oraz podawać je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

Rozdział II: Cele i sposoby działania

Art. 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
Art. 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju projektów opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom.
 2. Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje, jak np. GNU Free Documentation License, wydaną poprzez Free Software Foundation.
 3. Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
 4. Wspieranie organizacji Wikimedia Foundation, Inc., w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

Rozdział III: Członkowie i ich prawa i obowiązki

Art. 11.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Art. 12.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.
Art. 13.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

 1. uczestniczy w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 2. wysłała do Zarządu pisemną deklarację o udzielenie członkostwa w Stowarzyszeniu, wraz z zaakceptowaniem jego statutu oraz kopią dowodu tożsamości,
 3. została zaakceptowana poprzez Zarząd,
 4. zapłaciła coroczną składkę członkowską.
Art. 14.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  6. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
  1. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. regularnie opłacać składki na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 15.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna bądź fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.
 3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Art. 16.
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
Art. 17.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków płacenia składek. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Art. 18.

W wypadku odmowy przyznania praw członkowskich poprzez Zarząd, osoba ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Art. 19.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich, zgodnie z decyzją Zarządu.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Rozdział IV: Organy Stowarzyszenia

Art. 20.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
Art. 21.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Art. 22.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków Stowarzyszenia. Podczas trwania jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W wypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.

Walne Zebranie

Art. 23.

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz honorowi.
Art. 24.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 8. Jeśli jest to zaznaczone w rozesłanym do członków zawiadomieniu, walne Zebranie może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić już w 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum. Zebranie odbywające się w drugim terminie nie może zmienić treści rozesłanego porządku obrad.
Art. 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian, przy czym zmiana statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu znajdzie się zapowiedź takich zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok kalendarzowy,
 4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok kalendarzowy,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
Art. 26.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego,
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Zarząd

Art. 27.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków określa Walne Zebranie
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się wybierając spośród członków Zarządu, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi.
 6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 8. Członkami Zarządu są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 9. W razie, gdy jakaś sprawa przekracza zakres kompetencji Zarządu konieczne jest uzyskanie zgody większości Członków Zwyczajnych na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Art. 27a.
 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydaci na członków Zarządu składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.
 3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22.
Art. 28.
 1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem lub, na podstawie upoważnienia Zarządu, dwóch członków Zarządu.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu. Na specjalne życzenie każdego członka Zarządu w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.
Art. 29.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 1000 zł,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 10. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Art. 30.

Rzecznik Prasowy zajmuje się obsługą medialną Stowarzyszenia. Rzecznika wybiera Zarząd spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

Art. 31.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
 7. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Art. 31a.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2. pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 2. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt a oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt b w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.
 3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22.
Art. 32.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
Art. 33.
 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na specjalne życzenie każdego członka Komisji Rewizyjnej w każdym głosowaniu należy wprowadzić tryb tajny.

Sąd Koleżeński

Art. 34.
 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Sąd Koleżeński może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.
Art. 35.

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
Art. 36.

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. upomnienie;
 2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
 3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.

Rozdział V: Majątek i fundusze

Art. 37.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 38.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, dotacje, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Art. 39.
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 40.
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

KONIEC STATUTU