Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2020-10

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2020-9 UZ 2020-11


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 10/2020

z dnia 24 marca 2020 roku


w sprawie utworzenia Rady Programowej


§ 1

Zarząd powołuje ciało doradcze pod nazwą Rada Programowa (dalej: Rada).

§ 2

W skład Rady mogą wchodzić osoby o wybitnej wiedzy eksperckiej lub dorobku zawodowym, które swoimi działaniami przyczyniły się do popularyzacji lub rozwoju idei wolnej wiedzy w Polsce, a tym samym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 3
  1. Rada oraz jej członkowie i członkinie mogą opiniować plany i działania Stowarzyszenia, a także przedstawiać Zarządowi własne propozycje zmierzające do realizacji jego celów statutowych.
  2. Zarząd zapewni członkom i członkiniom Rady informacje na temat planów i bieżących działań Stowarzyszenia oraz możliwość aktywnego ich wspierania.
§ 4
  1. Rada spotyka się na wspólne obrady co najmniej raz w roku.
  2. Obradom Rady przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub wyznaczona przez niego osoba.
§ 5
  1. Decyzje o przyjęciu do składu Rady podejmuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia po konsultacji z Zarządem.
  2. Członek lub członkini Rady mogą zostać usunięci z jej składu decyzją Zarządu lub w wyniku złożenia rezygnacji.

Uchwała podjęta jednomyślnie