Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2018-49/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaUZ 2018-48 UZ 2018-50


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 49/2018

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 28 sierpnia 2018 roku


w sprawie regulaminu konkursu WikiOlimpiada


§ 1. Zakres przedmiotowy
 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu WikiOlimpiada, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs WikiOlimpada organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.
§ 2. Konkurs
 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 1 września 2018 roku od godziny 00:00 do 28 września 2018 roku do godz. 23:59 włącznie (28 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w RP).
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wzbogacanie zawartości Wikipedii związanej z igrzyskami olimpijskimi,
  2. zapewnienie dobrej jakości merytorycznej ważnych haseł,
  3. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy merytorycznej.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zamieszczania na stronie dyskusji zgłaszanego do Konkursu hasła szablonu "WikiOlimpiada" (ramka z tekstem Ten artykuł powstał w ramach konkursu WikiOlimpiada)
 5. Konkurs składa się z 4 siedmiodniowych rund, poświęconych określonym państwom i dyscyplinom sportowym, wymienionym na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 6. W każdej rundzie przyznawane są duże punkty, które są wliczane do klasyfikacji generalnej całej akcji tematycznej. O zwycięstwie w Konkursie decyduje klasyfikacja generalna, ogłoszona po zakończeniu ostatniego dnia Konkursu.
 7. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.
§ 3. Sposób przyznawania punktów
 1. Klasyfikację w ramach rundy ustala się według liczby zdobytych punktów tygodnia: od największej (miejsce pierwsze) do najmniejszej.
 2. Punkty tygodnia przyznawane są za zgodny z zasadami wkład w poszczególne artykuły w przestrzeni głównej Wikipedii.
 3. Punkty tygodnia przyznawane są wyłącznie za zgodne z tematami rundy artykuły:
  1. utworzone przez uczestnika w trakcie rundy;
  2. w przypadku rozbudowy istniejącego artykułu – gdy liczba dodanych przez uczestnika w trakcie rundy kB kodu jest co najmniej dwukrotnością objętości hasła sprzed rozbudowy.
 4. Punkty tygodnia przyznawane są za każdy artykuł spełniający wymagania zawarte w § 3.3.1 i § 3.3.2, w liczbie:
  1. 2 pkt – za utworzenie nowego artykułu;
  2. 1 pkt – za każdy wprowadzony 1 kB do nowego lub istniejącego artykułu;
  3. 1 pkt – za każde rozpoczęte 5 kB w haśle, które jest biografią kobiety (włącznie z pierwszymi 5kB);
  4. 2 pkt – za utworzenie lub rozbudowę artykułu związanego jednocześnie z dyscypliną tygodnia i jednym z krajów tygodnia;
  5. W przypadku utworzenia/rozbudowy artykułu z listy propozycji suma punktów przyznana za dane hasło mnożona jest przez 2;
 5. Dodatkowo przyznaje się 1 pkt za liczący mniej niż 2 kB wkład w hasłach biograficznych, jeśli w jego ramach dodano informację o medalu olimpijskim (zarówno w treści jak i w infoboksie).
 6. Duże punkty przyznaje się ośmiu najlepszym użytkownikom według klasyfikacji danego tygodnia. Punktacja za poszczególne miejsca przedstawia się następująco: 1. miejsce = 36 pkt., 2. miejsce = 28 pkt., 3. miejsce = 21 pkt., 4. miejsce = 15 pkt., 5. miejsce = 10 pkt., 6. miejsce = 6 pkt., 7. miejsce = 3 pkt., 8. miejsce = 1 pkt.
  1. Łączna pula punktów zawsze wynosi 120. Jeżeli dwoje użytkowników uzyska takie samo miejsce w klasyfikacji, przyznaje się im wartość średnią z punktów za zajmowane miejsce i miejsce o jedno (lub więcej) niższe. Jeżeli użytkowników uzyskujących takie samo miejsce jest więcej niż dwoje, postępuje się analogicznie.
  2. Jeżeli liczba użytkowników w klasyfikacji jest mniejsza niż 8, pozostałą liczbę punktów rozdziela się pomiędzy nagrodzonych użytkowników zgodnie z metodą D’Hondta.
 7. W Konkursie uwzględniane będą tylko hasła i rozbudowy spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii, (ze szczególnym uwzględnieniem zasady weryfikowalności i zasad dotyczących praw autorskich).
§ 4. Nagroda główna
 1. W ramach Konkursu ustanawia się nagrodę główną finansowaną ze środków Stowarzyszenia.
 2. Nagrodę główną stanowią bilety na wybrane przez zwycięzcę wydarzenie sportowe dla niego i jednej osoby towarzyszącej (o łącznej wartości do 400 zł) oraz spersonalizowany medal pamiątkowy.
  1. Stowarzyszenie nie refunduje innych kosztów w tym w szczególności kosztów dojazdu nagrodzonego na miejsce wydarzenia sportowego.
 3. Nagrodę główną otrzymuje osoba, która w klasyfikacji generalnej po zakończeniu Konkursu będzie miała najwięcej punktów, zliczonych według sposobu opisanego w § 3.
 4. W przypadku remisu nagrodę otrzymuje użytkownik, który w ramach konkursu napisał najwięcej nowych haseł. Jeśli i ta wartość będzie równa, wygra osoba, która w ramach konkursu dodała więcej kilobajtów kodu.
