UZ 2019-49/załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwaniaUZ 2019-48 UZ 2019-50


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 49/2019

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 17 września 2019 roku


w sprawie zorganizowania konkursu "Poużywaj sobie!"
REGULAMIN KONKURSU "POUŻYWAJ SOBIE!"


Postanowienia ogólne


§ 1

Konkurs na remiks wolnej kultury realizowany w 2019 roku (dalej: „Konkurs”) organizuje Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi (90-031) przy ul. Tuwima 95 pok. 15, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000244732 (dalej: „Organizator”).

§ 2

Celem Konkursu jest:

 1. wykorzystanie zasobów udostępnionych w Wikimedia Commons poprzez wiki-projekty GLAM realizowane przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
 2. powstanie kolaży i remiksów na podstawie zasobów instytucji kultury, które przez uczestników konkursu zostaną załadowane do zasobów Wikimedia Commons i udostępnione na licencji zgodnie z postanowieniami § 6;
 3. edukacja na temat działania Wikimedia Commons jako repozytorium plików graficznych;
 4. edukacja na temat wolnych licencji i prawidłowego opisywania wykorzystanych źródeł.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu


§ 3
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Organizatora, a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.


§ 4
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania Nagród w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  a) imienia i nazwiska;
  b) adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną Nagrody dla zwycięskich uczestników);
  c) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 4 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora, do celów Konkursu, w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia, na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 3. Niepodanie danych w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu Nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z Nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi nie zostaną przekazane do przetwarzania transgranicznego, w szczególności nie zostaną przekazane do WMF, ani nie będą stanowiły podstawy do automatycznego profilowania.
 5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi zostaną usunięte natychmiast po otrzymaniu wiadomości o doręczeniu Nagrody. Uczestnicy Konkursu mogą jednak wyrazić zgodę na dłuższy okres przechowywania danych osobowych, na potrzeby innych konkursów.


Postanowienia dotyczące remiksów biorących udział w Konkursie


§ 5
 1. Remiksy biorące udział w Konkursie („Remiksy”) muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu oraz nie mogą być opublikowane w repozytorium Wikimedia Commons przed rozpoczęciem niniejszego Konkursu.
 2. Remiksy mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
 3. Tematyka remiksów powinna nawiązywać do idei wolności i otwartości.
 4. Remiksy muszą zostać załadowane do Wikimedia Commons w okresie od godziny 00:00:01 czasu środkowoeuropejskiego (CET) 30 października 2019 do godziny 23:59:59 (CET) 31 stycznia 2020 roku bezpośrednio do Wikimedia Commons.
 5. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania remiksu na serwerze wskazanym przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie podmiotów udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 6. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę pojedynczych Remiksów lub cyklu prac.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.


§ 6
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Remiksów na zasadach jednej z licencji:
  a) Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych;
  b) Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/) lub nowszych lub kompatybilnych.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Remiksów w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez WMF lub kompatybilnych.


§ 7
 1. Remiksy muszą być przesłane w formacie, który jest obsługiwany przez Wikimedia Commons w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Remiksy nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Remiksach.


§ 8

Remiksy niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w § 5–7 nie biorą udziału w Konkursie.

Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród


§ 9
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.


§ 10
 1. Komisja Konkursowa, spośród nadesłanych do Konkursu Remiksów spełniających warunki wymienione w § 5–7, wybierze remiksy, które otrzymają 1. nagrodę lub wyróżnienie („Nagrody”) w jednej z kategorii:
  1. pojedynczy Remiks;
  2. cykl Remiksów składający się z co najmniej trzech prac.
 2. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną Nagrodę.


§ 11
 1. Nagrody są voucherami do sklepów fotograficznych, artystycznych lub multimedialnych (wybór należy do laureata konkursu) o wartości:
  a) Nagrody za najlepsze pojedyncze Remiksy:
  – 1. Nagroda – 1500 zł;
  – Wyróżnienia – o łącznej wartości 750 zł.
  b) Nagrody za najlepsze cykle Remiksów:
  – 1. Nagroda – 1500 zł;
  – Wyróżnienia – o łącznej wartości 750 zł.
 2. Nagrody zostaną przesłane uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 4 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Wysyłka nagród możliwa jest tylko na terenie Europy.
 4. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
 5. Fundatorem Nagród jest Organizator.


§ 12

Nagrodzone Remiksy i informacje o nagrodzonych pracach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości.

Wyłączenia odpowiedzialności


§ 13

Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: Konkurs „Poużywaj sobie!”.

§ 14

Droga prawna do dochodzenia roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec Organizatora w związku z Konkursem jest wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia w stosunku do Organizatora związane z przyznaniem Nagród. Realizacja Nagród następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony Organizatora, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

§ 15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być Remiksy biorące udział w Konkursie.

§ 16

Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.