Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-17/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaUZ 2019-16 UZ 2019-18


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 17/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 12 marca 2019 roku


w sprawie regulaminu konkursu urodzinowego WIkisłownika


Regulamin

§ 1. Zakres przedmiotowy

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele Urodzinowego Konkursu Wikisłownika, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs urodzinowy Wikisłownika organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Wikisłownik prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs

 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznego Wikisłownika, zwanego dalej Wikisłownikiem, internetowego wolnego słownika wielojęzycznego, znajdującego się na stronie internetowej pl.wiktionary.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 22 marca 2019 roku od godziny 00:00 do 31 grudnia 2019 roku do godz. 23:59 włącznie (godziny według czasu lokalnego obowiązującego w RP)
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wzbogacenie zawartości Wikisłownika
  2. zmotywowanie doświadczonych wikisłownikarzy do pracy merytorycznej.
 4. Zadaniem uczestników jest wypełnianie zadań edycyjnych wymienionych w sekcji Zadania na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapisywania linków do edycji, które zgłaszają do Konkursu, na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
  1. Edycje nie zgłoszone na stronie nie będą brane pod uwagę

§ 3. Nagrody

 1. Nagrody konkursowe przyznane będą pierwszym 20 osobom, które wypełnią 15 z 18 zadań, o których mowa w § 2. pkt. 3.
 2. Nagrody stanowią zestawy gadżetów związanych z Wikisłownikiem
 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 4. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikisłowniku. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.
 5. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.

§ 4. Koordynator

 1. Koordynatorem Konkursu jest osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia
 2. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 3. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.

§ 5. Ustalenie osób nagradzanych

 1. Koordynator ustala osoby nagradzane i powiadamia o tym Zarząd Stowarzyszenia
  1. aktualizacja listy osób nagradzanych odbędzie się trzykrotnie w ciągu roku - w okresie 20 czerwca-30 czerwca, w okresie 20 września-30 września oraz 31 grudnia 2019 - 7 stycznia 2020 roku
  2. po każdej aktualizacji Stowarzyszenie kontaktuje się z osobami, które od czasu poprzedniej aktualizacji wypełniły zadanie i uzgadnia z nimi sposób przekazania nagród
 2. W razie potrzeby lub wątpliwości Koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikisłownika.
 3. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator.
 4. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez Koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikisłowniku oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu

 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada Koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikisłownikarza), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.