§ 5. Nagrody cząstkowe
 1. W ramach Konkursu ustanawia się 4 równorzędne nagrody cząstkowe.
 2. Nagrody cząstkowe stanowią spersonalizowane medale pamiątkowe i komplety gadżetów związanych z projektami Wikimedia.
 3. Nagroda cząstkowa przyznawana jest po zakończeniu każdej rundy Konkursu. Otrzyma ją osoba, która w ramach danej rundy uzyska najwięcej punktów, przyznanych według sposobu opisanego w § 3 pkt. 4
 4. Jeżeli osoba ta otrzymała już wcześniej nagrodę cząstkową, nagroda ta przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce w ramach danej rundy.
§ 6. Nagrody za aktywność
 1. Nagrody za aktywność otrzymają wszystkie osoby, które w ramach jednej rundy Konkursu uzyskają co najmniej 25 pkt. (przyznawanych według sposobu opisanego w § 3 pkt. 4).
 2. Nagrody za aktywność stanowią dyplomy pamiątkowe związane z Konkursem.
§ 7. Nagroda Specjalna
 1. Ustanawia się Nagrodę Specjalną przyznawaną po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu.
 2. Nagrodę Specjalną otrzyma osoba, która podczas trwania całego Konkursu zdobędzie najwięcej punktów za napisanie lub znaczące rozbudowanie powiązanych tematycznie z tematyką danych rund artykułów, które nie później niż 30 dni po dacie zakończenia Konkursu uzyskają status artykułu dobrego lub medalowego lub będą prezentowane w rubryce "Czy wiesz..."
 3. Przez napisanie lub znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
 4. Punkty do Nagrody Specjalnej będą przyznawane według wzoru:
  1. Za artykuł Medalowy lub Listę na Medal – 6 pkt.
  2. Za Dobry Artykuł – 3 pkt.
  3. Za prezentację w Czywieszu – 1 pkt.
  4. Punkty opisane w § 7.4.1-§ 7.4.3 sumują się
 5. W przypadku, gdy żaden z artykułów napisanych lub znacząco rozbudowanych w ramach Konkursu nie osiągnie statusu dobrego lub medalowego, Nagroda Specjalna nie zostanie przyznana.
 6. Kandydata do Nagrody Specjalnej ustala koordynator nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
 7. Nagrodę Specjalną stanowią bilety na wybrane przez zwycięzcę wydarzenie sportowe (zawody, mecz) dla niego i jednej osoby towarzyszącej (o łącznej wartości do 400 zł) oraz spersonalizowany medal pamiątkowy.
  1. Stowarzyszenie nie refunduje innych kosztów w tym w szczególności kosztów dojazdu nagrodzonego na miejsce wydarzenia sportowego.
 8. W przypadku remisu nagrodę Specjalną otrzymuje osoba, która w ramach Konkursu zyskała więcej najlepszy wynik w klasyfikacji generalnej.
§ 8. Nagroda dla nowicjuszy
 1. Ustanawia się Nagrodę dla nowicjuszy, przyznaną po zakończeniu ostatniej rundy Konkursu
 2. Nagrodę dla nowicjuszy otrzymuje każdy nowy użytkownik Wikipedii, który w czasie trwania konkursu napisze co najmniej 1 artykuł powiązany tematycznie z konkursem
 3. Za nowicjusza uznawana jest osoba, która wykonała swoją pierwszą edycję w polskojęzycznej Wikipedii po godz. 0:01 18 sierpnia 2018 roku
 4. Nagrodę dla nowicjuszy stanowi komplet 10 magnesów ze zdjęciami o tematyce sportowej z zasobów Wikimedia Commons. Maksymalnie zostanie przyznanych 10 kompletów magnesów. Jeśli osób spełniających kryteria będzie więcej to magnesy otrzyma maksymalnie 10 kont z najwcześniej wykonaną pierwszą edycją.
§ 9. Wybór i wysyłka nagród
 1. Nagrody cząstkowe i nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 2. Bilety, o których mowa w § 4 pkt. 2 oraz § 7 pkt. 7., zostaną zakupione przez Stowarzyszenie i wysłane na adres osób nagrodzonych.
 3. Wybrane wydarzenie sportowe musi być zaakceptowane przez Koordynatora Konkursu. Koordynator ma prawo nie przyjąć wyboru, jeśli uzna, że nie spełnia on kryteriów wskazanych w § 4 pkt. 2 oraz § 7 pkt. 2. Regulaminu. Wówczas nagrodzonemu przysługuje prawo dokonania jeszcze jednego wyboru. Gdy i ten nie będzie zgodny z kryteriami Regulaminu, nagrody nie przyznaje się.
 4. Koszty wysyłki nagród ponosi Stowarzyszenie.
§ 10. Koordynator
 1. Koordynatorem Konkursu jest osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 3. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.
§ 11. Ustalenie osób nagradzanych
 1. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, Koordynator wskazuje inną osobę.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez Koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 4. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.
§ 12. Rozliczenie Konkursu
 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada Koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.
§ 13. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Budżet

 • bilety – do 800 zł (punktem odniesienia są bilety na PŚ w Zakopanem – 40 zł kwalifikacje + 2 × 90 zł dzień za niezłe miejsca, lub w Wiśle – drogie! – 260 zł karnet przy słabych miejscach)
 • dyplomy – do 150 zł
 • medale – do 250 zł
 • magnesy – do 100 zł
 • wysyłka nagród – do 50 zł

łącznie 1350 zł + na jakieś nieprzewidziane – 150 zł = do 1500 zł