Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2019-29/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2019-28 UZ 2019-30


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 29/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 28 maja 2019 roku


w sprawie regulaminu konkursu Wikiwyzwnaie 2019


Regulamin

§ 1. Zakres przedmiotowy

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu Wikiwyzwanie, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs Wikiwyzwanie organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
  • Komisja Wikigrantów – komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia w celu koordynacji programu Wikigranty.
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs

 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 1 czerwca 2019 roku od godziny 00:00:00 do 30 czerwca 2019 roku do godz. 23:59:59 (30 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej)
 3. Celem Konkursu jest:
  1. wyrównanie różnic merytorycznych pomiędzy polską Wikipedią a innymi wersjami językowymi,
  2. zapewnienie dobrej jakości merytorycznej ważnych haseł,
  3. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy merytorycznej.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zapisywania linków do artykułów, które zgłaszają do Konkursu, na stronie, o której mowa w § 1. pkt 4.
 5. Każdemu artykułowi, zgłoszonemu do Konkursu, są przydzielane punkty według następującego schematu: liczba interwiki^2. W przypadku hasła, które ma 20 i więcej interwiki liczba punktów wynosi 400 pkt (= 20^2). Jest to maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za jeden artykuł. W Konkursie uwzględnia się liczbę interwiki danego artykułu według stanu na moment zliczania.
 6. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany dopisać hasło do Wikidanych tak, aby w artykule na polskojęzycznej Wikipedii widniała lista odnośników do innych wersji językowych.
 7. Punktację publikuje Koordynator codziennie na stronie Konkursu przed upływem północy czasu lokalnego obowiązującego w RP.

§ 3. Nagrody

 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. nagroda główna finansowana ze środków Stowarzyszenia – osobista wiki-książka poświęcona zwycięzcy oraz spersonalizowany gadżet związany z Wikipedią, wybrany przez Koordynatora Konkursu,
  2. nagroda za jakość – osobista wiki-książka poświęcona zwycięzcy oraz spersonalizowany gadżet związany z Wikipedią, wybrany przez Koordynatora Konkursu,
  3. nagrody dodatkowe:
   1. spersonalizowany gadżet związany z Wikipedią, wybrany przez Koordynatora Konkursu,
 2. Nagrodę główną, o której mowa w § 3. pkt 1.1., otrzymuje osoba, która otrzyma największą liczbę punktów za artykuły napisane przez siebie w trakcie trwania Konkursu, które spełniają zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii.
 3. Uwzględniane są artykuły nowe o długości co najmniej 2 kB (według informacji w historii strony). W przypadku remisu o wygranej decyduje łączna liczba nowych artykułów o długości co najmniej 2 kB. Zasady punktacji są wymienione w § 2. pkt 5 niniejszego regulaminu.
 4. Nagrodę za jakość, o której mowa w § 3. pkt 1.2., przyznawana jest decyzją Komisji Wikigrantów. Komisja dokonuje wyboru laureata spośród 5 autorów haseł za maksymalną liczbę punktów, wskazanych przez Koordynatora. Dokonując wyboru Komisja Wikigrantów będzie kierowała się takimi kryteriami jak: jakość napisanych haseł i istotność tematów.
 5. Nagroda dodatkowa, o której mowa w § 3. pkt 1.3., przyznawana jest co sześć dni kalendarzowych Konkursu. Otrzymuje ją osoba, która w okresie danych sześciu dni otrzymała największą liczbę punktów za powstałe w tym czasie artykuły, o których mowa w § 3 pkt 3. Jeżeli osoba ta otrzymała już wcześniej nagrodę dodatkową, nagroda ta przechodzi na osobę, która zajęła kolejne miejsce w okresie danych sześciu dni Konkursu.
 6. Nagroda główna i nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone.
 7. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.
 8. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.

§ 4. Koordynator

 1. Koordynatorem Konkursu jest osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Koordynator odpowiada za organizację Konkursu ze strony Stowarzyszenia.
 3. Koordynator wykonuje czynności określone w regulaminie.

§ 5. Ustalenie osób nagradzanych

 1. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu ustala osoby nagrodzone, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Stowarzyszenia poprzez e-mail.
 2. Koordynator nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu ustala kandydatów do nagrody za jakość, o której mowa w § 3. pkt 1.2., o czym niezwłocznie powiadamia Komisję Wikigrantów poprzez e-mail. Komisja Wikigrantów podejmuje decyzję o wyborze osoby nagrodzonej w terminie 7 dni w głosowaniu poprzez e-mail, o czym niezwłocznie powiadamia Koordynatora.
 3. W razie potrzeby lub wątpliwości Koordynator może zasięgnąć opinii Zarządu Stowarzyszenia lub członków Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczącego lub członków Komisji Wikigrantów, członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wikipedii.
 4. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator, a także członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, Koordynator wskazuje inną osobę. Nagrody za jakość nie może otrzymać członek Komisji Wikigrantów ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu.
 5. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia przez Koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 6. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 7. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu

 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada Koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.