Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2016-52/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2016-51 UZ 2016-53


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 52/2016

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 27 grudnia 2016 roku


w sprawie przyznania środków na Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne


Regulamin Konkursu Tygodnie Tematyczne


§ 1. Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Konkursu Tygodnie Tematyczne, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. sposób powoływania i odwoływania koordynatora;
  4. zakres obowiązków koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs Tygodnie Tematyczne organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.


§ 2. Konkurs i jego edycje
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs związany jest z inicjatywą „tygodnie tematyczne” organizowaną w Wikipedii w ramach Wikiprojektu:Tygodnie tematyczne, zwany dalej Wikiprojektem.
 3. Celem Konkursu jest w szczególności:
  1. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści w ramach inicjatywy „tygodnie tematyczne”;
  2. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą;
  3. promowanie zaangażowania się w działalność Projektów Wikimedia, a w szczególności Wikipedii.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w ramach edycji, których harmonogram i zakres tematyczny ustalany jest w ramach Wikiprojektu, przy czym w tym samym czasie może trwać tylko jedna edycja. Edycja powinna zostać ogłoszona na tyle wcześniej, a jej temat określony w taki sposób, by umożliwić i zachęcić do udziału w niej jak największą liczbę wikipedystów.


§ 3.
Nagrody
 1. Nagrody są przyznawane oddzielnie dla każdej edycji Konkursu.
 2. Nagrody są przyznawane tylko w tych edycjach Konkursu, w ramach których napisano łącznie minimum 50 nowych artykułów, które spełniają zasady i zalecenia obowiązujące w Wikipedii i mają długość co najmniej 2 kB. W każdej edycji Konkursu przyznawane są dwie nagrody:
  1. nagroda główna,
  2. nagroda losowana.
 3. Nagrodę główną, o której mowa w § 3. pkt 2.1., otrzymuje osoba, która jest głównym autorem największej liczby nowych artykułów lub rozwinięć już istniejących artykułów, wpisanych na listę Wikiprojektu w sekcji dotyczącej tygodnia tematycznego prowadzonego w ramach danej edycji Konkursu, które spełniają zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii. Uwzględniane są artykuły nowe o długości co najmniej 5 kB oraz rozwinięcia już istniejących artykułów, gdy autor rozwinął dany artykuł o co najmniej 5 kB tekstu. Nagrodę przyznaje się w przypadku, gdy liczba artykułów, o których mowa w dwóch zdaniach poprzednich, będzie nie mniejsza niż 5. W przypadku remisu o wygranej decyduje łączna liczba nowych artykułów o długości co najmniej 2 kB.
 4. Nagrodę losową, o której mowa w § 3. pkt 2.2., otrzymuje jedna wylosowana osoba spośród uczestników danej edycji Konkursu.
  1. W losowaniu uczestniczą osoby, które są głównymi autorami co najmniej jednego nowego artykułu, wpisanego na listę Wikiprojektu w sekcji dotyczącej tygodnia tematycznego prowadzonego w ramach danej edycji Konkursu, który spełnia zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii i ma długość co najmniej 2 kB.
  2. W losowaniu nie uczestniczy osoba, która w danej edycji Konkursu otrzymała nagrodę, o której mowa w § 3. pkt 2.1.
  3. Losowanie osoby przeprowadzane jest przez koordynatora lub osobę przez niego wyznaczoną w następujący sposób:
  a) koordynator tworzy listę alfabetyczną nazw użytkowników w Wikipedii spośród osób spełniających kryteria opisane w § 3. pkt 4.1. z wyłączeniem osoby, o której mowa w § 3. pkt 4.2., a następnie nadaje im numery porządkowe 1, 2, 3… itd.;
  b) Następnie z użyciem generatora dostępnego na stronie https://www.random.org/widgets/integers/iframe.php?title=True+Random+Number+Generator&buttontxt=Generate koordynator losuje jedną liczbę naturalną z przedziału od 1 do X, gdzie X oznacza liczbę porządkową przypisaną do ostatniej nazwy użytkownika na liście, o której mowa powyżej. Zwycięzcą zostaje osoba, która ma na liście numer odpowiadający wylosowanej liczbie;
  c) Przebieg losowania zostaje upubliczniony niezwłocznie przez koordynatora w formie krótkiego zapisu wideo ekranu urządzenia, na którym przeprowadzono losowanie.
 5. Nagrodę główną, o której mowa w § 3. pkt 2.1., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 100 PLN.
 6. Nagrodę losową, o której mowa w § 3. pkt 2.2., stanowić mogą wszelkie źródła informacji i wiedzy w szczególności książki (w tym również e-booki), czasopisma, płatny dostęp do baz danych itp., nieprzekraczające kwoty 75 PLN.
 7. Źródła informacji i wiedzy stanowiące nagrody muszą spełniać kryteria przydatności i wiarygodności przy redagowaniu artykułów w Wikipedii, zgodnie z zasadą opisaną na stronie Wikipedia:Weryfikowalność.
 8. Zakazane jest uczestniczenie w jednej edycji konkursu przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu na 10 kolejnych jego edycji.


§ 4. Koordynator
 1. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 2. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
 3. Koordynator powoływany i odwoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
 4. Koordynatorem nie może być członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.


§ 5. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia danej edycji Konkursu ustala osoby nagradzane, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. W celu ustalenia osób nagradzanych koordynator w niezbędnym zakresie współpracuje z wikipedystami działającymi w Wikiprojekcie.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 5. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 7. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 6. Wybór nagrody
 1. Nagrodzony dokonuje wyboru nagrody poprzez wskazanie tytułu pozycji i miejsca, gdzie można ją nabyć, po czym zawiadamia o tym fakcie poprzez umieszczenie informacji o swoim wyborze na stronie Wikiprojekt Tygodnie Tematyczne/Wybór nagród.
 2. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru, jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 3. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu, nagrody nie przyznaje się.
 3. Osoba nagradzana może wskazać kilka pozycji, jeżeli są dostępne w tym samym miejscu, a łączna wartość nie przekracza kwot, o których mowa odpowiednio w § 3. pkt 5. lub 6.
 4. Osoba nagradzana traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku nie wskazania nagrody w terminie 7 dni od zawiadomienia o wygraniu konkursu.


§ 7. Zakup nagrody
 1. Nagrodzony dokonuje zakupu nagrody z własnych środków.
 2. Koszty wysyłki nagrody refundowane są z środków przeznaczonych na Wikiprojekt.
 3. Nagrodzony, dokonując zakupu, zobowiązany jest uzyskać fakturę wystawioną na:
  Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  ul. Tuwima 95, pok. 15
  90-031 Łódź, Polska
  NIP: 728-25-97-388
 4. Osoba nagradzana po dokonaniu zakupu wysyła na adres siedziby Stowarzyszenia oryginał faktury oraz dane niezbędne do dokonania przelewu bankowego refundującego zakup i jednocześnie zawiadamia poprzez e-mail koordynatora o fakcie dokonania zakupu.
 5. Po sprawdzeniu poprawności danych skarbnik Stowarzyszenia dokonuje przelewu refundującego kwotę zakupu nagrody i kosztów jej przesyłki.


§ 8. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), o wybranych nagrodach, a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 9. Postanowienia końcowe

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.